Dansk Grinde Klub 2018
10. Marts 2018 i Kjøbenhavns Amatør-Sejlklubs lokaler i Svanemøllen
Referenter: Martin Anker Wiedemann og Hanne Fersøe
Formanden takkede KAS for lån af lokalet og Svend Åge Bang Nielsen for at aftale reservationen
og for at låse op og låse af.
Inden den egentlige dagsorden var der en præsentationsrunde. Alle de fremmødte bådejere var
stemmeberettigede på generalforsamlingen. Formanden glædede sig over de mange nye ansigter
og selvfølgelig også de kendte fra tidligere år.
Grinder
DEN 21 Astrid
DEN 35 Partout
DEN 94 NJORD
DEN 101 GROG
GER 105 Prinzessin
DEN 117 Bombardine
DEN 119 Navicula
DEN 120 Basse
DEN 126 Senta
DEN 129 Uterus
DEN 131 Maren
DEN 138 Mira
DEN 164 Anna
DEN 180 Ida
DEN 215 Malobe
DEN 218 Anne Christine
DEN 566 Stormsvalen
DEN 570 Frynse
DEN 713 Brunhilde
Kaskelotter
DEN 44 Mokka
Bådløse
Svend Åge Bang- Nielsen, tidligere DEN 409 Hideaway
Desuden deltog klubbens æresmedlem, Peter Bruun, med ledsager, Lisbeth Kjær.
Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
Elisabeth Rich blev valgt til dirigent, og konstaterede at GF var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Formanden konstaterede at årets gang meget ligner de foregående år, men at der jo hele tiden er
lidt nyt. Det virker også som om der kunne være et generationsskifte på vej.
Træf
Der var spænding om hvorvidt Tunøtræffet kunne opretholde det høje deltagertal efter at Poul Erik
Sejtens mangeårige lederskab sluttede. Men erfarne folk tog over, og træffet blev en succes under
lidt andre former end hidtil.
Østtræffet blev arrangeret af Hanne og Torben Fersøe i Rungsted med fin deltagelse og stemning.
Grindepokalen
Klubben har også det formål at fremme sejlads med Peters både. Grindepokalen har stået ubrugt
hjemme hos formanden i flere år. Det er formålsløst, og den er nu sat i omløb som præmie i
konkurrencen om at sejle mest. Medlemmerne har taget godt imod legen og den videreføres i
2018, gerne med flere deltagere.
Jeg understreger at det er en leg, som ikke helt honorerer de grinder, der sejler meget langt, fx
Anne Christine der igen har været på Norskekysten. Det gør ikke så meget, da det ikke er
nødvendigt at opmuntre dem til sejlads. Men Per og Anne skal have hædrende omtale for et
usædvanligt engagement.
Bestyrelsens intentioner med konkurrencen er at fremme interessen for den hjemlige sejlads og
daglige brug af bådene. Og det har vist sig at være en god leg, som mange synes er sjov.
Teknik
I årets løb har bestyrelsen ydet teknisk hjælp til nye og gamle medlemmer. Vi synes det er vigtigt
at inddrage nye ejere i fællesskabet. Ud over at det er sjovt for os at hjælpe folk, er det vores
indtryk at specielt nye medlemmer er glade for den service.
Bestyrelsen har besluttet at gøre gamle artikler med tekniske emner mere tilgængelige på
hjemmesiden. Foreløbig er de gamle numre af Grinde Nyt tilbage til 2010 lagt ind. Senere vil vi
lave nogle lettere indgange til de enkelte emner.
Der er opstået nogle nye tekniske fora på Facebook med udgangspunkt i marineelektronik, Volvo
Penta og Bukh motorer. Det bliver interessant at følge disse.
Grinde Nyt
Martin har frembragt endnu et sæt flotte blade. Det er i højere grad lykkedes at få fine bidrag fra
medlemmer udenfor bestyrelsen. Det har gjort bladet meget mere interessant, og vi opfordrer alle
til at bidrage med billeder og artikler.
Efterhånden er de store, landsdækkende trykte sejlerblade gået ind, men vi holder fast indtil
videre. I hvert fald så længe Martin synes det er sjovt. Det tror vi på, da han uopfordret har lavet et
ekstra temanummer til elektronisk publicering. Det handler om unge sejleres motivation til at vælge
sejlsporten.
Bestyrelsen har drøftet klubbens fremtid på baggrund af et lidt vigende medlemstal. Vi forventer
igen i 2018 at nå op på ca. 100 medlemmer. Lige nu er der ca. 80 medlemmer.
Formanden takkede bestyrelsen for årets arbejde.
3. Årsregnskab
Kassereren fremlagde det reviderede årsregnskab for 2017. I overensstemmelse med budgettet
for 2017 er der underskud på årets drift; dog lidt mindre end budgetteret. Underskuddet skyldes at
klubbens indtægter (primært kontingenter) er lavere end udgifterne (primært trykning af blad og
porto til udsendelse, i alt 83% af indtægterne). Underskuddet dækkes af den opsparede
beholdning på klubbens bankkonto. Regnskabet blev herefter godkendt.
