Deltagere: alle samt bestyrelsessuppleanten Elisabeth Rich. Referent Jørgen Binzer
Dagsorden.
1. status på medlemstal og økonomi
2. grindepokalen 2020 samt anvendelse af Jernfisken.
3. træf 2021
4. hjemmeside og facebook
5. generalforsamling 2021
6. blad december 2020
7. eventuelt, herunder næste møde
Ad 1.
Der er registreret 110 medlemmer, heraf 2 æresmedlemmer, 3 uden båd, samt 2 både med flere ejere.
De er fordelt med 75 danske, 7 norske, 8 svenske og 19 tyske.
Kassebeholdningen er steget med 9000 kr, mest på grund af mindre aktivitet på grund af aflyste træf og
færre bestyrelsesmøder med fysisk tilstedeværelse.
Alt i alt en tilfredsstillende medlemsfremgang og en god økonomi.
Ad 2.
Grindepokalen har haft 10 deltagere, som har konkurreret ivrigt om flest sejlede sømil. Det blev et meget
tæt opløb i toppen. Vinderen offentliggøres i bladets december nummer.
Det blev besluttet af lade den gen fundne ”jernfisk” gå som vandrepræmie til den båd, der har haft flest
registrerede sejlture på året.
Kapsejladsinteressen er minimal. Kun tre både har indløst kapsejladslicens i 2020.
Ad 3.
Begge træf blev aflyst i 2020. Dog blev der holdt uformelle bådmøder med fin deltagelse og med iagttagelse
af nødvendige forholdsregler mod smittespredning.
På trods af at det er tvivlsomt om Covid-19 situationen vil tillade gennemførelse af de to træf næste år, blev
det besluttet at indbyde til træf efter samme koncept som sidste år. Dvs henholdsvis Tunø og Gilleleje. Vi vil
anmode sidste år arrangører om af stå for planlægning og gennemførelse.
Ad 4.
Det blev besluttet at forsøge at lave et mere fast samarbejde med den etablerede facebookgruppe, bl.a.
med henvisninger fra hjemmesiden til gruppen. Martin kontakter organisatoren af gruppen, Kåre Traberg
Smidt. Det blev besluttet at lægge biblioteket af udgivne numre af grindenyt ind under den lukkede del af
hjemmesiden, der allerede nu indeholder medlemsoplysninger. Der vil være adgang for medlemmer med
passwordbeskyttelse.
Ad 5.
Generalforsamlingen 2021 vil blive holdt som møde på internettet, f.eks. under brug af zoom, teams eller
lign. Vi forventer at der ikke vil blive lempet på corona foranstaltningerne i tilstrækkelig grad til at der kan
holdes et fysisk møde som vanligt. Vi tager beslutningen allerede nu for at kunne planlægge en
generalforsamling, der forhåbentligt kan tiltrække flere medlemmer end sædvanligt. Det er en enestående
chance for at give fjerntboende medlemmer mulighed for at kunne deltage, ytre sig og få en fornemmelse
af det stærke netværk, som grindeklubben udgør.
Datoen bliver 13 marts 2021. klokkeslættet vil blive fastlagt i januar 2021.
Vi har til hensigt at arrangere en grindeklubmiddag med socialt sigte, så snart det bliver muligt at mødes
igen.
Ad 6.
Martin arbejder med artikel om sommertur. Hans skriver om grindepokalen, om indeblæst sommertur samt
om veteraner. Jørgen skriver formandens klumme, om valg af ny genua, om fremstilling af nyt vinterstativ.
Martin laver interview med Lars om ny køleinstallation.
Deadline 28/11. oplagstal 130.
Ad 7.
Næste møde (virtuelt) 13 januar 2021 kl 19.
Referent Jørgen Binzer