Kære medlem

Hermed indkaldes til generalforsamling 2024 i Dansk Grinde Klub.

Generalforsamlingen finder sted i Herslev Sejlklubs lokaler Herslev Havn, Herslev Strandvej 10, 4000 Roskilde fra klokken 12.30 lørdag den 2/3 2024. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne, men medlemmer der ønsker noget drøftet må gerne fremsende ønsket til kontakt@grinde.dk inden 2/3 2024, men kan selvfølgelig komme med indlæg under punktet evt.
Grinden fylder 50 år i år så ideer til fejring af dette på landsplan eller regionalt modtages meget gerne.
Medlemmer, der har betalt kontingent for 2024, har tale og stemmeret på generalforsamlingen.
Kontingentet er 300 DKK eller 41€  kan indbetales ved Giro konto 532582 – home banking 01 + 5325382 – bankoverførsel til Danske Bank Holmens kanal 2-12 reg.nr. 1551 konto nr. 5325382; SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK81 3000 0005 325382 på reg nr. 1551 Konto nr 5325382 – eller som noget nyt på Mobile pay – forretning nr 847507 Dansk Grinde Klub.
Husk at anføre bådtype sejlnr og navn for indbetaler!!
Der indbydes til den altid hyggelige spisning og snak efter generalforsamlingen. Pris 100 DKK per kuvert. Tilmelding er nødvendig til klubbens på samme konto som betaling af kontingent med anførelse af båd og antal personer, og helst senest 29 februar af hensyn til indkøb.
Menuen er den traditionelle: rødt oksekød, salat, godt brød, ost, frugt, vand, vin og øl så længe lageret rækker, kaffe og evt. kage.
Før generalforsamlingen vil man – afhængig af vejret – kunne se/deltage i sejlads med radiostyrede sejlbåde i Herslev Havn. Området er naturskønt,så tag tid til en vandretur i området – evt besøg på Herslev Bryghus!
Vel mødt!
Bestyrelsen

Dear Member

The general meeting 2024 of the Danish Grinde Club is hereby called.
The general meeting takes place in Herslev Sailing Club’s premises Herslev Havn, Herslev Strandvej 10, 4000 Roskilde from 12.30 on Saturday 2/3 2024. Agenda according to the articles of association. No proposals have been received from the members, but members who wish to have something discussed are welcome to send their request to kontakt@grinde.dk before 2/3 2024, but can of course make submissions under the item possibly. Grinden turns 50 this year, so ideas for celebrating this nationally or regionally are very welcome.
Members who have paid their dues for 2024 have the right to speak and vote at the general meeting.
The due is DKK 300 or €41 can be paid at Giro account 532582 – home banking 01 + 5325382 – bank transfer to Danske Bank Holmens channel 2-12 reg. no. 1551 account no. 5325382; SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK81 3000 0005 325382 on reg no. 1551 Account no. 5325382 – or as something new on Mobile pay – business no. 847507 Dansk Grinde Klub.
Remember to state the boat type sailing number and the name of the payer!!

You are invited to the always pleasant dining and conversation after the general meeting. Price DKK 100 per person. Registration is necessary payment to the club’s account on the same account as payment of the dues, stating the boats number/name  and number of people, preferably no later than February 29 for reasons of purchase. The menu is the traditional one: red beef, salad, good bread, cheese, fruit, water, wine and beer, coffee and possibly cake.

Before the general meeting, depending on the weather, you will be able to watch/participate in sailing with radio-controlled sailboats in Herslev Harbour. The area is scenic, so take time for a hike in the area – possibly a visit to Herslev Bryghus!
Looking forward to see you.
The Board

Liebes Mitglied – (google translate!!)
Hiermit wird die Generalversammlung 2024 des Dänischen Grinde Clubs einberufen.
Die Mitgliederversammlung findet am Samstag, den 2.3.2024 ab 12.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Herslev Sailing Club, Herslev Havn, Herslev Strandvej 10, 4000 Roskilde, statt. Tagesordnung gemäß der Satzung. Von den Mitgliedern sind keine Vorschläge eingegangen, aber Mitglieder, die etwas besprochen haben möchten, können ihre Anfrage gerne vor dem 02.03.2024 an kontakt@grinde.dk senden, können aber unter dem Punkt evt. natürlich auch Beiträge einreichen.

Grinden wird dieses Jahr 50 Jahre alt, daher sind Ideen, dies auf nationaler oder regionaler Ebene zu feiern, sehr willkommen.

Rede- und Stimmrecht haben Mitglieder, die ihren Beitrag für das Jahr 2024 entrichtet haben.

Das Kontingent beträgt 300 DKK oder 41 € und kann auf Girokonto 532582 – Homebanking 01 + 5325382 – Banküberweisung an Danske Bank Holmens Kanal 2-12 reg. gezahlt werden. reg. nr.. 1551 Konto-Nr. 5325382; SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK81 3000 0005 325382 unter Reg.-Nr. 1551 Konto-Nr. 5325382 – oder als Neuheit bei Mobile Pay – Geschäftsnr. 847507 Dänischer Grinde Club.
Denken Sie daran, die Segelnummer des Bootstyps und den Namen des Zahlers anzugeben!!

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung sind Sie herzlich zum stets angenehmen Essen und Gespräch eingeladen. Preis 100 DKK pro Person. Eine Anmeldung auf dem Vereinskonto auf dem gleichen Konto wie die Zahlung des Beitrags ist unter Angabe des Bootes und der Personenzahl, aus Kaufgründen möglichst bis spätestens 29. Februar, erforderlich. Die Speisekarte ist traditionell: rotes Rindfleisch, Salat, gutes Brot, Käse, Obst, Wasser, Wein und Bier, solange der Vorrat reicht, Kaffee und möglicherweise Kuchen.
Vor der Hauptversammlung können Sie je nach Wetterlage im Hafen von Herslev beim Segeln mit ferngesteuerten Segelbooten zuschauen bzw. daran teilnehmen. Die Gegend ist landschaftlich reizvoll, nehmen Sie sich also Zeit für eine Wanderung in der Gegend – möglicherweise einen Besuch bei Herslev Bryghus!

Gut getroffen!
Bestyrelsen