Dansk Grinde Klub Klassebestemmelser

§ 1
Formålet med disse bestemmelser og de officielle tegninger er at sikre, at bådene bliver så ens som muligt, hvad angår skrogets og dækkets form og vægt, rorets form, kølens form og vægt, sejlplanets form og areal, mast, bom og rig og andre enkeltheder, der påvirker bådens præstationer.

§ 2
Højeste administrative myndighed for klassen er Dansk Grinde Klub med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion.

§ 3
Ændring af klassebestemmelserne kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling, som angivet i vedtægter for Dansk Grinde Klub.

§ 4
Alle både skal fremstilles i overensstemmelse med Peter Bruun’s originale tegninger og støbes i samme eller identiske forme. Peter Bruun’s originale tegninger er følgende:

Nr.1 Dæk layout

Nr.2 Opstalt

Nr.3 Sejltegning samt rigspecifikation

Nr.4 Apteringsplan

for så vidt angår apteringsplanen, gælder følgende:

Apteringen skal udføres som vist på de af producenten udarbejdede tegninger, godkendt af teknisk udvalg under D.S., eller som en aptering, der vægtmæssigt og vægtfordelingsmæssigt svarer til en standardaptering, og som minimum omfatter følgende:

Mindst 4 faste køjer, heraf 2 foran og 2 agten for masteskot, min. 1900 x 600 mm., tilspidsende. De fire faste køjer skal udføres i marineplywood, hårdt træ eller lignende, og kan således ikke erstattes af sejlkøjer.
Fast pantry med kogeplads, skabe og skuffer for kogegrej og service. Yderligere skal forefindes vask med vandpumpe, ferskvandstank og afløb. Fast navigationsplads med bord. Fast kahytsbord. Fastmonteret toilet, klædeskab og skuffedarium.
Hovedskot og andre konstruktionsdele, samt f.eks. dørk skal udføres af marineplywood eller hårdt træ i henholdsvis 16 og 12 mm godstykkelse. Apteringer, som afviger fra producentens godkendte tegninger, skal synes for eventuel godkendelse af bestyrelsen i Dansk Grinde Klub. Såfremt et flertal i bestyrelsen ikke kan godkende apteringen, som værende i overensstemmelse med nærværende paragrafs bestemmelser og intentioner, er bestyrelsens afgørelse endelig og inappellabel.

§ 5
Skrog, dæk og ror skal være i overensstemmelse med de officielle tegninger og anvisninger, jvf. § 4.

§ 6
Største fribordshøjde, målt på bådens bredeste sted, skal være max 98 cm.

§ 7
Kølen skal være af støbejern. Vægten skal være 1.630 kg +/- 45 kg.

§ 8
Motoren skal være fast installeret og vægten må ikke være under 100 kg netto vægt. Ved installation af motorer under 100 kg skal der placeres kompensationsvægt under cockpitbunden så den samlede vægt udgør mindst 100 kg.

§ 9
Masten
a. Skal gå gennem ruftag, og stå på kølsvinet som leveret standard fra værft.

b. Masten skal være af letmetal med ellipseformet profil. Profilet skal have en minimum vægt på 3,9 kg pr. meter.

c. Et sort mærke skal være påmalet, og mindst 20 mm bredt, og være placeret med nederste kant 10.000 mm over overkant af bom målt på mastens agterkant. Et sort mærke skal være påmalet, og mindst 20 mm bredt, og være placeret med øverste kant ved overkant af bom målt på mastens agterkant.

d. Den stående rig skal være af mindst 6 mm rustfri 1/19 wire, agterste undervanter og babystag, dog mindst 5 mm.

e. Salingshornene skal være af fast type og med en længde af 920 mm +/- 10 mm målt fra centerlinien af masten.

§ 10
Bommen
a. Skal være af letmetal med ellipseformet profil og være fast monteret.

b. Et sort påmalet mærke mindst 20 mm bredt skal findes på bommen med inderste kant max 3.000 mm fra mastens agterkant, med bommen vinkleret på mast, målt i lige linie.

§ 11
Spilerstagen skal være 3.720 mm målt efter samme retningslinier som ved Dansk Handicap.

