Valg af dirigent Niels Kjær blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne. På dagen havde 99 grinder, kaskelotter og marsvin betalt kontingent; ved generalforsamlingen var ca. 1/5 af disse repræsenteret.

Formandens beretning Årets beretning ligner på mange måder de tidligere års beretninger. Bestyrelsen har efterhånden siddet så længe at kursen ligger fast indtil der opstår et medlemspres for at ændre tingene. Vi hører ofte rosende ord til bestyrelsens arbejde og det giver os ikke anledning til drastiske ændringer. Blandt medlemmerne har vi et par håndfulde meget aktive der giver meget input og får meget retur. Og et stort flertal som er omfattet af det store åndsfællesskab og er super hyggelige at møde i havnene og til vores arrangementer, men som i øvrigt ikke bidrager aktivt til klubbens drift. Sådan er det, og mine mange opfordringer til at delagtiggøre de øvrige medlemmer med deres gamle fotografier i bladet preller helt af. Det er rigtig ærgerligt da vi ved at der ligger en skat i det billedmateriale, der ligger hjemme i skufferne.

Vores blad overgår sig selv hver gang, og Martins talent for at få et lækkert og indholdsmæssigt interessant blad på gaden kan ikke roses nok. I år har vi bragt nogle artikler om gennemgribende ændringer af bådene – en tanke, der var helt død for nogle få år siden. Som det ser ud i dag inspirerer og tiltrækker omtalen sig interesse fra overraskende mange.

Hjemmesiden er fortsat meget populær. Der ligger masser af basisviden, som er særdeles nyttig for nye medlemmer. Der er en livlig strøm af spørgsmål og svar. Bestyrelsen gør sig umage for at finde svarene frem. Ofte har vi selv løsningen, men ikke så sjældent kender vi en, der er klogere på det specifikke område og direkte adspurgt går de erfarne helhjertet ind i problemerne og løser dem på ingen tid. Relativt få medlemmer deltager i debatten på hjemmesiden – den er usynlig for flertallet af de gamle rotter, hvis erfaring ellers kunne være en guldgrube for den nye generation af medlemmer, der for nyligt er kommet ind i vores fine selskab. Jeg tror det må tilskrives at vi ikke er helt fortrolige med arbejdsformen på nettet. Det er tankevækkende at antallet af besøgende på hjemmesiden er oppe på 148.000. Det er et flot skulderklap til Hans for hans store arbejde.

Ildsjælene bag grindeTV kan glæde sig over stor interesse og mange besøgende, der glæder sig over de fine billeder. Der kommer stadig nyt til, og jeg glæder mig tit en vinterdag over et gensyn med en video, som jeg har set mange gange.

På kapsejladsfronten så det længe ud til at vi kunne samle 5 grinder til klassemesterskab på Fyn Rundt. Desværre kom der i sidste øjeblik et afbud. De deltagende både havde en fantastisk spændende og tæt sejlads med mindelser fra vores ungdoms præstationer. Den endelige vinder blev som sædvanligt GROG, som fik æren at opbevare grindepokalen til næste gang, der skal sejles om den – forhåbentligt til Fyn Rundt. De andre besætninger tror fuldt og fast på at det er realistisk at fravriste GROG pokalen med lidt held

Vores træf på Tunø og i Gilleleje var meget vellykkede og flot arrangeret. Tak til ildsjælene (Lars Andersen og Axel i Gilleleje og Poul Henning godt sekunderet af familien Holmstrup på Tunø ) bag arrangementerne og til deltagerne for at støtte op.

Grindens 40 års jubilæum har optaget bestyrelsen i det forløbne år. Vi har valgt at fejre jubilæet med et sommertræf i Svendborg og med støtte til en publikation som er under udarbejdelse. Der kommer detaljeret invitation i majnummeret af GrindeNyt. Datoerne er fastlagt til 7.-9. august. Det er en satsning vi ikke har tradition for. Bestyrelsen håber oprigtigt at der bliver tilslutning fra mindst 40 både – en for hvert år.

