Referat Bestyrelsesmøde 20-1-20
Hos Hans Storm
Til stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (referent), Lars Andersen, Elisabeth Rich
(suppleant), Torben Fersøe (stedfortrædende kasserer) Martin Wiedemann (på facetime pkt 5)
Dagsorden
1. Bestyrelse – herunder håndtering af kasserer jobbet efter Hanne Fersøe’s død
2. Opfølgning – status for klubben
3. Regnskab og budget
4. Generalforsamling – arrangement – ordstyrer – valg
5. Næste Grindenyt
1. Formanden holdt en kort mindetale i anledning af vores kasserer Hanne Fersøe’s død
7. december 2019, et stort tab for os alle. Torben blev takket for at deltage i mødet
med henblik på afslutning af klubregnskabet for 2019 som Hanne havde fulgt op indtil
midt november. I den forbindelse er der taget kontakt til Danske Bank der har
klubbens konto mhp adgang, der skal på plads for at få styr på kontingentbetalinger og
dermed aktive medlemmer. Formanden havde bedt suppleanten Elisabeth Rich om at
indtræde i bestyrelsen. Torben Fersøe blev opfordret til at overtage ansvaret som
kasserer for klubben. Det aftaltes, at ansvaret ville være bogholderiet, medens Hans
Storm vil påtage sig at styre medlemskartoteket på basis af bankudskrifter for
indbetalinger. Ved generalforsamlingen vil Lars Andersen og bestyrelsen i øvrigt
hjælpe med ved registrering og evt. indbetalinger. Det aftaltes, at Torben Fersøe og
Hans Storm (sidstnævnte alene mhp kontingentindbetalinger) har adgang til klubbens
netbank. De nødvendige bankpapirer for foreningen blev udfyldt på stedet.
2. Klubben havde ved årsskiftet 104 betalende medlemmer, heraf 101 med Grinde,
Kaskelot eller Marsvin. Heraf er der 3 både, der er samejefællesskaber. 3 betalende
medlemmer uden båd og 1 æresmedlem samt Dansk Sejlunion.
De vedtagne ændringer til klasseregler for Grindens sejlgarderobe er endnu ikke sendt
til DS, men er trådt i kraft, hvis der forekommer Grindeløb i kapsejladser.
Ændringerne er indenfor de handicapregler, der gælder for distanceløb.
3. Torben Fersøe fremlagde regnskabet for klubben for 2019. Klubben har et
ikkebudgetteret overskud på 7.305 kr og en beholdning på lidt over 32.000 kr. Det
budgetterede overskud på 640 kr er ikke kommet pga. medlemstilgang og besparelser
ved at reducere vægten af Grindenyt, som kan udsendes til en billigere pris. Yderligere
er adgangen til Fartøjsregisteret til ”print-selv” på klubbens lukkede del af
hjemmesiden medvirkende til portoreduktion. Torben Fersøe vil sørge for, at klubbens
revisor og revisor suppleant godkender regnskabet, ligesom budgetforslaget
fremlægges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen besluttede at holde budgettet og dermed kontingentet uforandret i 2020,
da overskuddet og besparelserne på porto vil kunne rumme prisstigninger indenfor den
nuværende ramme. Ligeledes vil udgifterne til generalforsamlingen og middagen
kunne holdes indenfor den fastsatte ramme på 100 kr per person, og en evt. mindre
overskridelse kan dækkes fra klubbens kontant beholdning.
4. Generalforsamlingen er indkaldt via hjemmesiden med den i vedtægterne beskrevne
dagsorden. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Generalforsamlingen
finder sted i KAS klublokale i Svanemøllehavnen og begynder kl. 16:00 med 1 times
snak og selve generalforsamlingen klokken 17 efterfulgt af spisning klokken 18-18.30.
På valg er Jørgen Binzer og Martin Wiedemann, der begge stiller op til genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af Elisabeth Rich og en udvidelse af bestyrelsen med Torben
Fersøe. Derudover ønsker bestyrelsen en suppleant. Formanden kontakter revisor og
revisorsuppleant mhp. genvalg, og mulig kandidat til ordstyrer på
generalforsamlingen.
Det sociale arrangement med middag bliver med oksekød, salat, ost, vin, øl, kaffe
(Hans og Hanne), bagt kartoffel og brød (Lars), og æblekage (ved formanden og
kæreste).
5. Grindenyt skal være klar til udsendelse 23/2 med deadline for indlæg til Martin den
9.2. Foreløbige emner er øst træf, privatlivspolitik, regnskab, budget, formandens
klumme, udskiftning af vinduer (rene Nielsen), Martins sommertur, Henvendelser
vedr GTL diesel (JB) – koblet med opgørelse over registrerede motortyper fra
registeret (HS). Brud på kevlar faldliner og vedligehold af rullesystem (ER),
nedtagning af genakker (JB) og gode havne for børn (LA). Indbygning af køleskab
(LA og JB)
Mødet sluttede med aftale om næste bestyrelsesmøde den 31/3 hos Lars Andersen i Nivaa
Hans Storm (referent)
Tilføjet efter mødet.
Ad pkt 4. Udvidelse af bestyrelsen kan kun ske efter ændring af vedtægterne. Bestyrelsen har
derfor besluttet at opstille Torben Fersøe som repræsentant og Elisabeth Rich som suppleant.