Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og til Tårbæk sejlklub. Sejlklubben blev takket for klubbens mulighed for at kunne leje lokalerne både til generalforsamlingen og den efterfølgende middag. Middagen var igen arrangeret som “selv-catering” under Hanne & Hans Storms ledelse, assisteret af Lars Andersen og kagebagende kvinder tilknyttet bestyrelsen, hhv. Fersøe, Binzer, Rich og Tynell. Formanden takkede alle for deres indsats.

1. Valg af dirigent.
Efter nogle praktiske bemærkninger om faciliteterne, der kan være nyttige også til Pinsetræffet i Øresund, der har Tårbæk som destination, foreslog Formanden Claus Broge, DEN 173 Quick Step som dirigent. Claus modtog valget med bemærkningen om det ærgerlige i at blive valgt uden modkandidat.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt i henhold til vedtægterne. Ved præsentationsrunden blandt de fremmødte kunne konstateres at i alt 22 både var repræsenteret. Dirigenten gjorde opmærksom på at der kan afgives stemme ved fuldmagt. I forbindelse med generalforsamlingen var der registreret betaling fra 94 både. Formanden havde modtaget 31 fuldmagter der var godkendt af Dirigenten. Totalt var således 53 både repræsenteret.

Dirigenten roste herefter bestyrelsen for det udsendte og velgennemarbejdede materiale. Der var særlig ros for at gøre det let for medlemmerne at benytte sig af muligheden for at stemme om de foreslåede vedtægtsændringer gennem fuldmagt.

2. Formandens beretning.

Klubben har fulgt DS – arbejde med klasseorganisationer. Ønsket er at få både bredde i Unionens arbejde og kunne give service til aktive sejlere. Medlemmer af sejlklubber under DS har kunnet følge debatten i de udsendte blade fra Sejlunionen. Et forhold er selvfølgelig ønsket om at bedre DS økonomi gennem flere medlemsbidrag. Man arbejder mod “Forenede Danske Bådejere”. Som eksempel nævntes prøveordninger på både, netbutik, det levende søkort. Dansk Grindeklub har indtil nu tilsluttet sig ideerne.

Der har kun været 3 bestyrelsesmøder i 2005, men der er jævnlig kontakt via e-mail, som letter arbejdet i bestyrelsen betydeligt. Ved møderne er der god hygge på klubbens regning, god arbejdsdeling og stor aktivitet med kapsejlads, hjemmeside, blad, træf og underholdning, teknik og klubbens økonomi. Formanden takkede hele bestyrelsen for at gøre formandshvervet utrolig let.

Kapsejlads havde i året fået et markant løft med genoptagelse af grindemesterskabet. Det var et godt stævne arrangeret af Sejlklubben Frem og formanden takkede for det. Alt var perfekt – der var 9 Grinder på banen, og kamp til stregen med kun et point mellem hver af de 3 første. Selvom vi er ældre kan der godt sejles kapsejlads, men – uanset hvor man var i feltet var det sjovt. Succes’en gentages i 2006 og målet er mindst 10 deltagere.

Fyn rundt trækker flest Grinder bortset fra klassemesterskabet. Ellers er Grinde deltagelse i kapsejlads mere sporadisk. Formanden nævnte succes med samsejlads – hvor flere Grinde ejere bemandede én båd, for det er bedre med én end ingen både på banerne.

I år fik også Træf der koordineres af Bjarne Rich et løft. Nyt var træf på Tunø for de vestlige grinder arrangeret af Mie og Chr. Holmstrup. Det var en stor succes og det gentages i år. Øresundstræffet i Dragør var også succesfuldt – omdrejningspunktet er sejlads, hygge og god mad. Formanden takkede Dragør Sejlklub for husly. Øresundstræffet i 2006 går til Taarbæk.

Vores blad, Grindenyt – udkom med et februarnummer, forårsnummer og efterårsnummer. Bladet læses og værdsættes af medlemmerne som både roser, hygger sig med det og kommenterer.Det er dejligt at få beretninger mv. fra medlemmerne til bladet, det gør det interessant og vedkommende. Et blad kan ikke undværes, selvom der kan være hurtigere kommunikation via Internettet. Bestyrelsen er enig om at de 2 medier støtter hinanden.

Medlemmer henvender sig også for at få flag, så det er også værdsat, og sidste år anskaffede vi 1000 så der er lager til mange år frem.

Hjemmesiden er populær. Den opdateres løbende, mindst ugentlig og der er ca. 50 unikke besøgende hver dag. Markedspladsen er det mest populære område, fulgt af nyheder, brevkasse og tekniksiderne. For udenlandske medlemmer oversættes dele af hjemmesiden til engelsk, når vi opfordres til det.