Klubbens administration ligger i faste hænder hos kassereren og næstformanden. Der er ingen slinger i valsen, og når blot de kære medlemmer gør sig umage og angiver de rigtige oplysninger og i øvrigt betaler til tiden går det rigtig godt og rimelig nemt. En enkelt efternøler, der betaler i august tager lige så lang tid at behandle som de halvtreds, der betaler samlet i februar

Årsregnskab

Største afvigelse i forhold til årets budget er udgifter til trykningen af GrindeNyt. Vi får simpelthen flere sider, og dermed bliver hvert enkelt blad dyrere, da vi betaler pr. side. Især februarnummeret koster en del, men det er samtidig også vores markedsføringsnummer, som sendes ud til alle kendte adresser. Vi har analyseret priserne hos den nuværende leverandør som vi har brugt siden maj 2010, og sideprisen er ikke steget.

Der var en livlig diskussion af om klubben skal prioritere at sende bladene ud i trykt form. Det koster mange penge (også til porto), men mange gav udtryk for at netop bladet er et væsentligt aktiv for klubben. Bladet skaber også dialog derhjemme. Det er ikke det samme, når man læser det på nettet. Bestyrelsen forholder sig hele tiden til hvordan vi bedst giver medlemmerne noget for pengene, og er meget bevidste om at det kunne være en fordel at være til stede på flere medier, og bestyrelsen vil fortsat diskutere dette emne.

Der er en god likviditet i foreningen med ca. 44.000 kr. på bankkontoen pr. 31.12.2013. Der er budgetteret med et lille underskud i 2014, bl.a. er der afsat 11.000 kr. til jubilæumsarrangementet.

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet er uændret 250 kr. eller 35 euro.

Valg af bestyrelse plus 1 suppleant

Jørgen Binzer, Hanne Fersøe og Martin Wiedemann var på valg. De var alle villige til genvalg og blev valgt uden afstemning.

Valg af revisor og 1 suppleant

Poul Rochat blev genvalgt som revisor, og Niels Kjær blev genvalgt som revisorsuppleant.  Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen

Intet  

Eventuelt

Jørgen Binzer: Træf i Svendborg. Formanden fortalte om arrangementet. Det er ikke meningen at man kun skal feste, der skal også sejles både fredag og lørdag. Der skal sejles på en måde som vi kan lide, en hyggelig og god måde. Det ligger i arrangementet at bådene kommer til at ligge sammen ved det maritime center. Der er kommet forslag om at klubben arrangerer fællessejlads til Svendborg så man sikrer at dem fra Øresund kan finde vej! Deltagerne foreslog distancesejlads, tur til pæn(e) destinationer, skattejagt med udlagte bøjer og præmier, frokost på Skarø. Man kan også sejle om pokalen når blot man er 5 deltagere der er medlemmer af klubben

Hans Storm: Forslag om Klassisk Fyn Rundt for at gøre et forsøg på at vriste pokalen fra Grog. Ligger 30.-31. maj og 1. juni. Formanden minder om at det er et klassemesterskab for Grinder og at vedtægterne skal overholdes.

Martin Wiedemann: Der er et bogprojekt på bedding. Bogen udgives i anledning af 40 års jubilæet for grinden. Martin opfordrede alle medlemmer til at sende billeder, gerne ag alle Peter Bruun-bådene – en bog uden billeder bliver lidt trist – meget gerne familiebilleder fra 70’erne og 80’erne. Billederne kan sendes til Martin fysisk (papirbilleder), digitalt og som dias. Billeder vil blive returneret.

Aksel Andersen fra Gilleleje kunne oplyse at der har været meget stor opbakning til Gilleleje Havns genopbygning, og at havnen bliver klar til 1. april efter ødelæggelserne forårsaget af stormen Bodil.

Der var forslag om at bestyrelsen snarest beslutter og offentliggør datoen for generalforsamlingen 2015.

Generalforsamlingen var hermed slut og man overgik til den uformelle del af arrangementet: Præsentation af Lars Nielsens gennemgribende renovering af sin grinde som omtalt i februarnummeret af bladet, og derefter grindemiddag.