Mødet blev afholdt hos Jørgen.
Tilstedeværende: Jørgen, Hans og Martin. Lars deltog telefonisk fra kl 20. Afbud fra Hanne.
Referent: Jørgen
Dagsorden:
1. status på økonomi og medlemstal.
2. generalforsamling 2020
3. udgivelse af blad dec 2019
4. teknik
5. diverse herunder næste møde
ad 1.
medlemstallet er pt 106. det er meget tilfredsstillende og over det forventede. Udgifterne har været tæt på
det budgetterede, så vi ser ingen problemer med økonomien resten af året.
Ad 2.
Generalforsamlingen bliver afholdt i KAS’s klubhus i København d 14 marts 2020 efter samme koncept som
de senere år. I næste nummer af bladet indkaldes således at interesserede medlemmer kan reservere
datoen. Der efterlyses forslag fra medlemmerne, der skal foreligge hos bestyrelsen inden 1 januar, jfr
vedtægterne.
Ad 3. deadline for bidrag til næste blad bliver søndag d 17. november. Udsendelse inden jul, gerne primo
eller medio december. Hans laver artikel om årets grindepokal, sommertur og gillelejetræffet. Martin har
modtaget artikel om renovering af vinduer og laver turberetning, evt opfølgning på amerikansk
jordomsejler og efterlyser Tunøberetning. Jørgen laver formandsklummen, skriver om generalforsamling,
lidt om sin sejltur til østtræffet og artikel om montering af nyt køleanlæg. Lars laver artikel om GTL-diesel.
Ad 4.
Lars fortalte om nyt dieselprodukt som har væsentlige fordele i forhold til traditionel dieselolie. Jørgen
følger op på hvilke havne der forhandler det nye produkt.
Ad 5.
Næste møde afholdes hos Hans d 20 januar kl 18