Generalforsamling Dansk Grinde Klub 5/2 2022 Afholdt i Herslev Strand Sejlklub
Referent: HHS

Formanden bød velkommen og der blev gennemført præsentationsrunde. Stemmeberettigede medlemmer på dagen: 55

Deltagere: Kaskelot: Grinde:

Æresmedlem: Peter Bruun

i alt 18 stemmeberettigede Louise (OR 327) og Mokka (44)

SWE 1, DEN 21 over Teams
DEN 54, 117, 119, 126, 138, 151, 164, 180, 215, OR 570, 452 SWE OR 709
GER 151

 

Herefter blev der foretaget valg af dirigent – Thomas Bo Jeppesen DEN 151 blev foreslået og valgt med akklamation

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne, gennemgik dagsordenen og konstaterede der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne

Pkt 1 Formandens beretning.

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde der blev gennemført med virtuelle møder, og KAS for at have stillet faciliteter til rådighed for klubbens generalforsamling i en årrække. Da KAS lokaler nu kun kunne lånes mod en afgift havde bestyrelsen med tak taget imod tilbuddet om gratis at låne Herslev Strands Klubhus, samtidig med at arrangementet blev et dagsarrangement med frokost frem for eftermiddags- aften arrangement. Formanden berørte aktiviteterne i det det forgangne år, der på trods af Corona restriktioner havde muliggjort afholdelse af træf på Tunø og i Gilleleje. Herefter var der ros til Grindenyt men også malurt pga af de stigende udgifter til porto der nu langt overstiger trykkeudgifter. Det har medført en reduktion af antallet af udsendelser og udsendelse af stander med julenummeret til de godt 105 medlemmer i 2021. Hjemmesiden står foran modernisering efter 20 år samtidig med at ”hosting” ikke længere kan gøres gratis men skal flyttes til anden udbyder. Formanden berørte facebook gruppen oprettet af Kåre Traberg Smith som et godt aktiv med fri udveksling af ideer og råd vedrørende bådende der af og til var problematiske. Flidspokalen til den længst sejlende Grinde blev også berørt da Keep Ssailing systemet nedlægges i 2022 og i øvrigt ikke accepterer nye brugere.

Formandens beretning blev vedtaget med akklamation

Herefter var der en kort drøftelse, hvor både formand kasserer, redaktør og webmaster udtrykte ønske om nyt blod efter, for de flestes vedkommende, over eller tæt på 20 år i bestyrelsen. Der blev udtrykt stort ønske om at yngre kræfter melder sig til at deltage aktivt i redigering og udarbejdelse af blad, ligesom nu vil ske på hjemmesiden, og at vi derved sikrer at klubben er et aktiv for medlemmerne, nye som gamle

fremover. Facebook gruppen der ligger uden for klubbens regi under Kåre Traberg Smith, havde ligeledes ønske om hjælp da indlæg mv. går gennem en manual filterfunktion for ikke at ende som et marked for Ukrainske og andre østeuropæiske tvivlsomme dating eller andre forretninger.

Pkt 2 Årsregnskab

Torben Fersøe gennemgik regnskabet der var udsendt med Grinde Nyt. Klubben er solvent og der skal ikke købes klubstandere før om 2 år, som ellers er en stor post. Portoudgifterne for udsendelse af Grinde Nyt er høje og dræner på sigt klubbens likvide kapital, trykkeudgifterne er steget men beskedent i forhold til portoudgifterne- der med Post Nord er tunge specielt til vores medlemmer uden for Danmark. En post på udestående blev forklaret der var der da leverandør ikke havde fremsendt regning men ønskede betaling udskudt til indeværende år

Regnskabet blev vedtaget.

I forbindelse med portoudgifter tilbød GER 151 Manati (Hartwig Ross) at frankere og sende færdigpakkede, adresserede Grindenyt fra Flensborg, som ville betyde en stor porto besparelse da Deutsche Post er langt billigere end Post Nord. Bestyrelsen vil arbejde videre med det forslag.

Pkt 4 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen har som følge af de stigende udgifter til Grinde Nyt – foreslået kontingentstigning til 300 Kr eller 41€

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget – og træder i kraft fra 2023 Pkt 5 Valg af bestyrelse og 1 suppleant

Jørgen Binzer og Martin Wiedemann er på valg og er villige til genvalg. Begge blev genvalgt med akklamation.

Suppleant Elisabeth Rich

Efter valget kom bemærkning om at man fra bestyrelsens side gerne ser interesse fra nye kræfter så man skal ikke holde sig tilbage fra at stille op.

Punkt 6 Valg af revisor og revisorsuppleant
Niels Kjær og Thomas Bo Jeppesen er på valg og villige til genvalg. Begge blev valgt med akklamation
Pkt 7 Indkomne forslag udgik da der ikke var kommet forslag
Pkt 8 Eventuelt

Under dette punkt modtog Senta Grindepokalen som den grinde med flest loggede sømil i 2021 i Keeps Sailing. Navicula overrakte pokalen som har været i deres varetægt et par år med bemærkning om at den kun var til låns! Kaskelotten Louise modtog Jernfisken som det medlem der havde logget flest sømil i 2021.

Under dette punkt blev det drøftet at der skulle findes en erstatning for Keep Sailing der har lukket for nye tilmeldinger og lukker helt med udgangen af oktober 2002. Kåre Traberg Smith vil forsøge at få kontakt til ejerne der i 2021 havde sat systemet til salg fro 50 000 kr, for en evt billigere overtagelse. Thomas Bo Jeppesen tester et nyt system og Hans Storm fremlagde en evt mulighed ved at abonnere på Krak til søs

hvor man i tillæg til gps spor altid har adgang til de nyeste søkort og en AIS funktion – men hvor man også accepterer at systemet ikke må bruges til navigation (ansvarsfraskrivelse).

Herefter afsluttedes generalforsamlingens officielle del – og der var foredrag af Jacob Boisen Møller (BM sails) om sejlproduktion, og ikke mindst valg af dugtyper og skæring og træk retninger til forskellige forsejl og advarsel om at have tillid til meget billige tilbud fra Asien.

En video fra Peter og Lisbet Bruun om ”Sælhunden” fra ide og sejlads i mindre dags kølbåde til tegnebræt, opbygning af plug, dannelse af form, støbning og produktion.

De faglige indlæg blev efterfulgt af den sædvanlige hyggelige komsammen – nu som frokost et koncept der nok følges fremover – øl, vin, god mad, kage og kaffe flød i en strid strøm så alle kunne nå hjem (næsten) inden mørkets frembrud.

HHS