Ekstraordinær Generalforsamling 19. april, 2012, kl. 18:00 Hos Lars Andersen, Tjørnen 204, 2090 Nivå.

 Til stede var hele bestyrelsen: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Lars Andersen, Hanne Fersøe, Martin A. Wiedemann Formanden og næstformanden tilsammen havde modtaget 4 fuldmagter.

1. Valg af dirigent Hans Storm blev valgt til dirigent, Hanne Fersøe blev referent
2. Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt i henhold til vedtægten. Der var indkommet 1 forslag fra bestyrelsen vedrørende vedtægtsænding §5 – indkaldelse til generalforsamling, først behandlet og enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling 10 marts 2012, hvor der ikke var tilstrækkeligt antal medlemmer til stede til endelig vedtagelse af forslaget . Ordlyden af ændringsforslaget var udsendt til samtlige medlemmer med indkaldelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
3. Eventuelt Der var intet til eventuelt Formanden takkede dirigenten og referenten for deres indsats.