Bestyrelsesmøde Dansk Grinde Klub (DGK) 31/1 2024 kl 18 hos Hans Storm, Gentofte

 

Til Stede: JB (Jørgen Binzer), TF (Torben Fersøe), LA (Lars Andersen), MW (Martin Wiedemann, ER (Elisabeth Rich) UHT (Ulrik Holm Tiemroth), HS (Hans Storm) referent

 

Dagsorden:

  1. Generalforsamling 2024
  2. Økonomi – medlems status
  3. Forårsnummer Grindenyt
  4. Pinsetræf
  5. 50-års jubilæum for Grinden
  6. Pokalerne – status 2023 – hvilke løsninger på opgørelse
  7. Facebook gruppen – klubsvar/involvering
  8. Hjemmesiden – brug, udvikling
  9. Næste møde

 

Ad 1. Generalforsamling 2024

Herslev Sejlklubs lokaler er reserveret den 2/3 2024 fra klokken 12, den efterfølges af Grinde frokosten hvor Hans og Hanne står for indkøb til det sædvanlige arrangement – rødt kød, salat godt brød ost dertil vin/øl/vand/kaffe – pris 100 kr. per deltager., Elisabeth står for kage til kaffen.

De mødte medlemmer opfordres til at vælge dirigent – hvis ingen melder sig vil ER varetage funktionen.

På valg er JB, TF, MW og ER – alle villige til genvalg (MW er i London og ikke til stede)

Revisorer skal vælges – JB sikrer at Niels Kjær og Margrethe Mærkedahl Gade er villige til genvalg.

TF fremlægger regnskab og budget – sidstnævnte dannes når foreligger plan for pkt. 5

 

Det blev besluttet ikke at arrangere foredrag mv. men lade ordet frit til brainstorm vedr. pkt. 4 og 5 og klubbens aktivitet generelt.

 

ER mindede om sidste års beslutning om at tage ubrugte standere med til recirkulation i klubben. Klubben skal genbestille standere primo 2025, hvorfor der skal sikres budget til det.

 

Fra klokken 10-12 er der afhængig af vejret sejlads med radiostyrede sejlbåde i havnen inden generalforsamlingen. Turforslag i området er gåtur til Bognæs, ca. 2 timers varighed.

Opfordring til at nyde naturen før generalforsamlingen, JB undersøger om besøg på Herslev Bryghus er muligt

 

Ad 2 Økonomi

TF fremlagde årets resultat. Klubben underpræsterer med manglende aktivitet hvor et budgetteret underskud er blevet et overskud på ca 13000 kr. og en beholdning på 56000 kr.

Største udgift er porto til udsendelse af Grindenyt.

 

MobilePay er nu oprettet og fungerer – de fleste husker at anføre båd nr, og navn så indbetaling kan kobles til medlems status. Der har været rod i konteringer fra VIPS side med opkrævning af gebyrer fra klubben TF udreder det.

 

HS oplyste medlems status med 44 betalende per dd og 8 tilmeldt Generalforsamlings spisningen.

 

Økonomien medførte en længere drøftelse af klubbens manglende aktivitet og brug af kontingent, og stigende og urimelige portopriser og dårlig service ved Post Nord. Det blev drøftet om det er en lejlighed til nu langsomt at ændre Grindenyt til alene elektronisk blad, men med stigende beholdning på bankkontoen, og erkendelse af at mange giver udtryk for glæden ved et fysisk blad vil der blive tilbud om at de der ønsker et elektronisk blad kan få dette tilsendt per mail (uanset det er tilgængeligt på den password beskyttede del af hjemmesiden.) Fordelen ved den elektroniske version er den lettere mulighed ikke dansksprogede har ved at bruge f.eks. ”google translate” til deres eget sprog ved at kunne kopiere teksten ind i oversætter apps.

 

Det kan overvejes at klubben øger tilskud til træf fx- fælles middag, havne penge mv., opfordrer til flere træf arrangeret af medlemmer. Sommer turer og træf i Svendborg har været velbesøgte og HS har foreslået at DGK tegner støtte medlemskab i Foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads der har stået for træffene i Svendborg. Samarbejde med tursejlere i Spækhuggerklubben kunne overvejes.

