Valg af dirigent
Jørgen Schou Rasmussen, tidligere ejer af Gråbjørn 202, blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne.

På dagen havde 80 grinder, kaskelotter og marsvin betalt kontingent; ved generalforsamlingen var ca. 16 af disse repræsenteret.

Formandens beretning
Klubbens rutiner – ros til de enkelte medlemmer af bestyrelsen for deres bestyrelsesarbejde: kassereren, registerføreren, redaktøren. Opfordring til at sende indlæg til bladet, meget gerne med billeder. Hjemmeside, ca. 50.000 besøg siden sidste år, vi vil gerne have mange spørgsmål på bloggen; det er altid muntert at se på grindeTV, enten via hjemmesiden eller via YouTube. .

Opsætningsfejl med en forskydning af mailadresser mv i det trykte og udsendte fartøjsregister var beklageligt. Reaktionerne fra mange medlemmer viste at det faktisk bruges aktivt. Det vil fortsat blive trykt, men bedre korrekturlæst.

Træf: Tunø bliver større og større og menuen mere og mere sagnomspunden – meget velorganiseret og entusiastisk drevet af Poul Henning Sejthen med hjælpere. Østtræffet er lidt vigende; vi gør ikke så meget ud af det, det er mere uformelt. Måske mangler der en ildsjæl som Poul Henning. Der har været træf i øst siden 1990, i vest i langt færre år. måske er en vis mæthed forklaringen på den vigende tilslutning.

Svendborg, 28 deltagere, blandet med 4 kaskelotter, en spækhugger eller to, to marsvin, resten grinder. Kom mest fra Tyskland, Østjylland. Øresunds grinder var ikke repræsenteret. Det var et meget fint træf, hyggeligt og velorganiseret. Skal vi gøre noget lignende? Et sommertræf? Er allerede omtalt i februarnummeret af bladet.

Jubilæumsbogen. Er lavet uafhængigt af klubben, men den blev opstartet så den tidsmæssigt passede med jubilæet, næsten. Klubben har støttet med et lille beløb og med lidt feed-back på teksterne.

3. Årsregnskab
Det faktiske driftsunderskud i 2015 er på 4.725 kr., dvs. 8.775 lavere end det driftsunderskud der var budgetteret med. Forskellen skyldes primært at udgiften til pinsetræf og møder, herunder jubilæumsarrangementet i Svendborg, blev lavere end forventet og at der blev indbetalt flere kontingenter end vi havde budgetteret med.

Der er en god likviditet i foreningen med små 40.000 kr. på bankkontoen pr. 31.12.2014.

Der er budgetteret med et lille underskud i 2015, bl.a. er der afsat 5.000 kr. til at støtte bogudgivelsen om spidsgatterne, som Martin Wiedemann og Uwe Gräfer er forfattere til. Trykning af bladet og portoudgifter til udsendelsen er de største poster på udgiftsbudgettet.

Der var igen tilkendegivelser af at bladet er meget vigtigt for medlemmerne.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret 250 kr. eller 35 euro.

5. Valg af bestyrelse plus 1 suppleant
Hans Storm og Lars Andersen var på valg til bestyrelsen, og Keld Christiansen som suppleant. De var alle villige til genvalg og blev valgt uden afstemning.

6. Valg af revisor og 1 suppleant
Poul Rochat blev genvalgt som revisor, og Niels Kjær blev genvalgt som revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
Intet

8. Eventuelt
Tove Binzer fra Bombardine fortalte at den sydlige del af Roskilde Fjord ligger i den nye nationalpark, alle blev inviteret af Tove, næste lørdag til indvielse den 21/3. Tove har talt med Herslev sejlklub om at være foregangsklub i fjorden for at få installeret toiletsugningsanlæg. Gode ideer til hvordan man får finansieret sådan et modtages gerne.

Børge fra Bipon II kommenterede at formandens tale i Svendborg var på engelsk.

Svend Åge fra Hideaway fortalte om at parrets ca. 200 maritime bøger var udstillede i kælderen i forbindelse med generalforsamlingen.

Ved at skifte gennemføringerne til toilettet; havde medbragt en moderne gennemføring til inspektion. Bad om at få lidt at høre fra dem der havde lavet nyt ror. Lever det op til forventningerne?

Formanden kommenterede hertil at vi gerne ville høre fra de tilstedeværende ror-ombyggere. Her i sommer var der lejlighed (i Svendborg) til at afprøve hvor stor fartforskel det ville give båd mod båd i vandet. Jørgen var overrasket over at forskellen ikke var større – der var ikke kæmpestore fartforskelle.

Ohvalen. Den største forskel er at den er nemmere at manøvrere med især i havnen ”nu bestemmer jeg selv hvor jeg skal hen”. Peter Bruun kommenterede at hvis man sejler ind i en stor genstand vil det være bedst at have en forfinne. Farten: Lars sejler ikke med genua men kun med fok, og det kan forklare at fartforskellen måske ikke var større. Den sejler som en spækhugger; den er mere følsom og man kan nemmere mærke båden. Allan Rye kommenterede at kølvandet ligner spækhuggerens; der er næsten intet. Kaskelotten Mokka kunne berette om tilsvarende forbedringer, og synes det er blevet en meget bedre båd af det, ikke kun i havn. Peter kommenterede at da han tegnede roret til Ohvalen havde han set Buksesnedkerens ror da den lå på land i Gilleleje. Det var et meget flot ror, og de havde forsikret ham om at det fungerede. Bipon II har også lavet mindre ændringer på sit ror uden af ændre forfinnen, hvilket havde givet bedre egenskaber ved havnemanøvrer.

Martin fortalte om status på bogen. Det danske manuskript er færdigt og er oversat til engelsk, hvorfra Uwe Gräfer oversætter til tysk. Med stor sandsynlighed er bogen klar til maj, men der mangler stadig nogle billeder. Der er søgt støtte hos nogle fonde, men uden held. Bogen bliver “print on demand”, så man skal bestille på forhånd inden der afgår samlet bestilling til trykkeriet. Pris ved denne metode bliver 275 kr. plus forsendelse 50 kr. Ved efterfølgende individuel bestilling bliver prisen ca. 310 kr. for bogen plus forsendelse.

Jørgen efterlyste tilbagemeldinger på forslaget om sommertræf.

Hans Storm opfordrede til at bruge Keep Sailing på keepsailing.net og den tilhørende app ved at oprette en profil, og oprette en sommerklub for de enkelte større ferieområder – Skærgården i Vest, Sydfynske øhav, Sydsjælland, Nordjylland/Anholt , Sundet, Isefjorden etc. og derigennem have overblik over Grindeklub kolleger/venner i området. Derigennem kunneman så forslå et mødested for en fælles grillaften el.lign.

Ordstyreren: Skynd Jer at finde en dato til næste års generalforsamling så vi kan sikre plads i lokalerne.

Generalforsamlingen var hermed slut og man overgik til den uformelle del af arrangementet: turberetning fra Malobes tur gennem Gøtakanalen, samtale, grindemiddag og underholdning ved klubbens troubadurer.