Dansk Grinde Klubs vedtægter 2012

§ 1 Klubbens navn
Dansk Grinde Klub

§ 2 Klubbens formål
a. At optage ejere af Grinder og varetage disses interesser vedrørende grindeklassen, samt ejere af Kaskelotter og Marsvin og andre interesserede som medlemmer.
b. At sikre at grindeklassen bevarer sin ensartethed ved at kontrollere, at klassereglerne overholdes.
c. At tildele sejlnumre og føre fartøjsregister over alle Grinder, samt at føre fartøjsregister over Kaskelotter og Marsvin i det omfang medlemmerne ønsker det og bidrager til det.
d. At tage initiativ til afholdelse af kapsejladser for Grinder.
e. At tage initiativ til afholdelse af træf for Grinder.
f. At  sikre udveksling af informationer mellem Grindeejere, ejere af Kaskelotter og Marsvin og andre interesserede.
g. At informere medlemmer om gode og relevante kommercielle tilbud.
h. At ajourføre klassereglerne for Grinder med respekt for det originale design og ånden i klassereglerne.

§ 3 Medlemmer
I Klubben optages alle ejere af Grinder som aktive medlemmer med fuld stemmeret. Som associerede medlemmer med begrænset stemmeret optages alle ejere af Kaskelotter og Marsvin. Som passive medlemmer uden stemmeret optages alle interesserede. Alle aktive medlemmer er forpligtet til at drage omsorg for, at fartøjet svarer til grindeklassens regler.

§ 4 Kontingent og regnskab
Kontingent for det følgende år fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves samtidig med indvarsling af den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingent for aktive medlemmer betales pr. båd. Der vælges en revisor og en revisorsuppleant.

§ 5 Ordinær generalforsamling
Afholdes én gang årligt inden 1. April og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske ved almindelig post, gennem Grindenyt, ved elektronisk post (e-mail eller sms) og annonceres på klubbens hjemmeside.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse plus 1 suppleant
6. Valg af revisor plus 1 suppleant
7. Indkomne forslag og forslag fra Bestyrelsen
8. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer og ændringer i klassebestemmelserne, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar. Indkaldelse til generalforsamling skal foruden ovenstående dagsorden indeholde forslag til ændringer af vedtægter og klassebestemmelser, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Alle medlemmer har taleret. Ret til at afgive stemme har kun aktive og associerede medlemmer, der har betalt kontingent for det indeværende år. Associerede medlemmer har begrænset stemmeret, idet de ikke kan afgive stemme i sager vedrørende klassebestemmelser for Grinder. Der kan kun afgives 1 stemme pr. båd. Stemmer kan afgives ved fuldmagt, som skal godkendes af dirigenten inden generalforsamlingen påbegyndes. Såfremt 1 medlem kræver det, sker afstemningen skriftligt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20% stemmeberettigede skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I så fald skal indkaldelse ske med mindst 14 dages varsel senest 3 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

§ 7 Udmeldelse
Skal meddeles skriftligt. Dersom kontingent ikke er betalt senest 1. maj, har man ingen medlemsrettigheder. Ved salg af båd opgives navn og adresse på den nye ejer til bestyrelsen.

§ 8 Eksklusion af medlemmer
Ved grov overtrædelse af klubbens bestemmelser, kan en enig bestyrelse ekskludere et medlem. Dette kan først ske, efter at medlemmet overfor bestyrelsen har haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter. Ved eksklusion mister medlemmet med øjeblikkelig virkning retten til at have sin båd klasset som standardbåd. Et ekskluderet medlem kan optages igen, dersom bestyrelsen er enig herom. En eksklusion kan appelleres til den følgende generalforsamling, men appellen får ingen opsættende virkning på fortabelsen af retten til at sejle som standardbåd.

§ 9 Klubbens ledelse
a. Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Hvert år afgår 2 eller 3 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Højst 2 medlemmer kan vælges blandt de associerede medlemmer.
b. Klubben tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen.
c. Bestyrelsen fører protokol over møder og beslutninger.
d. Klubbens bestyrelse bemyndiges til at kontrollere, at de af klubben vedtagne bestemmelser for standardbåd overholdes under rene Grinde-sejladser. Opdages mangler inden start, kan bestyrelsen foranledige, at den pågældende båd henvises til et blandet løb, hvorimod diskvalifikation kan risikeres, dersom manglen opdages efter sejladsen.

§ 10 Hjemsted og adresse
Bestemmes af bestyrelsen og meddeles medlemmerne skriftligt snarest efter generalforsamlingen.

§ 11 Ændring af vedtægter og klassebestemmelser
Ændringer i vedtægter og klassebestemmelser kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens fuldt stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 3/4 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal fuldt stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§ 12 Opløsning
Kan kun finde sted, når mindst halvdelen af de aktive medlemmer er mødt til en lovlig indvarslet generalforsamling, og at af disse mindst 2/3 stemmer for en opløsning af klubben. Er det fornødne antal medlemmer ikke mødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der ved almindeligt stemmeflertal træffes beslutning. Opløses klubben, tilstilles dens midler Dansk Sejlunion.

Som vedtaget på Dansk Grinde Klubs ekstraordinære generalforsamling den 19-04-12

Dansk Sejlunion har de til enhver tid gældende vedtægter i pdf format her! (Linket er endnu ikke aktiveret)

Printvenlig version i MS word kan fås ved at klikke her