§ 12
Jockey stage, dobbelt forstag, forstagsprofil, rullegenua og to fokkefald er tilladt. Valg af pulpit type, rebesystem og skødning er frit. Hydraulisk justering af rig er ikke tilladt. Hvis der anvendes forstagsprofil, skal afstanden fra skødebarm til forlig målt vinkelret på forlig (LP målet), formindskes med det dobbelte af forstagsprofilets største bredde.

§ 13
Sejl Storsejl Sejlpinde. Der må højst være 5 sejlpinde. Sejlpindenes længde må ikke overstige storsejlets bredde på det pågældende sted. Pindene må ikke rage ud over storsejlets agterlig. Udover den normale lidseline, må ingen anordning bruges til at justere sejlpindenes længde. Sejlpindene skal være jævnt fordelt langs agterliget.

Flynderens bredde målt vinkelret på mast, til mastens agterkant, må ikke overstige 150 mm.

Storsejlets bredde på 1/2 højde (MGM) max 1.960 mm.

Storsejlets bredde på 3/4 højde (MGU) max 1.160 mm.

Storsejlet skal være forsynet med nationalitetsbetegnelse, nummer og være mærket med Grindelogoet og/eller OR.

Genua: Perpendikel (LP) 5.550 mm (se § 12)

Forligets længde (Tmax) 11.220 mm (J) 3.720 mm

Største halvbredde (JHW) 2.580 mm

Spiler:

Både symmetrisk og asymmetrisk spiler er tilladt.

For symmetrisk spiler gælder:

Største sideligslængde (SL) er 11.220 mm
Største underligslængde (SF) og bredde (SMW) er 6.660 mm

Skødebarmens vinkel sidelig/underlig må ikke overstige 110 grader.

For asymmetriske spiler gælder:

Den største forligslængde (SLU) er 12.100 mm.

Den største agterligslængde (SLE) er 9.900 mm.

Den største halvbredde (SMGA) er 6.660 mm

Følgende sejl er højeste tilladte antal til kapsejlads (med mål, der ikke overstiger sejltegningen):

4 stk genuaer min i 193 gr. dug

1 stk reacher/drifter min i 60 gr. dug

2 stk spilere min i 40 gr. dug

2 stk storsejl min i 250 gr. dug

1 stk stormfok

Sejldug der indeholder High Modulus Fiber så som Kevlar (Aramid), Spectra, Vectran eller kulbaseret materiale er ikke tilladt.

§ 14
Antal besætningsmedlemmer om bord ved klassemesterskaber

Ved klassemesterskaber udgør antallet af besætningsmedlemmer 4 personer

§ 15
Handicapregel: Den eller de af Dansk Sejlunion til enhver tid godkendte handicapregler, gælder for alle Grinder, der kapsejler i stævner eller løb udskrevet for den pågældende regel.

§ 16
Grindemålebrev skal medbringes under kapsejlads. Målebrevet udfærdiges af Dansk Sejlunion.

§ 17
Alle udrustningsdetaljer, der indgår som standard, skal medføres under kapsejlads og måling. Endvidere skal bådens udrustning til enhver tid være sømandsmæssig, forsvarlig og velegnet til familie-tur-sejlads.

§ 18
Søgelænder med for- og agterpulpits minimum 600 mm over dæk.

Minimum skal der til kapsejlads og måling være:

1. 1 stk. anker mindst 12 kg

2. 3 m kæde, 7 mm godsdiameter eller tilsvarende synk.

3. 30 m ankertov af kunststof, minimum 12 mm i diameter, eller materiale med tilsvarende brudstyrke.

4. Redningskrans af hesteskotype forsynet med fløjte og bøjeblus.

5. En rednings- eller svømmevest pr. person.

6. En Livline per besætningsmedlem

7. En pøs med tamp.

8. Et pålideligt kompas.

9. En ildslukker af godkendt type, mindst 2 kg. og et brandtæppe.

10. Et tågehorn.

11. Lanterner i henhold til søvejsreglerne.

12. Radarreflektor sat i rigningen i en højde mindst 1400 mm over dæk.

13. 2 røde og 2 hvide raketter.

14. Bådshage.

15. Redningsstige.

16. Forbindingskasse.

17. Wiresaks.

18. 1 sæt lækpropper

Som vedtaget på Dansk Grinde Klubs ekstraordinære generalforsamling den 13-04-07