Medlemsstatus på dagen var 80 Grinder, 5 Kaskelot, 2 Marsvin, 5 støttemedlemmer og 2 æresmedlemmer.

Formanden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde til klubbens arrangementer. Der blev gennemført en præsentationsrunde og her blev der registreret repræsentation fra 24 Grinder og 1 Kaskelot.

1.Valg af dirigent.

Formanden indstillede til valg af Claus Broge – Grinden Quickstep af Rungsted som dirigent. Claus Broge blev valgt med akklamation.

Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig og varslet i henhold til vedtægterne.

2.Formandens beretning

Formanden takkede bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år, med arrangementer, mesterskab, træf, hjemmeside og blad. Som det fremgår af bestyrelsesreferaterne var bladet ramt af Jørgen Tynells sygdom, og produktionen blev derfor gennemført “ad hoc”. Grundet arbejdsbelastningen og ikke mindst voldsomt stigende portoudgifter vil bestyrelsen indskrænke bladproduktionen til 2 numre per år – et forårs og et efterårs-vinter nummer. Der blev opfordret til at hjælpe bestyrelsen med bidrag til blad og hjemmeside, og herigennem dele erfaringer om bådene, på tur mv. med hinanden. Bestyrelsen havde vedtaget en annonce og sponsorpolitik med faste priser for annoncering i blad og link på hjemmesiden. Medlemmer der vil hjælpe med at skaffe sponsorer/annoncører kan rekvirere pris ark fra Bestyrelsen.

Formanden redegjorde for det forløbne års aktiviteter og fremhævede her det afholdte mesterskab i Sejlklubben Frem, hvor Allan Rye blev mester men med kamp til stregen. Formanden håbede at se flere til dette stævne, og nævnte i den forbindelse et muligt samarbejde med Spækhuggerklubben om afholdelse af mesterskaber, som desværre ikke havde været muligt trods erklæret vilje fra begge klubbers side de sidste 2 år. Spækhuggerne ønsker ikke flere bådtyper på samme bane, og de arrangerende klubber har ikke kunnet honorere dette krav. Stævnet i 2009 forventes derfor igen gennemført i Sejlklubben Frem, da ingen andre tilbud er modtaget. I 2010 er der jubilæum for Peter Bruuns start på båd produktion, og klubben er i den anledning inviteret til et fælles stævne af holdt af Sejlklubben Sundet i weekenden 6-7. august.

Klubbens træf på hhv. Tunø og nu i Vikhög er en succes. De er velbesøgte, hyggelige, og spækhuggerne inviteres med. I år vil den Tyske Grinde Klub afholde grindetræf i Marstal hvor danske grinder er meget velkomne.

Det afholdte motorkursus med Lars Andersen som lærer i almindeligt vedligehold af Bukh blev et velkomment og hyggeligt afbræk i en mørk vinter – med 30 deltagere, herrerne i kedeldragter og olie – fruerne på tur i det smukke landskab ved Kisserup og med en festlig fællesmiddag mv. som afslutning. Der var fremkommet kopi af værkstedsmanualen til Bukh motorerne som klubben vil få skannet og gjort tilgængelig for medlemmerne.

Bestyrelsen har ellers arbejdet med mastesagen – aktualiseret af Dixi’s tab af mast da masteskuret brændte. Formanden nævnte yderligere at en Grinde i Sønderborg var totalskadet ved brand på bådpladsen. Brand er åbenbart den helt store risiko for vores både. Dette førte til opmærksomhed på forsikrings størrelser og vilkår, hvor medlemmerne skal være opmærksomme på at nogle forsikringer giver for lav dækning til fx køb af ny mast. Men det er muligt at få en oval mast der overholder klassebestemmelserne hvorfor bestyrelsen ikke vil arbejde yderligere med den sag. Man er fra Dansk Sejlunion blevet gjort opmærksom på at der bør være flere faste mål på masten – og mange af disse findes i beskrivelsen af Grinden fra Norske Veritas. De og andre nødvendige mål vil bestyrelsen foreslå føjet til klassebestemmelserne.

