Generalforsamlingen startede med en præsentationsrunde. 23 både besætninger var repræsenteret.

Punkt 1. Valg af dirigent

Niels Kjær, grinden Frynse, blev valgt til dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

Punkt 2. Formandens beretning

Udgivelsen af Grinde Nyt er en vigtig del af kommunikationen med medlemmerne. Redaktøren skaber i samarbejde med bestyrelsen et fornemt grafisk og indholdsmæssigt blad. Bladet påskønnes meget af medlemmerne ifølge tilbagemeldinger. Vi modtager mange bidrag fra kredsen udenfor bestyrelsen, men efterlyser altid nye bidrag til bladet i form af turberetninger, billeder og tekniske løsninger.

Hjemmesiden er kommet i rutinedrift efter sammenbruddet i 2012 pga. skybruddet i København. Den besøges af ca. 150-200 mennesker hver dag (rekorden er over 400 på en dag). Specielt nye medlemmer giver udtryk for stor tilfredshed med hjemmesiden, som er med til at markere klubben som en aktiv klasseorganisation.

GrindeTV er den moderne måde at distribuere billeder af vores både til underholdning i de mørke vintermåneder. Bestyrelsen er meget taknemmelig for de mange bidrag fra ildsjælene bag dette initiativ.

Pinsetræffene fungerer fint med et dusin deltagere både på Tunø og i Gilleleje. Stor tak til initiativtagerne for forbilledlig planlægning og engagement, der smitter deltagerne.

Klassemesterskabet på banesejlads er efterhånden opgivet, men der satses på at samle mindst 5 deltagere på distancesejladser som f.eks. Fyn Palby Cup fra Bogense. Sidste år var 5 både samlet til start og forventningerne var høje om at fravriste Grindepokalen fra de gamle monopolister. Desværre blev sejladsen aflyst af løbsledelsen, men vi håber at det lykkes at samle de 5 både igen i år.

Hjemmesiden og bestyrelsen bliver hyppigt konsulteret med tekniske spørgsmål. Mange gange lykkes det at skaffe et hurtigt svar frem via vores kontakter til medlemmer med den fornødne erfaring. Servicen påskønnes meget af medlemmerne.

Vinteraktiviteter. I år har vi fravalgt de traditionelle tilbud om undervisning i motorer mv., da efterspørgslen er dækket pt. Da vi gerne ser en samling udenfor sæsonen blev der i stedet arrangeret en skitur til Valåsen for at pudse formen af inden turen går mod pisterne i nord og syd. Der var tilstrækkelig tilslutning men vi måtte alligevel aflyse pga. sygdom i sidste øjeblik. Vi prøver igen næste år.

I kriseårene har efterspørgslen efter både været begrænset, men vi oplever en fornyet interesse for brugte både.

Klubbens administration varetages af Kassereren og Næstformanden til alles tilfredshed. Det vil være en lettelse hvis alle husker at være omhyggelige med indberetning af adresseændringer og tydeligt skriver fuld identifikation på kontingentindbetalinger.

Endelig en stor tak til bestyrelsen for engageret arbejde.

Punkt 3. Årsregnskab

Hanne Fersøe rettede en tak til Kræftens Bekæmpelse, hvis postafdeling står for pakning og forsendelse af bladene, hvilket foreningen vel at mærke betaler alle omkostninger til men også sparer en del penge ved, da portoen er noget billigere på denne måde. Årsregnskabet godkendtes med akklamation.

Punkt 4. fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at kontingentet uændret er 250 kr. eller 35€ årligt.

Punkt 5. Valg af bestyrelse plus 1 suppleant

Hans Storm og Lars Andersen, som var på valg, genvalgtes med akklamation. Til suppleant valgtes Keld Christiansen, Marsvinet Spidsgrisen DEN 2 in absentia. Keld har tidligere tilkendegivet, at han gerne stiller op, hvis der mangler en kandidat.

Punkt 6 Valg af revisor og 1 suppleant.

Paul Rochat og Niels Kjær genvalgtes med akklamation til hhv. revisor og suppleant.

Punkt 7 Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag.

Punkt 8. Eventuelt

Svend Aage har forstærket forstaget med en indvendig vantskrue i midterste bolt under dæk. Lars bemærkede, at bolten stadig skal kunne holde til trækket, og at man med fordel kan udskifte originalboltene, som har gevind i hele længden med en bolt, der kun har gevind i den yderste halvdel. De er stærkere. Børge har boret balsatræet ud omkring hullerne med et bøjet søm, indtil der var en halvstor flade uden balsatræ omkring beslagstedet, hvorefter han har fyldt op med epoxy i tyk sirupkonsistens med filler. Der var en anden, der bemærkede, at den bedste fremgangsmåde er at varme stedet, der skal støbes op først og ikke bare sætte varme på bagefter, da det forebygger dannelse af gasser og luftbobler. Herved forbliver styrken i epoxyen, når den hærder op. Jørgen tilføjede, at han udover sit forstagsproblem havde samme problem med mastekraven, og at området omkring masten skal renoveres på samme måde. Hanne, Hideaway fortalte, at de har sat en spærring ned i lænsehullet i cockpittet, da de har oplevet, at en mindre sten passerede gennem slangen og satte sig fast mellem ror og skrog, så de ikke kunne dreje roret. Børge fortalte om, hvordan han har blændet lænsehullerne bag roret af og erstattet dem med to spygatter agter, 5 cm. over vandlinien og med større diameter, så de rent faktisk kunne dræne cockpittet, hvis man får en skylle ind over.

Martin opfordrede til at støtte Keld og Jespers initiativ med Keepsailing.net ved at gå ind og oprette en profil og prøve den elektroniske logbog af og give dem feedback på systemet, som fungerer på iPad og alle typer smartphones.

Generalforsamlingen sluttede 17:04.