Referat:   Generalforsamling 2021, Dansk Grinde Klub 13-03-2021

Referent: Hans Storm

Generalforsamlingen gennemføres virtuelt over MS Teams, som annonceret i Grindenyt og i bestyrelsesreferatet 13/1 2021 tilgængelig på hjemmesiden. Alle der har betalt medlems kontingent inden 12/3 2021 og som har opgivet mail adresse har modtaget invitation med link til mødet på mail. Dvs. udelukkende stemmeberettigede kan deltage.

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Hans Storm da han i forvejen som inviterende skulle styre møde teknisk. Der var ingen andre forslag-

Hans Storm gennemgik vilkårene for Teams mødet og mulighed for at få ordet og for at kommentere i Chat funktionen. Selvom Teams ikke var kendt for alle, og flere havde vanskeligheder med at koble sig på blev 25 fartøjer repræsenteret- 5 medlemmer havde meldt afbud da de modtog invitationen.

Den foreslåede præsentationsrunde blev ikke gennemført men alle kunne se deltagerlisten. Til stede var: Kaskelot:  1 – Hvalen, 44 Mokka, 327 Louise,. Grinde: 138 Mira, 180 Ida, 570 Frynse, 119 Navicula, 21 Astrid, 479 Wiki, 117 Bombardine, 185 Orca, 105 Prinzessin, 151 Ballena, 120 Basse, 215 Malobe, 158 Manati, 144 Nordlys, 1053 Fajolie, 125 Otto, 378 Eos, 18 Lise, 227 Rosalina, 54 Njord og en under Teamsnavnet Fayette. Der var hhv 2 tyske og 2 svenske både repræsenteret.

Hans Storm bød ny indmeldte bådejere velkommen. I alt 25 både var repræsenteret: D35 Partout Lasse Jensen Kalvehave, Ger6185 Carsten Thiessen Hamburg, D26 Juliane Kim Lundquist Hjarbæk, D131 Aviaja Brian Rasmussen Mariager, S209 Vilhelmina Inge og Stefan Beyer, Kiel, D47 Beachcomber, Jens Munk Marselisborg, D378 EOS Bernd Garbers, Mårup, NED 6801 Paradiso, Liv Kooipmans Port Zelnade, D212 Orca Vlaus Neergaard Middelfart, D709 Nisarnak Finn Knudsen Sölvesborg, D199 Zeppelin Jens Reher Svanemøllen, D125 Otto, Ulrik Holm Tiemroth, 152 Andante Ole Stachelhaus, Skive, Ger462 Gammel Dansk, Peter Wilen Göteborg, Kaskelot D 327 Kåre Traberg Smidt, Langelinie.

  1. Formandens beretning

Jørgen Binzer reflekterede over det forgange år der blev ramt af Corona restriktioner allerede i forbindelse med generalforsamlingen, som blev gennemført via mail. En stor skuffelse ikke at kunne mødes til det årlige hyggelige generalforsamlingsarrangement. Ingen havde ønsket forudbetalt deltagelse i fællesmiddagen tilbage, hvilket var en administrativ lettelse. Bestyrelsen havde besluttet at lade det bidrag gå til de 3 planlagte træf i forbindelse med pinsen i år. Sæsonen have været præget af uforståelige restriktioner da alle afstandskrav er opfyldt når man sejler. En del fandt vej til spontane træf uanset, og man bør altid tage en snak med andre ejere af Bruun både når man mødes i havne over sommeren. Formanden takkede bestyrelsen der havde haft virtuelle møder gennem hele sæsonen for deres engagement – bidragydere til bladet – efterlyste flere, deltagere i Flidspokalen gennem Keep Sailing. Keep sailing er et program der hentes i APP Store som man aktiverer når man stævner ud af havnen. Det registrerer hvor man sejler, hvor længe, hvor hurtigt og kan gemme fotos fra turen – kort sagt en elektronisk logbog. Hvis man sejler kapsejlads kan man efter sejladsen se forløbet – vending kurser etc. Man kan også ved større sejladser lade andre følge en Live men det virker kun så længe der er strøm på telefonen.  Man deler sine oplysninger med venner (der også er tilmeldt programmet) og tilmelder man Dansk Grinde Klub som ven så er man med i pokal konkurrencerne. Igen i år løb Navicula med trofæet og det nye – Jernfisken gik til den båd der havde haft flest ture ud af havn, Mira fra Skovshoved. Klubbens revisor Paul Rochat havde solgt Partout blev takket for sin årelange indsats.

Formandens beretning blev vedtaget med akklamation.

  • Årsregnskab

Torben Fersøe fremlagde regnskabet der var udsendt i sidste nr  af Grindenyt. Der var et lavt forbrug da møder måtte afholdes virtuelt. De største udgifter er Porto og tryk af Grindenyt. EN post på 3000 kr for indbetalinger til middag ved Generalforsamling var holdt separat. Budgettet for 2021 er uændret i forhold til 2020’, dog er der en udgift på ca 18000 kr til klubstandere der skulle dække behovet de 4 næste år.

Generalforsamlingen vedtog regnskabet og havde ingen kommentarer til budget.

  • Fastsættelse af kontingent

I lyset af klubbens solvens og stabile tilslutning foreslås uændret kontingent på 250 DKK eller 35€

Kontingentet blev vedtaget

  • Valg af bestyrelse og 1 suppleant
    Som det fremgik af indkaldelsen er Hans Storm, Torben Fersøe, Lars Andersen og ELizabeth Rich (suppleant) på valg og villige til at modtage genvalg. Alle blev genvalgt med akklamation
  • Valg af revisor og 1 revisor suppleant

Niels Kjær blev valgt som revisor og Thomas Bo Jeppesen som suppleant.

Efter valghandlingen meddelte både Kåre Traberg Smidt og Thomas Bo Jeppesen og hustru Pia at være til rådighed for klubbens arbejde, hvilket Formanden takkede for

  • Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

  • Eventuelt

Der blev givet en kort beskrivelse af de 3 pinse træf hhv. Øst (Gilleleje), Vest (Tunø), Nord (Fur, Limfjorden. Der er tidligere ytret ønske om at arrangere et svensk træf men om det arrangeres vides ikke.

Dirigenten nedlagde sit hverv og Formanden takkede alle for deltagelse der trods formen var bedre end slet ikke at afholde noget. Formanden udtrykte et stærkt ønske om at alle vil får en god sæson og at vi får mulighed for at vende tilbage til normale tilstande inden sommer.