Formanden afsluttede sin beretning med at ønske alle en god sæson i 2009. Beretningen blev modtaget af generalforsamlingen uden bemærkninger.

3.Regnskab

Hanne Fersøe gennemgik det reviderede regnskab for 2008 og forklarede en del af overskuddet med manglende kontering i regnskabsåret af det sidste Grindenyt. Yderligere meddeltes at en del af overskuddet skulle henlægges til senere indkøb af standere.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4.Budget 2009

Budgettet for 2009 blev gennemgået. En større udgift til bestyrelsesmøder var budgetteret i forventning om generalforsamlingens senere godkendelse af 2. Suppleant fra Fyn. Der vil i den forbindelse påløbe ekstra rejseudgifter til møder. Stigningen i portoudgifter og kontorhold blev udlignet af at reducere antallet af udsendelser blade og udsendelser til 2 per år.

Budgettet blev vedtaget uden bemærkninger.

5.Valg til bestyrelsen – suppleanter og revisor og revisorsuppleant

Der var ingen der ønskede at stille op, hvorfor alle opstillede kandidater, Lars Andersen & Hans Storm blev genvalgt til bestyrelsen, Hanne Fersøe genvalgt som bestyrelsessuppleant, Martin Wiedemann nyvalgt som 2. Suppleant til bestyrelsen, Paul Rochat genvalgt som revisor og Niels Kjær genvalgt som revisor suppleant.

6.Kontingent 2010

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250 kr. som blev vedtaget med akklamation.

7.Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag var modtaget til behandling eller fremsat af bestyrelsen.

8.Eventuelt

Svend Albrectsen (Hvide Hval) oplyste om bogklubstilbud om maritime bøger gennem Weilbach med betydelig rabatter – og til medlemmerne af bogklubben også ved køb af søkort mm. Bogklubben opererer efter “Gyldendal” princippet hvor man skal afmelde “kvartalets bog” ellers er den købt.

Hans Storm opfordrede medlemmerne til at opdatere og sende e-mail adresser så klubben kunne kommunikere bedre og hurtigere, og til deltagerne i generalforsamlingen at de opfordrede klubmedlemmer der ikke var til stede om at gøre det samme.

Steen Bertholdt (Basse) fremførte igen synspunktet om at lægge Grinde Nyt på hjemmesiden til tryk via egen PC og printer for at spare porto og en valgmulighed for medlemmerne om bladet skulle komme fysisk eller elektronisk. Ønsket var begrundet i at holde kontingentet så lavt som muligt, og en bekymring for om medlemmer i yderområder fik nok ud af kontingentet. Formanden fremførte at de fleste var glade for at modtage bladet, og med 2 udsendelser om året passede det med dels kontingent opkrævning og udsendelse af standere og det detaljerede fartøjsregister.

Der var en længere diskussion af standerkvaliteten og ønsker der gik fra ingen ændring – dvs. tilfredshed med at vise en nedslidt stander ved sæsonslutningen, over ønsket om at få 2 standere hvert år, udlevering ved generalforsamling for at spare porto, til at sampakke standere til flere år op til portogrænse, til at skrotte hele lageret og anskaffe nye i høj kvalitet. Bestyrelsen vil drøfte medlemmernes forskellige forslag.

Torben Fersøe (Mokka) efterlyste erfaringer med dykning med dykkerudstyr (med flaske) fra bådene – ingen af de tilstedeværende havde erfaring med det.

Niels Lundstrøm (Smørrebrød) luftede en ide om fælleseje af en Grinde til salg i Grækenland, hvor der er 7 måneders sæson. Han estimerede at anskaffelse og vedligehold ved 20 anparts ejere ville være minimalt.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 17.15

Referent H. H. Storm