Tilstede
Grinder:
DEN 117 Bombardine
DEN 138 Mira
DEN 713 Grinde brunhilde
DEN 215 Malobe
DEN 164 Anna
OR 570 Frynse
DEN 409 Hideaway
DEN 120 Basse
DEN 101 Grog
DEN 30 O’hvalen
DEN 131 Trunde
DEN 18 Lise
DEN 180 Ida
DEN 201 Kraka
DEN 218 Anne Kristine
DEN 566 Stormsvalen
DEN 175 Orca
DEN 480 Molly Malone
OR 709 Nisarnak
Bådløse
Erik Mikkelsen, Tidl. Grinde DEN 211 Dixi
Martin Wiedemann, Tidl. Marsvin DEN 16 Petit Cochon
Valg af dirigent
Tove Binzer valgtes, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt
Formandens beretning
Formanden startede med at ridse foreningens formål op som værende at
varetage hhv. a) Grindeejernes og b) Marsvine- og Kaskelotejernes
interesser. Og derudover myndighedsopgaver for Grinder vedrørende
klasseregler. Disse styres med fast hånd, så der ikke er tvivl om, hvordan en
standard Grinde ser ud. Der administreres dog også med løs hånd omkring
på den ene side overholdelse af klassereglerne og moderniseringer i form af
nye master med 2 salingshorn og nu foreløbigt fire både med det nye ror,
Peter Bruun har tegnet til Grinden. Denne praksis er helt bevidst og i
forståelse for de mange fælles interesser i Grindeklassen, og ønsket om
modernisering og forbedrede sejlegenskaber.
Det er også Grindeklubbens formål at føre et register over kendte både, og
dette sendes hvert år til medlemmerne. Vi håber, at det er til gavn, og vi
bruger det selv meget og har det liggende i båden i sæsonen.
Vi har nogle kapsejladsnørder i bestyrelsen, og derudover er det kun et par
håndfulde af ejerne, der har målerbrev. Afgiften på målerbrevene har
uheldige bivirkninger, idet det afholder flere fra at deltage i DS klubbernes
arrangementer når mulighed og lyst er der for deltagelse i et enkelt stævne.
Træffene er et andet element af klubbens virke, og mest succesfuldt er
Tunøtræffet-. Vi skylder stor tak til Poul Henning Sejthen for stor entusiasme
omkring planlægning og afholdelse af stævnet. Og tak til Lars og Linda for
arrangementet i øst. Desværre har deltagelsen her været svigtende.
Det er også klubbens opgave at sikre informationsudveksling, dels via
hjemmesiden, som har haft 150.000 besøg de sidste to år. Tak til Hans. Dels
også bladet. Tak til Martin for et lækkert blad. Og tak til bidragyderne. Senest
nogle fine turberetninger. Flere efterlyses.
Endelig er det også klubbens formål at informere om kommercielle tiltag. Og
her var bogen “Med en Cirkel for Øje” om de moderne spidsgattere en fin
bog, som mange har været glad for. Titlen der er taget direkte fra Flipper
Scows markedsføringsmateriale har Peter Bruun dog ikke været så begejstret
for. Han synes giver et forkert indtryk af designideen bag hans både der “ikke
indeholder et eneste cirkelslag,” som han udtrykte det.
Kommentarer til formandens beretning
Grog om målerbrevene. Langt de fleste Grinder har været målt og selvom
kapsejladslicens ikke betales er det jo stadig Grinder. Et forslag er at finde og
dele viden om arrangementer for både uden målerbrev. Hans er enig i at
kapsejladslicencen er en barriere, men DS er fuldstændig afvisende når man
bringer det på banen, de hara brug for penge til ungdomsarbejde mv. og
kontingentet vi betlaer via vores sejlklub er åbenbart ikke nok. De ugentlige
aftensejladser (Onsdagssejladser) er dog ofte åbne for ikkelicenshavere. Et
medlem anførte at i Sverige findes et handikapsystem, der ikke kræver licens
eller målerbrev. I Herslev sejlklub havde de besøg af en fra DS. Denne
medarbejdes holdning var at det gør ikke så meget med den licens, bare få
folk med ud at sejle kapsejlads. Dirigenten konkluderede at de uorganiserede
må selv samle op og lære regler og metoder. Et aspekt er at lære sig
sikkerhed til søs. DS har også nogle vigtige opgaver at løse der.
Regnskab 2015
Hans gennemgik regnskabet i Hanne Fersøes fravær. Klubben er solvent og
eneste opmærksomhedspunkt er portopriserne der stiger, at der ikke bruges
penge på klassemesterskab da der ikke har været tilstrækkelig tilslutning, at
klubben dækker rejseomkostninger når et bestyrelsesmedlæem skal krydse
Storebælt i forbindelse med møder. Udgifterne til porto er relateret til bladet
som generalforsamlingen fortsat ønsker i fysisk form – men at der nok
eksperimenteres med at forberede en evt. overgang til et e-blad.
Allan Rye bemærkede, at han foreslog at vedblive med at sende bladet ud,
så længe vi ikke bekoster kapsejlads.
Regnskabet blev godkendt med akklamation
Forslaget om uændret kontingent på 250 kr. blev vedtaget.
Valg til bestyrelsen
På valg var Jørgen, Hanne, Martin, som genvalgtes.
Valg af suppleanter
Elisabeth Rich
Allan Rye
Valg af revisor
Paul Rochat blev genvalgt som revisor
Niels Kjær blev genvalgt som revisorsuppleant
Indkomne forslag
Ingen
Evt.
Hideaway: Hvordan forholder man sig til medlemmer, der ikke har båd eller
sejler i andre bådtyper? Jørgen: Vi optager ejere af bådtyperne og
interesserede. Hans: Vi har aktuelt 4 ”p”-medlemmer (dvs uden båd eller båd
af anden type end medlemsbådene) uden stemmeret.
Hideaway: Hvordan tænker vi sikkerhed, når vi har sluppet molen.
Jørgen. Svend-Aage berører noget meget vigtigt. Gør det til et tema over de
næste par år i bladet. Han opfordrede til at Svend-Aage og andre kommer
med eksempler og synspunkter på sikkerhed.
Hideaway: Jeg ser det som et flermandsjob, som bør diskuteres.Jeg kan
bidrage med en liste på tyve punkter.
Jørgen: Vi fik en bom forærende. Den blev foræret til et medlem der skulle
have ny bom, som forærede 18 fl. rødvin til klubben som tak. (Madam Blå)
Generalforsamlingen blev afsluttet kl 17.30 – herefter foredrag ved DEN 218
Anne Christine – Per Hendriksen om bjærgning af mand overbord fra en
Grinde