Generalforsamling Dansk Grinde Klub. 14/3 2020
Referent: Hans Storm
Generalforsamling blev afholdt via e-mail grundet den nationale opfordring til ikke at samles
og for at tage særligt hensyn til ældre under Corona Virus pandemien.
I den forbindelse blev den ændrede form med aflysning af den fysiske generalforsamling
meddelt til samtlige medlemmer der havde betalt kontingent den 11/3 2020 kl 16,12 ved mail
fra Grindeklubben, og ved opslag på klubbens hjemmeside. 4 medlemmer der havde betalt
kontingent har ikke oplyst e-mail adresse, og blev forsøgt kontaktet per telefon uden held.
Klubben talte 11/3 i alt 91 stemmeberettigede medlemmer, og da 4 ikke kunne kontaktes
umiddelbart, er der 87 gyldige stemmeberettigede.
Bestyrelsen tog i lyset af nødssituationen ansvar for afholdelse af generalforsamlingen uden
fysisk fremmøde med Hans Storm der fører klubbens register og dermed kontakt adresser mv.
som ”Dirigent”.
Medlemmerne blev orienteret om proceduren via mail med henvisning til GrindeNyt februar
nr. der både indeholdt dagsorden, og bestyrelsens forslag om uændret kontingent, og
kandidater til diverse poster (se nedenfor)
Formandens beretning blev udsendt sammen med ovenstående orientering og punkt opstillet
afstemnings procedure, med mulighed for medlemmerne at stille op til et af tillidshvervene
ved at annoncere sit kandidatur inden 14/3 kl 16 ved mail til dansk.grinde.klub@gmail.com,
og til formanden.
Der kom ikke forslag til andre kandidater inden generalforsamlingens start kl. 17
Dagsordenen var:
Dagsorden iflg vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse og 1 suppleant
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant
7. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
8. Eventuelt
Ad 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr eller 35 euro.
Ad 5. Jørgen Binzer, Martin Wiedemann og Elisabeth Rich er på valg. Jørgen og Martin er
villige til genvalg.
Sidste års suppleant Elisabeth Rich er indtrådt i bestyrelsen efter Hanne Fersøes bortgang.
Elisabeth foretrækker at stille op til valg som suppleant til bestyrelsen.
Torben Fersøe, er villig til at stille op til den ledige bestyrelsespost. Andre forslag til
bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan naturligvis fremsættes på general- forsamlingen.
Ad 6. Poul Rochat og Niels Kjær er villige til genvalg som henholdsvis revisor og
revisorsuppleant.
Ad 7. ingen forslag til behandling.
Der deltog 21 medlemmer i den elektroniske generalforsamling – der var indkaldt med lovligt
varsel, og med accept af nødproceduren.
Deltagere var:
DEN 18 Lise
DEN 21 Astrid
DEN 26 Juliana
DEN 39 Mary III
DEN 81 Norbert
DEN 117 Bombardine
DEN 120 Basse
DEN 138 Mira
DEN 140 Fuga
GER 158 Manati
DEN 164 Anna
DEN 180 Ida
DEN 215 Malobe
SWE 1 Gryningen
DEN 190 Tusindfryd
DEN 44 Mokka
NOR 1053 Fajolie
DEN 35 Karoline
DEN 327 Louise
DEN 527 Mosle
OR 566 Stormsvalen
Formandens beretning blev vedtaget og rost. Der var fuld opbakning til samtlige forslag fra
bestyrelsen. Det betyder uændret kontingent på 250 Dkr eller 35€. Jørgen Binzer, Martin
Wiedemann, Elisabeth Rich, Poul Rochat og Nils Kjær er genvalgt og Torben Fersøe er
nyvalgt og ved konstituering af bestyrelsen nu Kasserer, de øvrige poster fortsætter uændret.
Punktet eventuelt er udskudt til afholdelsen af generalforsamlingsmiddagen, ligesom
overrækkelse af Grinde Pokal og drøftelse af ny pokal Jern Grinden – doneret til Klubben af
Jesper Hörlyck tidligere ejer af Mor Danmark