Kursusvirksomhed har der været planer om, men ingen er gennemført i år. Der er ideer til kurser som evt. kunne komme i gang – påhængsmotor vedligehold, brandslukning, VHF mv. og medlemmerne må gerne inspirere bestyrelsen.

Teknik er et af bestyrelsens ansvarsområder. Der er flere henvendelser om stort og småt, tilbageføring af fald, mål på sejl mv. Sager af almen interesse bringes på hjemmeside og i Grindenyt. Masteprofiler og bom profiler er et problem da de originale ikke mere kan skaffes. Lars Andersen er gået i gang med et udredningsarbejde og har været i kontakt med John Mast og Selden Mast. De foreløbige resultater præsenteres under eventuelt.

Vedtægtsarbejde. Som det nok er de fremmødte bekendt har bestyrelsen arbejdet med et forslag til ændrede vedtægter, så klubben kan udvides med ejere af Kaskelot og Marsvin. Disse har ikke en specialklub, og med mange fælles træk kan de drage nytte af en del af Grindeklubbens arbejde mht. reservedele, og vores tur arrangementer. Grindejerne har fortsat fuld suverænitet mht. klassebestemmelser for Grinden.

Formanden afsluttede sin beretning med at takke for de mange positive medlemsreaktioner der modtages på mail, i breve og i form af beretninger, reaktioner der både roser og anerkender det arbejde bestyrelsen gør.

Der var ingen bemærkninger til Formandens beretning der blev vedtaget med akklamation.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2005

Hanne Fersøe fremlagde det reviderede regnskab som var påtegnet af klubbens revisorer uden bemærkninger. Flere budgetposter var billigere end forudset, og det budgetterede underskud derfor langt mindre end forventet. Beholdningen ved årsskiftet var således lidt over 10.000 kr. Som bemærkning til regnskabet anførte Hanne at budgetposter der var blevet billigere end forventet ikke nødvendigvis fremover vil være på det lave niveau, hvorfor man i budgetlægningen må tage højde for at klubben kommer til at betale “dagsprisen”. Nogle indtægter i form af nye medlemmer var genereret, idet annoncører på markedspladsen der ikke var medlemmer blev bedt om at melde sig ind som betaling for annoncen.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2007

Dirigenten indledte med at konstatere der ikke var forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingent. Hanne Fersøe fremlagde budgettet og nævnte at klubben i forbindelse med mesterskaber vil sikre at der mindst er præmier til de 3 første både.

Der var ingen bemærkninger til budgettet.

5. Valg af bestyrelse

Der var ingen forslag til yderligere kandidater og Jørgen Binzer, Bjarne Rich og Jørgen Tynell modtog genvalg. Hanne Fersøe blev genvalgt som suppleant.

6. Valg af revisor og revisor suppleant

Poul Rochat blev genvalgt som revisor og Niels Kjær som revisor suppleant.

7. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen

Formanden indledte kort med baggrunden for bestyrelsens forslag. Alle havde haft mulighed for at læse den udførlige begrundelse i Grindenyt, og sætte sig ind i de enkelte ændringer. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger fra medlemmerne til forslaget. Da dette ikke var tilfældet spurgte Dirigenten om nogen ønskede hemmelig afstemning. Dette var ikke tilfældet. Forslaget til vedtægtsændringer blev herefter vedtaget enstemmigt.

8. eventuelt

Dirigenten indledte med at meddele at alt kunne drøftes, men intet kan besluttes under punktet. Han udtrykte at dette punkt altid var det mest spændende på generalforsamlingerne, specielt med udveksling af ideer og erfaringer.

Dirigenten spurgte i anledning af referat fra sidste bestyrelsesmøde, om der var nogen i forsamlingen der havde problem med at de nye medlemsbådtyper førte Grindeklubbens stander. Det var der ingen der havde. Yderligere blev spurgt om bestyrelsen havde overvejet nyt navn til klubben i lyset af vedtægtsændringen. Formanden nævnte at det var drøftet, men man fandt ingen anledning til at ændre på navnet da klubben uanset vil være domineret af Grinder. Axel Andersen forslog at der nu blev gjort en indsats for at markedsføre muligheden for medlemskab overfor Kaskelot og Marsvin ejere.

Et medlem beskrev et problem med et tabt svinghjul på en 20 år gammel Bukh motor. Det var boltene der holdt svinghjulet der blev sprængt. Heldigvis er Grinden en god sejlbåd.

