Formanden bød velkommen – og udtrykte speciel glæde over medlemmer fra Jylland og Bornholm havde fundet vej til Svanemøllen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2007 til godkendelse
  4. Godkendelse af budget for 2008 samt fastsættelse af kontingent for 2009. Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse til kr. 250,00
  5. Valg af bestyrelse. Jørgen Binzer, Jørgen Tynell og Bjarne Rich er på valg, men villige til genvalg. Suppleant Hanne Fersøe er villig til genvalg.
  6. Valg af revisor samt revisorsuppleant. Poul Rochat er villig til genvalg som revisor, og Niels Kjær er villig til genvalg som revisorsuppleant.
  7. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen. Der er ikke rettidigt indkommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af kontingent i 2009 til kr. 250.
  8. Eventuelt

Valg til dirigent: Claus Broge blev valgt med akklamation

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt varslet.

Præsentationsrunde: 25 både var til stede, og dirigenten havde modtaget 31 fuldmagter til bestyrelsen, men konstaterede at emner til afstemning i år alle kunne afgøres ved simpelt flertal. Antallet af betalende medlemmer var ved generalforsamlingens start 97 både (4 Kaskelot, 5 Marsvin, 87 Grinder) samt 2 uden båd, og 2 æresmedlemmer – i alt 101.

Pkt 2. Formandens beretning:

Teknik:
Medlemmer har problemer – og andre har løsninger. Kommunikationen er vigtig og er nyttig. Formanden har haft 4-5 henvendelser med ideer til reparation af hovedskottet. Sagen har været en forsikringssag, som formanden tabte, idet det på skrift fra forsikringsselskabet angives at Grinden er en svag båd, og skader skal forventes. I den forbindelse har der været kontakt til tidligere medarbejder ved Norske Veritas der har klassificeret skroget.

Motorkurset på et mere basalt niveau er ønsket af et medlem, og et Bukh kursus vil blive afholdt næste år i Kisserup.

Mastesagen var bragt op på Generalforsamlingen sidst, og en dialog er indledt på vores Grindeblog via hjemmesiden. Stemningen viste på sidste generalforsamling, at det ovale profil skal fastholdes. Der er taget kontakt til forsikringsselskabet om at investere i 7 rør der kunne opmagasineres, og købes til en rimelig pris efterhånden som skaderne indløb – men det ønskede man ikke. Selskaberne har tilsyneladende ikke forpligtelse til at sikre at en erstatningsmast er klasset, kun at der kommer en mast på båden.

Tur:
Der er pinsetræf på Tunø, samt i Øresund. Formanden takkede til Chr. og Mie Holmstrup for indsatsen med Tunø træffet, selvom de nu har købet en Dehler. Poul Henning Sejthen har overtaget arrangementet Tunø træffet. I Øresund var træffet i Malmø i den ny havn, arrangeret af Bjarne Rich og Lars Andersen. Lærepengene fra øst træffet er at der er behov for bedre kommunikation om hvor, hvordan og hvor længe, med tilmelding og kontaktmuligheder, da en rejste forgæves til Malmø over land. I år bliver træffet i Vikhög lige syd for Barsebæk.

Bestyrelsen har kontaktet Spækhuggerklubben for at lodde om der var interesse for samarbejde. Vi ville åbne vores træf for Spækhuggere, som de syntes var en god ide. Samtidig med Grindeklubbens ønske om evt. at afholde årets mesterskab det samme sted som Spækhuggerne, hvilket blev vel modtaget – men arrangementet løb ind i problemer.

Samsejlads over åbent hav er et initiativ for at få sejlet bådene frem til fx skærgården af de sejlglade, hvorefter sommerens besætning kunne støde til og undgå de lange stræk som kun ”sejlerne” ser stor fornøjelse i. Formanden efterlyste reaktion på ideen, og en drøftelse af hvordan man kunne gøre det rent praktisk.

Kapsejlads:
Der er masser af sejlads lokalt, men desværre ikke mod andre Grinder de fleste steder. Grindemesterskabet i 2007 måtte aflyses i sidste sekund, da der var stort forfald og generelt manglende tilslutning. Igen var kommunikation et problem bla. kom en Grinde og en Kaskelot til Svanemøllehavnen for at se på, uden at finde nogen. Tilmelding både som ”tilskuer” og som deltager vil kunne forhindre at det sker igen. Der er i 2008 mulighed for enten Fåborg i august, sammen med Spækhuggerne eller Kerteminde i begyndelsen af juli. Formanden efterlyste tilkendegivelse af interesse, før de respektive klubber blev kontaktet.

