Deltagere. Jørgen Binzer, Martin Wiedemann, Torben Fersøe, Lars Andersen, Elisabeth Rich, Hans Storm (arrangør,
referent)
Mødet startede med en ½ times forsinkelse grundet lidt teknologiske vanskeligheder med opkobling fra et par
deltagere.
Dagsorden:
1. Generalforsamlingen – konstitution af bestyrelsen
a. Pokal uddeling
b. Den aflyste middag
2. Medlemsstatus
3. Økonomi
4. Træf
a. Østtræf – Gilleleje arrangør Thomas Bo Jeppesen)
b. Vesttræf Tunø (Martin Wiedemann)
5. GrindeNyt – udsendelse – indhold
6. Fartøjsregister – kode til medlemsside
7. Udsendelse af blad
8. Eventuelt
Formanden bød velkommen og glædede sig over alle var raske og ved godt mod. Sæsonen står for døren, men det er
udvist hvordan og hvornår restriktionerne for befolkningen ophæves.
Ad pkt 1:
Det var lykkedes at afholde den formelle del af generalforsamlingen med stor tilslutning fra medlemmerne, og med
”akklamation” for alle de punkter der skulle stemmes om – beretning, kontingent, tillidsposter. Der var kun ros fra
medlemmerne om beslutningen og formen – og deltagelsen viser et stort engagement der glæder bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig med Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand, hjemmeside, kapsejlads),
Martin Wiedemann (Redaktør, GrindeNyt), Torben Fersøe (Kasserer), Lars Andersen (teknik, motor, rig), Elisabeth
Rich (aktiv suppleant repræsenterende ”de bedre halvdele” af Grindebesætningerne).
Middagen der måtte aflyses havde 34 tilmeldinger. Det blev besluttet at indbetalinger til middagen overføres til
næste års generalforsamling. Hvis nogen af de tilmeldte ville have indbetalingerne retur så kunne det ske ved at
indsende bankoplysninger til kassereren.
Uddelingen af pokalen for længst sejlads registeret på Keep Sailing håber bestyrelsen kan gennemføres ved
pinsetræf Gilleleje. Jørgen Binzer tager kontakt til Navicula i Roskilde så polkalen er klar til videregivelse.
Ad pkt 2: Medlemsstatus
Der er 97 medlemmer – heraf 2 samejebåde og 1 æresmedlem. For 6 medlemmer har vi ikke mailadresse, eller
mobiltelefon. Vil vi opfordre alle i Grindenyt til at angive en mailadresse og/eller mobilnummer så de kan kontaktes
via elektroniske medier.
Ad pkt 3: Økonomi
Torben Fersøe havde rundsendt regnskabsstatus. De forudbetalte generalforsamlingsmiddage indsættes som
skyldige ydelser for 2021. Totalt set er klubben solvent med en beholdning på 53 640 DKK.
Ad Pkt 4: Træf
Øst træffet i Gilleleje er planlagt af Thomas Bo Jeppesen, og der foreligger både invitation og drejebog. Det blev
besluttet at udsende begge til samtlige medlemmer per e-mail, og gøre planerne tilgængelige på hjemmesiden (HHS)
Vest træffet på Tunø vil Martin Wiedemann sørge for invitation til. Planerne og invitation sendes snarest til Hans for
udsendelse sammen med østtræffet.
Begge træf annonceres ligeledes i GrindeNyt så vi har sikkerhed for at invitationerne har nået alle.
Der er selvsagt forbehold for at forsamlingsfriheden er begrænset når vi når pinsen men det vil nder blive taget hånd
om til den tid.
Ad Pkt 5 Grindenyt
Forårsudsendelsen indeholder stander så der er ingen vægt restriktioner for at spare porto. Martin har en artikel i
vent fra et af de tyske medlemmer. Eller bliver indholdet, formandens klumme, træf invitationer, generalforsamlings
referat (eller notits om at gå på hjemmesiden), Jernfisken (HHS), omdannelse af isboks til køleskab med kompressor
(JB), nybygning af køleskabsboks (LA), solcelle ladning med regulator (montering/placering/ størrelse/ erfaring) (TF),
og hvad der ellers kan komme på tale med deadline 26/4 for indlæg (med billeder i høj opløsning) og udsendelse
10/5 så medlemmerne har stander til pinsetræffet,
Ad Pkt 6 Fartøjsregister
HHS vil opdatere fartøjsregisteret og den hemmelige medlemskode vil fremgå af GrindeNyt
Ad pkt 7 Udsendelse
Det blev besluttet at afsender adressen er klubbens officielle (formandens) da retur breve med oplysning om ny
adresse ikke meddeles af Postvæsenet. Det er derfor vigtigt at medlemmerne meddeler adresseændring, ændring i
telefonnr, og mail via hjemmesidens indmeldelsesformular (en notits i bladet om dette). Klubben vil anskaffe et
”afsender stempel” frem for printning af labels.
Ad Pkt 8 Evt
En evaluering af video mødet var positiv efter begyndervanskelighed. Lyd er væsentlig bedre med headset med
mikrofon (eller mobilteltefon headset der har mikrofon). PC og Ipad- Iphone fungerer med systemet som derfor kan
give muligheder for deltagelse via videolink – og for spontane hyppigere møder hvis forholdene tilskriver det