Deltagere: Jørgen Binzer, Martin Wiedemann, Lars Andersen, Elisabeth Rich, Ulrik Holm Tiemroth, Hans Storm (referent)

 

Regnskab.

Forventet overskud på ca. 6-7000 med mindre porto stiger igen. Årsagen til mindre forbrug er et lavere aktivitetsniveau. Der skal købes nye flag næste år og der mangler udgifter til et Grindenyt.

Vi har pt 106 medlemmer inkl. æresmedlemmer og medlemmer uden båd.

Næste års budget aftales inden generalforsamlingen. Vi må forvente 3 numre i 2023

Hjemmeside.

Ulrik gennemgik processen med omlægning til den nye hjemmeside. Generelt er det samme indhold som på den gamle, men med opdatering og oprydning. Der var enighed om at lægge både bådregister og ejer register på hjemmesiden i et års intervaller under den pw beskyttede del. Af hensyn til GDPR bør der tilføjes tekst i menuen for ejer registeret der fremhæver kun til internt brug og må ikke mangfoldiggøres. Der vil blive en markering om ejer er medlem af klubben.

Mht. gamle Grindenyt var der enighed om at åbne for de gamle numre og holde sidste års numre under pw beskyttelse som incitament for at være/blive medlem.

Grindekortet vedligeholdes af Uwe Kielmann, Sverige – så fejlplacering af både bør rapporteres til ham via hjemmesidens kommentarfelt.

Bestyrelsen opfordres til at gennemsøge hjemmesiden og notere mangler mv. og sende forslag til Ulrik og Hans.

Muligheden for at lade medlemmerne opdatere og vedligeholde informationerne i klubbens register blev drøftet. I lyset af det lille antal medlemmer der er tale om blev det besluttet foreløbig at fortsætte med det håndholdte system. Ejer ændringer, hjemhavnsinfo mv. fås næsten kun for aktive medlemmer så det bør kommenteres at data kan være fejlbehæftet.

Annoncering kan medlemmer oprette i tekst – der er aktuelt ikke mulighed for at op loade billeder.

Grindepokalen

Få har forstået de skulle sende deres resultat for året ind, men det er besluttet at dele pokalerne ud for de 7 der har indsendt oplysningerne.

Forslaget fra Hans om at få skannet en stor halvmodel og dannet en printfil til 3d printer fik tilslutning. Ideen er at en 3d printet halvmodel kan gives af klubben til de medlemmer der ”vinder” årets pokalserie. Andre medlemmer kan få en kopi af printfilen og danne en halvmodel om ønsket. Da teknologen er ny var der tilslutning til at undersøge mulighederne og pris for hhv. skanning og print. Ulrik vil spørge de kontakter han indenfor tryk og kommunikation.

 

 

Træf

Fint træf i Viken, 6 grinder og 1 kaskelot og på Tunø med 10 både. Elisabeth skriver en beretning. Martin kontakter det Hollandske træf for at få en beskrivelse af det.

Generalforsamling

Frokost i Herslev strand sejlklub den 25 februar, Jørgen finder tider for arrangementet der planlægges som i 2022. På valg er Lars og Hans – Elisabeth som suppleant. Begge er villige til genvalg hvis der ikke melder sig andre kandidater.

Bestyrelsen foreslår at Webmaster deltager i bestyrelsesmøderne så kommunikationen via hjemmesiden og videre udvikling til lettelse af administrationen er forankret i Bestyrelsen.

Ligeledes ser bestyrelsen gerne at der melder sig Træf arrangør for Øst træf og at denne plus vest træf er observatører i bestyrelsen.

Grindenyt

Det haster med bidrag til et blad flg. blev aftalt:

Indhold / Emner:

Jacqueline kontaktes for beskrivelse af planer mv. før den store tur

Hollandsk træf (kontakt en af dem) – der har lagt bidrag på FB (kan evt. kopieres)

Tunøtræf: Hvem vil skrive noget om det?  -Martin undersøger/opfordrer

Generalforsamlingen: Indkaldelse – Jørgen

Formanden har roret – Jørgen (husk kontingent nu 300 kr. og betaling inden Generalforsamling)

Hjemmesiden – Ulrik Tiemroth

Grindepokalen – Hans

Stumpemarked: Opfordring til at medbringe overskudslageret – Jørgen

Turberetning – Martin

 

Deadline søndag den 13.11. 

Eventuelt:

Næste bestyrelsesmøde