1.Valg af dirigent:

Claus Broge valgtes til at ledegeneralforsamlingen.

2. Formandens beretning

Formandens beretning på grindeklubbens generalforsamling

Samme deltagerkreds som de sidstemange år i generalforsamlingen – ogsamme beretning. Men dog alligevelnogle nye nuancer.

Bladet
Året startede med en gyser. Jørgen Tynell måtte af helbredsmæssige årsager melde fra jobbet som næstformand og redaktør. Klubben er ham meget taknemmelig for en mangeårig indsats hvor han har stået for klubbensvigtigste aktiv: bladet. Vi måtte i hast indkalde Martin som suppleant og fordele Jørgens opgaver mellem den resterende bestyrelse. Martin er en arbejdsom type, der kan tage pusten fra trænede formænd. Han er fuld af ideer og påtog sig straks redaktørjobbet. Resultatet har I alle set, og der er mange, der har givet udtryk for, at de påskønner Martins arbejde med bladets nye layout med fine farver og mange billeder. Vi efterlyser igen billeder fra medlemmerne. (Ingen respons sidste gang). Vi havde varslet færre numre end tidligere pga. de større omkostninger ved farvetrykket, men det lykkedes at finde en anden og billigere trykkemetode, så vi har kunnet opretholde fire numre i det forgangne år. Det er bestyrelsen, der skriver næsten alle indlæg i bladet. Det er lidt surt, at ingen medlemmer bidrager, og på et eller andet tidspunkt løber vi tør for ideer. Men foreløbig går det over al forventning.

Levende billeder
Martin har opdyrket en biograf for grindeklubben med herlige bidrag fra flere medlemmer. Der kommer smagsprøver senere på dagen. Find den på adressen www.youtube.com/grindeklubben.

Hjemmesiden
Hans har haft tekniske problemer, der har givet perioder, hvor systemet ikke virkede. Stort arbejde med at gendanne det hele. Derefter en række skønhedsfejl som efterhånden er blevet rettet. Der er stadig mange daglige hits – markedspladsen har størst interesse. Køb- og salgsannoncer kommer fortsat, og det ser ud til at priserne på brugte grinder er lidt vigende . Ikke overraskende set i lyset af krisen i samfundet. Men der sælges stadig både.

Træf
Tunø har overtaget førerpladsen i popularitet. Arrangementet er i de bedste hænder hos Poul Henning Sejthen. Han meddeler at der er 10 tilmeldte til 2011-versionen, der igen fornyer sig i forhold til sidste år. Øst-træffet er p.t. uden ankermand/ kvinde, og det kan mærkes på deltagelsen. Bestyrelsen planlægger at melde en destination ud en lille uge før pinsen og så se, hvad der sker. Måske bliver det Gilleleje eller en anden havn i den nordlige del af Øresund. Martin og en legekammerat med Marsvin har planlagt et anderledes ”Spidsrumpetræf” i det sydfynske sidste weekend i maj. Bestyrelsen foreslår, at interesserede kan lave minitræf på sommerferieturen, ved at man udveksler sine positioner og dermed har en bedre mulighed for at møde andre ligesindede. Vi efterlyser medlemstilkendegivelser til ideen her på generalforsamlingen. Der har været en sondering omkring muligheden for at lave et ”Peter Bruun” tema på lystfartøjsmuseets (Valdemarsslot) årlige træf, der finder sted i sommerferien. Måske det var en ide til opfølgning.

Kurser
Lars Andersen har igen stillet sig til rådighed med sin ekspertise og afholdt et vellykket Bukh motorkursus hos Poul Henning Sejthen og Berit med fin tilslutning. Tilbuddet har været der længe uden reaktion, og først da jeg gik direkte på var der bid. Der var sørget for guidet ”dametur.” Og selvfølgelig en udsøgt middag med opskrifter fra Tunø-kogebogen. Påhængsmotorkursus på Sjælland i et forsøg på at forny udbuddet. Begrænset interesse men et meget vellykket kursus. Formandinden havde sørget for historisk ”dametur” og det kulinariske.

Teknik
Vi har kunnet lukke sagen omkring afløseren for de originale master. Det har fyldt meget på dagsordenen igennem de seneste år. Der er nu fundet en elegant og tidssvarende løsning, der opfylder klassereglerne. Vi modtager mange tekniske forespørgsler om alt muligt. Bestyrelsen forsøger at finde et svar og normalt får spørgeren et fyldestgørende svar efter nogle få dage. Der udtrykkes stor tilfredshed med denne service. Som regel modtager vi en mail med spørgsmålet og svarer på mail. Det løser spørgerens problem men måske modtager vi det samme spørgsmål kort tid efter. En bedre løsning er at man bruger hjemmesidens blog, hvorved svaret kan gemmes for eftertidens brugere. Jeg skal indrømme at jeg har haft svært ved at finde ud af systemet, men efter kort tids tilvænning er det muligt for selv en ”ikke-edb-nørd”. Jeg har selv forsøgt og fået hurtig respons om anskaffelse af et cockpittelt. (jeg har desværre ikke fået fulgt op på sagen.) En anden mulighed er at vi laver en ”hyppige spørgsmål og svar” på hjemmesiden. Den sjoveste oplevelse med tekniske spørgsmål var fra et medlem i USA, som har købt en Grinde, der har  levet orkanen ”Katrina” og yderligere to orkaner. Den så ud derefter og han er i gang med et stort restaureringsprojekt. Det endte med at vi besøgte ham og brugte en hel eftermiddag på at snakke med ham om alle mulige løsninger.