Allan Rye beskrev en dyr reparation i forbindelse med tilstopning i kølevandssystemet på Bukh’n. Ved en ny tilstopning kan man relativt enkelt ved hjælp af haveslanger og vandtryk fra en havns vandforsyning skabe “hul” igennem systemet. Allan Rye lovede at lave en beskrivelse til blad og tekniksiderne.

Hans Storm meddelte at hjemmesiden vil gennemgå en ændring i sin menustyring i forbindelse med de nye vedtægter, så der bliver specifikke områder for hhv. Grinder, Kaskelot og Marsvin, samt fælles område mht. selve klubben.

Hans Storm opfordrede medlemmer til at faldbyde “kælderlagre” – dvs forskellige dele man ikke nænner at smide ud men næsten med garanti ikke selv får brug for til andre via markedspladsen -fx wirefald, stag, etc.

Lars Andersen redegjorde for sine første sonderinger om nye masteprofiler i lyset af at de originale ikke mere produceres. Punktet medførte stor diskussion mht., størrelse og vægt af nye profiler, bådens æstetik mv. Der var stor interesse for nogen af de forbedrede forhold ved Seldens forslag til profil som Lars Andersen viste, men også bekymring over størrelsen og vægten af profilet. Generalforsamlingen opfordrede til at søge andre producenter, bruge internettet, og evt. lægge pres på John Mast der før har kunnet “finde” Grindeprofiler frem fra lagret. Muligheden for at anskaffe kulfiber mast skal undersøges, Skampi, Ballad og Spækhuggerklubben kontaktes da de har været gennem samme problem. John Mast bør kontaktes med hensyn til det ovale profil der fremvistes, som vil overholde klassereglerne. Muligheden for moderne beslag, slæder mv. på dette profil bør undersøges. Til slut blev der drøftet om klubben evt. skal der investere i værktøj til at lave profiler (20.000kr). Der var dog enighed om at forsyningsikkerhed, en stor masteproducent, mere moderne men æstetisk helst elipsoidt profil var at foretrække. Lars Andersen takkede for tilbagemeldingerne og vil fortsætte sonderingeren, medens medlemmerne opfordres til at være opmærksomme på problemet og melde ideer til bestyrelsen.

Herefter afsluttede Dirigenten generalforsamlingen der kvitterede med applaus.

H. H Storm (referent)

Den sociale del af generalforsamlingen

Til generalforsamlingen var der fra klubbens side sørget for at ganerne kunne læskes med lidt øl og vin fra fad, og sodavand. Det var en hyggelig bordsætning med 5-6 per bord, smukt dekoreret med forårsbebudere – “sovende påskeliljer” – som kontrast til et smukt blåt Øresund, med is i havnen og glaserede sten på moler og is på badebroer. En virkelig flot baggrund for en generalforsamling.

Mellem generalforsamlingen og middagen kørte et billedshow fra årets grindetræf. Selvom billederne kan se her på hjemmesiden var de nye for mange.

Grindemiddagen til kun 100 kr per næse lod intet tilbage at ønske. Godt oksekød, lækker forskellige salat med tilbehør som feta, oliven, peber, artiskokhjerter, små tomater og importeret fransk dijonsennep – olie eddike dressing, hjemmelavet taziki og dertil det bedste fillonebrød fra pizzabageren var hovedmenuen. Dertil vin og vand/øl ad libitum, så længe pap-dunkene var fulde (og de holdt hele aftenen). Så kom der et udvalg af franske oste (med lidt italiensk gorgonzola tilblandet) og til slut en række lækre kager, “beskøjter” og tærter – en konkurrence mellem de til bestyrelsen tilknyttede kvinder – der var kun vindere, kom igen næste år!!

Kaffen med en “lille een” sluttede et godt måltid af – og så en bragende underholdning. 4 trubadurer under Bjarne Richs ledelse – en formands guitar, en revisor guitar og en grindemesters banjo akkompagnerede Bjarne.

Hvis du trykker på billedet får du et levende indtryk af stemningen. (For at få hele nummeret skal du måske lukke billede og starte det flere gange så alt kommer i din “cache” – tid 33 sec). Sangbogen kan findes her på vores hjemmesiden, men Bjarne havde passende sørget for et lille udvalg, som omdeltes på tryk så alle kunne synge med. En Grinde komsammen helt i den gamle ånd.

Tak til alle for god deltagelse og hjælp – det er kendetegnet for klubbens liv, vi hjælper hinanden, og så er det som formanden siger en leg at påtage sig tillidshverv.

H.H. Storm