 

Emnet tages op på generalforsamlingen og evt. med artikel i Grindenyt for at få mobiliseret de yngre kræfter – herunder arvtagere dvs. børn af de aldrende Grinde sejlere, for at få nyt blod og nye aktiviteter nu der er mulighed for økonomisk støtte.

 

Ad 3. Grindenyt

Der planlægges udsendelse med stander ved sæsonstart 1 maj. Bidrag til forårsnummeret skal sendes til MW senest 25/3.

MW kontakter De 2 jord om sejlende Grinder om kopi af noget af det de har publiceret på nettet må bruges – eller om de evt., har et bidrag.

Pinsetræf skal annonceres i bladet dvs. ca 2-3 uger før pinsen (18-20 maj).

Jubilæums aktivitet (når dette foreligger).

TF om genopdagelse af Danmark som tur mål.

LA – ny motor med alt for mange heste – aksel og skrueændring

HS havne man ikke skal besøge hvis det kan undgås.

MW HS om brug af app ”Noforeignland” til dokumentation af sejlads og uddeling af Grindepokalen.

HS notits om Pokalserie 2023.

 

Ad 4. Pinsetræf

MW kontakter arrangørgruppen for Tunø træf for træffet 2024. Poul Henning Sejthen gav initiativ og arrangement videre til nye kræfter.

 

Østtræf – der meldes en destination ud efter generalforsamlingen.

 

Ad 5. 50 års jubilæum for Grinden

Ved træffet i Svendborg arrangeret af museet for lystsejlads, med flere gengangere i arrangørgruppen for Svendborg Classic træf, var man ikke afvisende for at stå for et Jubilæumstræf. JB kontakter dem snarest om muligheden for et sommertræf. Lykkes det er forslaget at finde en destination med plads til et pænt antal både (Spækhuggerklubben havde træf på Agersø ved deres 50 års jubilæum) – der var enighed om at man skulle satse på midt lands og syd for at tiltrække de aktive medlemmer fra Tyskland.

 

Ad. 6 Pokalerne – Grinden og Jernfisken

HS meddelte at pokalserien 2023 blev aflyst kun 2 havde meldt sig. Pokalerne skal leveres tilbage til klubben. JB kontakter pokal holderne. I 2024 får aktiviteten forhåbentlig flere deltagere med en god instruktion i de tilgængelige systemer hvor NoForeignland synes velegnet. Instruktion er planlagt til Grindenyt (se ovenfor). Der var enighed om kravet var at man kunne dokumentere de sejlede sømil – hvilken software der bruges er eget valg.

 

Ad.7. Facebook gruppen – klubsvar/involvering

Det er klart at facebook gruppen Grinde Marsvin Kaskelot har dannet et aktivt miljø med udveksling af oplevelser mv. men også med spørgsmål og konstruktive forandringer (nogen mener forbedringer) på de Bruunske bådtyper.

 

Der var enighed om at klubben (bestyrelsen) må involvere sig mere med kommentering især på forslag om ændringer af bådene, vedligehold mv. Dette kan gøres ved at DGK bliver medlem eller optræder som medlem – hvor svar fra bestyrelsen kommunikeres gennem kontakt@grinde.dk. UHT sætter  et forslag op hvordan dette gøres bedst og med samspil til klubbens hjemmeside (til orientering af dem der ikke er Face book brugere).

 

Ad. 8 Hjemmesiden brug og udvikling

UHT oplyste statistik for de sidste 3 måneder. Der er aktivitet og interesse. Dette fremlægges af UHT på generalforsamlingen.

 

Det blev besluttet at de direkte mails til f.eks. formand næstformand kassere mv. ikke bruges, hvorfor kontakt til klubben alene sker gennem kontakt@grinde.dk. Det bliver så emnet der bestemmer hvilken ekspertise i bestyrelsen der svarer – ligesom vi får et fælles ansvar for at der kommer et svar fra klubben. Orientering af svar opnås ved at sætte kontakt@grinde.dk på cc ved svar.

 

Ad 9. Næste møde

Det aftaltes at lægge det i forbindelse med generalforsamlingen og derefter synk med et jubilæumsarrangement.

 

Mødet sluttede ca. klokken 22