Generalforsamlingen blev afholdt i Helsingør i forbindelse med grindetræffet 2004. Der var i alt 45 grinder repræsenteret heraf 20 ved personligt fremmøde og 25 via fuldmagt. På dagen var 107 Grinder registreret med kontingentbetaling, og 1 repræsenteret Grinde anførte at betaling var indgået, hvorfor der var 108 stemmeberettigede.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Axel Andersen blev valgt til dirigent ved akklamation, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten gennemgik de foreliggende fuldmagter, og kunne konstatere at generalforsamlingen med mere end 1/3 af de stemmeberettigede var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter.

Jørgen Binzer resumerede bestyrelsens forslag som var udsendt med indkaldelsen.

Forslaget kom til afstemning i sin helhed og blev enstemmigt vedtaget.

3. Bestyrelsens forslag til ændring af klassebestemmelserne.

Hans Storm resumerede bestyrelsens forslag til ændring af klassebestemmelserne. Den væsentligste ændring var indførelsen af gennaker (asymmetrisk spiler) som alternativ til den ene af de to tilladte spilere. Ændringen giver ikke anledning til ændrede DH-mål og LYS-mål for grinden. Yderligere indføres krav om kompensationsvægt op til en totalvægt af motor og kompensation på 100 kg. Derudover var der opdatering af udstyrslisten med henblik på at højne sikkerheden. F. eks. kræves der nu sikkerhedsliner til samtlige ombordværende besætningsmedlemmer, samt et sæt lækpropper.

Forslaget kom til afstemning i sin helhed og blev enstemmigt vedtaget.

4. Valg af suppleant.

Formanden bad forsamlingen mindes vores afholdte, men nu afdøde kasserer, Holger Munck.

Bjarne Rich træder ind i bestyrelsen som fuldt medlem. Hanne Fersøe, D 435, blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Hanne vil bl. a. bistå bestyrelsen med at varetage opgaven som kasserer for klubben

5. Eventuelt.

Axel Andersen er i samarbejde med Peter Bruun i gang med at udarbejde en revideret vejledning i at udskifte koøjerne. Den vil blive publiceret på hjemmesiden.

Hans Storm tilbød hjemmesiden som medium for at publicere relevant stof af interesse for grindesejlere. Ændringer i konstruktioner der betyder at klassereglerne ikke overholdes vil blive placeret på særlige hjemmesider (se siden for Thorbjørn) som man kan komme til via den officielle hjemmeside.

Der blev efterlyst indhold fra den tidligere kendte ”grindebog”. Axel Andersen anførte at det meste, hvis ikke alt allerede var placeret på hjemmesiden, men Hans Storm og Axel Andersen vil kontrollere.

Der blev spurgt til bestyrelsens holdning til ændring af rorbladet. Hans Storm svarede at Peter Bruun ved sidste generalforsamling havde redegjort for roret, der var ændret én gang pga. af ineffektivitet efter de allerførst byggede både. Samtidig havde han udtrykt bekymring for belastningerne på konstruktionen ved udvidelse af rorbladet og kunne ikke anbefale ændring. Bestyrelsen skal sikre at klassede grinder er i henhold til klassebestemmelserne dvs. de officielle tegninger, og et udvidet rorblad findes ikke på disse. Grinder med større ror kan derfor ikke sejle som klassebåd.

3/6-2004