Generalforsamling Dansk Grinde Klub 2024 – i Herslev Strand Sejlklub 2/3 kl 12.30.

Referent: H. Storm

 

Formanden Jørgen Binzer, bød velkommen til de fremmødte deltagere, der repræsenterede 14 både ud af de på dagen 75 stemmeberettigede medlemmer.

 

Grinde: 41;138; 158; 117; 215; 376; 54; 105; 119; 180; 218; 566; 570 (ved tidligere ejer).

Kaskelot: 44

 

Ud over de 14, var der hilsen fra hhv Peter Bruun, Redaktør af Grinde Nyt Martin Wiedemann og Webmaster Ulrik Holm Tiemroth der alle havde måttet melde forfald.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Årsregnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelse plus 1 suppleant
  6. Valg af revisor plus 1 suppleant
  7. Indkomne forslag og forslag fra Bestyrelsen
  8. Eventuelt

Elisabeth Rich, Grinden Malobe blev valgt ved akklamation som dirigent.

Ad 1: Dirigenten konstaterede at der var indkaldt til generalforsamlingen i henhold til vedtægternes §5.

Ad 2: Formandens beretning indeholdt behørig tak til medlemmer med bidrag til Grinde Nyt og deltagelse i diverse træf – herunder Bruun træf i Svendborg arrangeret af Danmarks Museum for lystsejlads. Formanden udtrykte glæde for den aktive deltagelse af vores tyske medlemmer, hvoraf 2 både var repræsenteret ved generalforsamlingen. Generelt går det skidt for specialklubber i sejlsport med faldende medlemstal og interesse, men interessen i Grindeklubben synes meget konstant med tursejlads som omdrejningspunkt. Kapsejlads i form af mesterskab har der ikke været tilstrækkelig interesse for i flere år. De stigende omkostninger ved udsendelse af Grinde Nyt og dårlige service fra PostNord, blev berørt, men da klubben er solvent og andre aktiviteter ikke har belastet klubbens økonomi fortsætter vi med udsendelse af fysisk blad. Hvis udviklingen fortsætter, kan elektronisk fremsendelse blive nødvendig. Grindeklubbens  hjemmeside var moderniseret med nyt design og der var nu adgang for medlemmer til Grindenyt i pdf format fra hjemmesiden. Grindens 50 års jubilæum, finder sted i indeværende år, tentative planer for festligholdelse – se pkt 7. Pokalserien måtte aflyses i indeværende år pga manglende deltagelse men der er forslag til ny opgørelses program senere se pkt 7. Der er stor aktivitet på den Facebook gruppen Grinde Marsvin Kaskelot både som Kåre Smidt (Kaskelot Louise) har dannet med 681 medlemmer. Bestyrelsen følger debatten interesseret og kommer med svar og råd hvis der foreslås konstruktive ændringer på bådene der ikke er tilrådelige eller som strider mod klasseregler. Men gruppen er offentlig gruppe der administreres af Kåre Smidt.

Formandens beretning blev godkendt ved akklamation.

Ad 3: Torben Fersøe gennemgik regnskabet, der pga. udviste et lille overskud frem for et budgetteret underskud på grund af nogle udgifter ved træf mv., ligesom Grindenyt kun var udsendt 2 gange hvilket reducerede forventede porto og trykkeudgifter. Besparelsen var dog velkommen idet der skal investeres i klubstandere ligesom der forventes udgifter til jubilæumsarrangement. Kassereren gjorde opmærksom på at det nu ud over bankoverførsel var muligt at betale via mobile pay til forretning nr 847507 Dansk Grinde Klub.

Regnskabet blev godkendt ved akklamation.

Ad pkt 4.: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent

Forslaget blev vedtaget ved akklamation.

 

Ad pkt 5: På valg til bestyrelsen var Jørgen Binzer, Martin Wiedemann og Torben Fersøe. Under dette pkt. problematiserede formanden aldersgennemsnittet og den snart mere end 20 årige periode flere medlemmer havde siddet i bestyrelsen, og opfordrede yngre kræfter til at melde sig. Alle var dog villige til genvalg, hvilket så skete. Bestyrelsen mødes med tilforordnede (Webmaster og suppleant). Da der i vedtægterne ikke er begrænsning på antal suppleanter, blev Thomas Binder grinden Magda nr 41 knyttet til bestyrelsen som suppleant sammen med Elisabeth Rich.

 

Ad pkt 6: Nils Kjær (tidl Frynse) og Magrethe Gade (Bombardine) blev genvalgt som hhv revisor og revisor suppleant.

 

Ad Pkt. 7 Indkomne forslag – bestyrelsen havde 3 punkter – Pokalserie (noforeignland), jubilæumstræf og pinsetræf.

 

Hans Storm gennemgik app’en noforeignland der foreslås som krumtappen i sømils registrering til pokalserierne – hhv. grinden og jernfisken (kaskelot). Der kommer en artikel – vejledning i Grindenyt, men allerede på generalforsamlingen tilmeldte flere sig app’en og ”the Grinde Owners Association” som betyder man ved ”live update” aktiveret kan følge ”venner” og derved opnå mange af de faciliteter der var i ”Keep Sailing”.

 

Formanden luftede muligheden for et træf 9-10 august i samarbejde med museet for lyst sejlads i Svendborg. Planen var kort reservation af fælles bassin til fortøjning ved havnehuset, diverse grill middags arrangementer – en sejlads til Skarø og en festmiddag- Flere gjorde opmærksom på at datoerne er uheldige for børnefamilier – skoleferien slutter – afstanden til Svendborg var for stor for Øresundssejlere, der kun ville kunne nå det hvis kombineret med sommerferie, og at planlægning skulle ske mindst med 1 års varsel. Ideen fandt man dog god. Derimod var der stor tilslutning fra de tyske deltagere der regnede med ca 10 grinder fra Tyskland. Enkelte var i tvivl om destinationen kunne nås, men ville forsøge at passe det ind i planerne for sommeren.  

 

Der var enighed om ideen var god og man skulle forsøge at gennemføre arrangementet lid nedskaleret og starte en tradition om et sommertræf. Klubben skulle bidrage til en sådan aktivitet. For 2024 var der forslag om at opgradere de 2 pinsetræf hhv Vest (Tunø) og Øst med større involvering fra klubbens side – f.eks. fælles middag/havnepenge/arrangementer – til festligholdelse af jubilæet. Efter nogen drøftelse var der forslag om at afholde øst træf i Helsingborg og en lille gruppe blev vil fortsætte med den planlægning. Tunø træffet forventes at fortsætte efter den gamle recept.

 

Træffene vil blive markedsført lidt mere intensivt via hjemmeside og direkte mails til medlemmer og evt. tidligere medlemmer der endnu ikke har meldt sig under fanerne i 2024.

 

Ad pkt 7 evt. Intet – hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet.

 

Forsamlingen gik til den forberedte frokost med mørt kalvekød, salat med div dressing, tzatiki, godt brød, diverse oste forberedt af Mira’s madmor Hanne, og dejlig kage af Malobes Elisabeth – dertil diverse sodavand, alkoholfri øl, almindelig øl og rødvin sidstnævnte bragt frem fra grænsehandel af Manati, Harwig fra Flensburg. Tak til alle for en hyggelig dag i tågerne i Skjoldungernes land ved Herslev – vi kommer igen en dag hvor solen skinner, for det er et flot område i bunden af Roskilde fjord.