Kapsejlads
Distancesejladserne har forsat interesse. Fyn rundt fra Bogense mønstrede 5 grinder. Klassemesterskabet for grinder i forbindelse med spækhuggernes stort anlagte 40 års jubilæum i Sejlklubben Sundet blev et flop idet vi ikke kunne mønstre de nødvendige 5 både. Alligevel kom der et hyggeligt træf ud af det. I har alle set billedet med de fire ”spidsrumper”

Bådudstilling
Årets generalforsamling ligger i år sammen med ”Både i Bella”. Ideen var at det skulle være med til at trække medlemmer til fra de fjernere egne. Det var lige ved at lykkes, men desværre modtog vi et afbud fra et medlem fra Halmstad, som ellers havde meldt sig til med stor begejstring. Dermed blev den arrangerede fælles tur på bådudstillingen ikke til noget.

Tak til bestyrelsen
Jeg har en særlig tak til bestyrelsen. Den består af initiativrige folk, som ikke er til at holde tilbage uanset hvad vi bliver stillet over for. Bestyrelsesmøderne er en festlig teamoplevelse, som jeg glæder mig til hver gang.

Formandens store ønske
Input fra medlemmer. Engagement og aktivitet. Ønske om selv at bidrage.

 3.Årsregnskab 2010.
 Hanne Fersøe redegjorde for årsregnskabet, som godkendtes enstemmigt.

4. Kontingentet
Fastsattes uændret til 250 kr. pr. båd i 2012.

5. Valg af bestyrelse + 1 suppleant
Hans Storm og Lars Andersen fra den siddende bestyrelse var på valg. Begge var villige til genvalg. De blev begge genvalgt enstemmigt. Suppleant Martin Wiedemann blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.Ingen medlemmer havde på forhånd meldt sig til posterne som 1. og 2. suppleant. Jyske medlemmer er blevet kraftigt opfordret til at stille op, men ingen har ønsket det. På mødet meldte Sven Scheuer (D173, Quick Step, Rungsted) sig som suppleant, og han blev enstemmigt valgt.

6. Valg af revisor + 1 revisorsuppleant
Poul Rochat og Niels Kjær blev enstemmigt genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant. 7. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag til afstemning.

8. Eventuelt
Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt. Alle fremsatte forslag og bemærkninger vil blive diskuteret i bestyrelsen mhp. evt. videre forløb.

1) Bestyrelsen overvejer udsætte klubbens pokal som vandrepokal i løb med 5 eller flere deltagere, dog hvis der afholdes mesterskab, tilfalder pokalen vinderen det år.

2) Svend Albrechtsen, Hvide Hval, D28, foreslog angående mesterskabspokalen: Eftersom grindeejerne bliver ældre og ældre og mere sejler tur- end kapsejlads, og eftersom der til stadighed efterlyses stof til blad og hjemmeside, så foreslås det at konvertere pokalen til en præmie for indsendt turberetning med billeder til bladet og hjemmesiden.

3) Tove Binzer, Bombardine D117: En grinde har fået blåt flag. Det er muligt for individuelle både at erhverve blåt flag, og Tove opfordrede alle marsvin-, grinde- og kaskelotejere til at få det.

4) Jørgen Binzer, Bombardine D117: Problemer med fastgøring af indrullerline til rullefok? OK Marine i Jyllinge har løsningen på fastgørelsen af linen. Jørgen skriver om det i et af de næste numre af bladet.

5) Claus Broge, Quick Step D173: Udbød rabatbilletter til sidste dag (20. marts) på bådudstillingen iBella.

6) Tove Binzer, Bombardine D117: en kommentar til formandens beretning hvor han nævner muligheden for at vi kan annoncere hvor vi er på sommerferien så vi kan træffes ad hoc: Vi skal huske at tænke kriminalpræventivt hvis vi begynder at annoncere på bloggen hvor vi er.

7) Martin Wiedemann, Petit Cochon D16: benyttede lejligheden til at gøre reklame for Sydfynsk Spidsrumpetræf i weekenden 27.-29. maj 2011.

8) Hanne Fersøe, Mokka D44: benyttede lejligheden til at gøre reklame for initiativet sejl rundt om en ø, som blev annonceret i det sidste nummer af Grinde Nyt Selv har hun tænkt sig at sejle rundt om Ven – gerne flere gange – det gør hun alligevel. Der var opfordringer til at invitere nogen med, hvis deres båd ligger for langt væk.

9) Jørgen Binzer, Bombardine D117:  De, der ønsker det, kan stadig få en ny stander.

Afsluttende bemærkning ved formanden:
 Meget er lykkedes i klubben, men der mangler en østtræf-koordinator. Der kommer mere om træf i næste nummer af bladet. Formanden takkede derefter Claus Broge for hyggelig og kompetent ledelse af Generalforsamlingen 2011.