Foreningsaktiviteter:
Grinde Nyt har brug for flere skribenter end bestyrelsen, selvom det i sin nuværende form er læseværdigt. Hjemmesiden har besøg på ca. 50 personer hver dag, hvilket er ret flot. Der er oprettet en ”Blog” – og der er lagt instruktion på hjemmesiden om hvordan den bruges. Engelske oversættelser af dele af hjemmesiden sker på opfordring fra medlemmer i udlandet. Grinden er netop blevet omtalt i Bådmagasinet Sejl i februar 2008, der er et særligt billigt promoveringsnummer til kun 29 kr. Efter aftale med bladet lægges artiklen på hjemmesiden så snart det aktuelle nummer er taget af hylderne.

Medlemstallet er faldet lidt i 2007, men vi håber der kommer flere til. Ved Generalforsamlingen var der 101 registrerede medlemmer, heraf 4 med Kaskelot og 5 med Marsvin. Formanden efterlyste et medlem med Marsvin der kunne tilknyttes bestyrelsen som kontaktperson for den del af medlemmerne.

Formandens beretning blev vedtaget med akklamation.

Punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Hanne Fersøe meddelte at Klubben er solvent – eneste bemærkning er omkostningerne i forbindelse med merchandise, hvor hun understregede at det aldrig havde været intentionen at tjene penge på det, men give et god til medlemmerne. Der var kun få udgifter i forbindelse med det aflyste klassemesterskab.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4 Budget 2008 og kontingent 2009

Vi har ikke forventning om stigende indtægter på kontingent. Merchandise bliver ikke produceret aktuelt. Nye udgifter – vi vil søge at få produceret klistermærker med logo, der er ønsket af mange medlemmer. Ellers er budgettet stort set uændret – dog uden budget for et mesterskab da dette ikke er planlagt endnu. Portoudgifter for Grinde Nyt ligger bag ønsket om den moderate kontingentstigning til 250 kr fra 2009.

Der blev stillet spørgsmål ved manglende budget for klassemesterskab, da det ikke var et godt signal.

Formanden meddelte at blev der mulighed for at afholde et, som bestyrelsen ønsker, ville man tage midler fra klubbens kapital til at dække evt. udgifter for klubben. Omkostningerne ved bladet blev berørt, og der kom forslag om evt. at kunne abonnere via hjemmesiden – eller elektronisk.

Punkt 5 Valg af bestyrelse:
Jørgen Binzer, Jørgen Tynell og Bjarne Rich – alle villige til genvalg.
Suppleant: Hanne Fersøe – villig til genvalg

Alle valgt med akklamation.

Punkt 6 Valg af revisior og suppleant
Poul Rochat revisor, Niels Kjær revisorsuppleant – begge villige til genvalg

Begge valgt med akklamation.

Punkt 7 Indkomne forslag.

Bestyrelsen forslag om at øge kontingent til 250 kr. blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 8 Evt.
Et medlem gjorde opmærksom på at BG bank er nedlagt, og hjemmesiden bør rettes med nyt registreringsnummer og bankadresse.

Et medlem ønske mulighed for at få et ekstra flag da holdbarheden ikke var til en hel sæson. Hans Storm meddelte at klubben blev nødt til at få sikret en bedre kvalitet end den vi fik fra Indien ved sidste sending – men at vi så må påregne at flagene derved bliver dyrere.

Erfaring med miljømalinger blev efterspurgt. Hans Storm gjorde opmærksom på de aktuelle test, der viste at ingen af de miljøvenlige malinger er tilfredsstillende.

Der blev opfordret til at huske opdatering af mail adresser til registeret via webmaster (Hans Storm).

Kapsejladsinteresse eksisterer– Grinden er en entypebåd, så alene for at retfærdiggøre det, bør der være mesterskab. Der var interesse for fælles stævner med Spækhuggere, Marsvin og Kaskelotter. Allan Rye promoverede Fyn rundt og tilbød at undervise i hvor der var fiduser at hente på vejen rundt.

Erfaring med ladning af batterier fra solceller på Kaskelotten Mokka blev fremlagt – med prompte opfordring til at bringe erfaringen og monteringsløsning på tekniksiderne

Sejlads på Europas kanaler blev berørt da de ikke uden problemer, specielt med vanddybder og uhjælpsomme franskmænd.

Der var en kort drøftelse af evt. medlemsblad via hjemmesiden til print, for de der måtte ønske det for at spare portoudgifter for klubben. Løsninger kræver nøje overvejelse om hvad bladet skal bruges til, og hvad der sker med annoncering mv.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 17

Formanden fik ordet, og takkede for en god generalforsamling med støtte og ideer til det fortsatte arbejde. Herefter blev der holdt foredrag om en 3 mdrs Grindetur fra Gillelleleje til Nordkap med Anne Christine af Gilleleje.

08-03-08 Hans H Storm – referent