Referat ved Hanne Fersøe

 1.      Valg af dirigent:
Claus Broge valgtes som dirigent, og han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Da der skulle stemmes om et fremlagt forslag, startede generalforsamlingen med en navnerunde for at konstatere hvem af de fremmødte der var stemmeberettigede, dvs. havde betalt kontingent forud for generalforsamlingen.

Der var 18 stemmeberettigede medlemmer til stede på generalforsamlingen:

Grinden Baiana DEN 78 v/Palle Tornvig Olsen
Grinden Lurifax DEN 95 v/Lone & Karsten Schiødt
Grinden Bombardine DEN 117 v/Tove & Jørgen Binzer
Grinden Basse DEN 120 v/Gitte & Steen Bertholdt
Grinden Eja DEN 129 v/Jørgen Flintholm
Grinden Mira DEN 138 v/Hanne & Hans Storm
Grinden Anna DEN 164 v/Vivian & Leif Beyer
Grinden Quick Step DEN 173 v/Claus Broge, Eja & Sven Scheuer
Grinden Ida DEN 180 v/Lars Andersen
Grinden Kraka DEN 201 v/Axel Andersen
Grinden Gråbjørn DEN 202 v/Ruth & Jørgen Schou Rasmussen
Grinden Dixi DEN 211 v/Tove & Erik Mikkelsen
Grinden Mosle DEN 527 v/Alf Olsen
Grinden Stormsvalen OR566 v/Elsebeth & Hans Lund
Grinden Frynse OR570 v/Bente & Niels Kjær
Grinden Madam Blå OR711 v/Gert Larsen
Kaskelotten Mokka D44 v/Hanne & Torben Fersøe
Marsvinet Petit Cochon D16 v/Mette & Martin Wiedemann

2. Formandens beretning
Formanden aflagde sin beretning, som blev godkendt med akklamation. 

3. Årsregnskab
Foreningens kasserer Hanne Fersøe fremlagde årsregnskabet for 2011 til godkendelse. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Budgettet for 2012 fremlagdes til orientering. Bestyrelsens forslag til uændret kontingent på 250 kr. årligt blev vedtaget enstemmigt.

5. Valg af bestyrelse plus 1 suppleant
På valg var Hanne Fersøe, Jørgen Binzer og Martin Wiedemann, som alle genvalgtes uden modkandidater.

6. Valg af revisor og 1 suppleant
Paul Rochat var villig til genvalg og genvalgtes uden modkandidater. Niels Kjær valgtes til revisor-suppleant uden modkandidater.

7. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 5, som fremsat i indkaldelsen til generalforsamlingen, blev vedtaget med den ændring at forslagets ord ”eller” ændres til “ogved annoncering på klubbens hjemmeside. Formuleringen sikrer at ingen vil være tvunget til at skulle orientere sig om generalforsamlingen alene ad den vej.

 Vedtægternes § 5 lyder herefter således:

§ 5 Ordinær generalforsamling

§ 5 Ordinær generalforsamling
Afholdes én gang årligt inden 1. april og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske ved almindelig post, gennem Grindenyt, ved elektronisk post (e-mail eller sms) og annonceres på klubbens hjemmeside.

8. Eventuelt
a. Kassereren, Hanne Fersøe, takkede medlemmerne for venlige hilsener i breve og via netbanken i forbindelse med modtagelse af kontingentindbetalinger.

b. Grinde Nyt-redaktør, Martin Wiedemann, efterlyste billedmateriale om grinder til brug i forbindelse med arbejdet med den af formanden omtalte bog. Se også omtalen i Grinde Nyt fra december 2011.

c. Formanden, Jørgen Binzer, lod et par eksemplarer af en ny klemme til rullefokken cirkulere. Se omtalen i Grinde Nyt fra december 2011.

d. Christian Bang Nielsen fra grinden Hideaway DEN 409 havde medbragt rullesystemet til Hideaways nye rullefok så man kunne se og røre. Systemet er omtalt i Grinde Nyt fra december 2011.

e. Axel Andersen fra grinden Kraka DEN 201 gjorde opmærksom på at prisen på bundmaling faldt drastisk sidste år på det svenske marked grund af introduktion af et nyt produkt. Det markedsføres også i Danmark i år. Axel anvendte det sidste år, og det virker lige så godt som de hidtil langt dyrere produkter.

f. Priser på indvendig træbeklædning til erstatning af kork blev diskuteret. Leif Beyer fra grinden Anna DEN 164 vil fortælle om sine erfaringer når han er færdig med at beklæde sin grinde.

g. Dirigenten, Claus Broge, takkede bestyrelsen for dens arbejde på medlemmernes vegne.

Formanden takkede dirigenten for vel gennemført generalforsamling.

Herefter gik man over til den uformelle del af generalforsamlingen.