Budget 2018
Budgettet lægges bevidst med underskud for at nedbringe kassebeholdningen. En meget stor
udgiftspost er porto til udsendelse af bladet. Af denne grund sparer vi på portoen ved ikke mere at
udsende blad, girokort og indkaldelse til alle vi kender men alene til betalende medlemmer indenfor
de sidste 3 år. På budgettet for 2018 vil der være et væsentligt større underskud end for 2017,
fordi der i dette forår skal anskaffes en ny beholdning af grindestandere.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. 250 kr. eller 35 euro pr. år.
Dette blev vedtaget.
5. Valg af bestyrelse plus 1 suppleant
Jørgen Binzer (Bombardine), Hanne Fersøe (Mokka) og Martin Anker Wiedemann (Astrid) var på
valg og blev alle genvalgt.
6. Valg af revisor og 1 suppleant
Paul Rochat (Partout) var på genvalg som revisor, og blev genvalgt.
Niels Kjær (Frynse) var på genvalg som revisorsuppleant, og blev ligeledes genvalgt.
Elisabeth Rich (Malobe) var på genvalg som suppleant til bestyrelsen og blev genvalgt
7. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelsen.
Allan Rye (GROG) har indsendt et forslag, som på grund af den i vedtægten fastsatte tidsfrist, ikke
kan behandles på dette møde. Formanden foreslog at forslaget kunne blive præsenteret og drøftet
under evt. og behandlet ved næste generalforsamling.
8. Eventuelt
Allan Rye, Grog. Allan præsenterede sit forslag som går ud på at ændre klassereglerne så det
bliver tilladt at vælge hvide 3D sejl, som er godt alternativ til dacronsejl, og stadig overholde
klassereglerne. Der var forskellige spørgsmål og synspunkter af opklarende karakter, og Allan
forslog at man skulle finde en måde at formulere klassereglerne så der kommer til at stå at nye sejl
skal være af en sådan type at det bestående forhold mellem pris og holdbarhed bevares. Det
fremgik ikke hvordan det skal beregnes.
Allan argumenterede at det også er relevant når man sejler i felter med andre bådtyper, fx til turløb.
Der er ingen klasseregler og alle både kan deltage, der kræves heller ikke målerbrev. Det kan
være en nem måde at samle nogle grinder. Allan foreslår at vi tænker over det. Der er Fyn rundt to
gange, og der er Sjælland rundt, både på indersiden og ydersiden.
Hans Storm, Mira. Vi bør åbne for det. Der er meget få der har betalt målerbrev i Dansk Sejlunion.
Klubberne betaler ca. 80 kr. pr. medlem pr. år til Dansk Sejlunion. Derudover skal medlemmer, der
ønsker målerbrev betale 250 kr. pr. år. Hans opfordrede til at vi opfordrer vores klubber til at
protestere overfor DS over brandbeskatningen af kapsejlere.
William Thomassen, Brunhilde. Kommentar: Vi hygger os meget med Grindenyt. Det er en
’begivenhed’ når det kommer, og vi glæder os. Vi betaler gerne mere for medlemskabet blot for at
beholde bladet. Det er ikke det samme at få det elektronisk. Vi sejler fint med og mod andre uden
målerbrev eller lignende.
Spørgsmål: går det at installere 20HK motor i det gamle leje som er bygget til 10HK. Er der nogen
der har et bud. Lars Andersen, Ida svarede på dette: Det betyder ikke noget. Motorfundamentet
kan sagtens holde til større motorer. Peter Bruun kommenterede: Det er vigtigt at motoren
centreres. Strækstyrken i boltene i flangen mellem gearkasse og skrueaksel skal være ca. 8-8 eller
4-6. Lars lover at lave et notat om boltes trækstyrke til tekniksiden.
Jens Kirk Andersen (Navicula).Spørgsmål: hvad betyder forholdet mellem pris og holdbarhed, og
hvad skal forholdet være. Jørgen Binzer (Bombardine) svarede med en historie om
sejlteknologiens udvikling, dog uden på stående fod at kunne tilbyde et bud på hvad forholdet skal
være og hvordan det skal beregnes.
Hans Storm (Mira) annoncerede at Grindepokalen for 2017 går til Senta som har sejlet flest sømil
på vand. Se reportagen i decembernummeret 2017. Tobias Mollerup modtog trofæet.
Hans Storm (Mira): i sin egenskab af registerbestyrer og med henvisning til klubbens budget kom
Hans med en meget kraftig opfordring til alle om at melde skift af mail- og postadresse til
registret, så vi ikke får unødvendige udgifter ved genfremsendelse af returnerede blade.
Dermed var den formelle del af generalforsamlingen 2018 slut, og formanden takkede Elisabeth
Rich for ordførerskabet.
Man overgik hermed til den uformelle og mere festlige del: borddækning, klargøring af mad, livlig
samtale og diskussion i mindre grupper. Igen i år fik vi en dejlig grindemiddag bestående af
oksefilet, bagte kartofter, brød, salat med alt hvad hjertet kan begære, indlagt underholdning med
sang og musik, ost, vin øl, kaffe og kage; alt sammen til den latterligt lave pris af 100 kr. pr. næse.
Tak til Hans og Hanne (Mira), Lars og Linda (Ida) og Hanne og Torben (Mokka) for endnu en gang
at stille op og trylle en dejlig middag frem