Det blev ved afkrydsning konstateret at alle tilstedeværende var stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent

Claus Broge (173, Quick Step, Rungsted) blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

2. Formandens beretning

Beretningen var struktureret omkring udvalgte emner fra bestyrelsen arbejde.

Bestyrelsens arbejdsform. Der er en god arbejdsdeling i bestyrelsen således at hver person fast tager sig af sine områder, således:

Hanne Fersøe: penge, budget, oversættelser, kontaktperson for kaskelotter.

Jørgen Tynell: Redaktør af Grinde Nyt, fakturering af annoncer, udsendelser til medlemmer.

Lars Andersen: teknik, undervisning v. motorkursus, assistance v. pinsetræf

Bjarne Rich: Turudvalg, især pinsetræf, sammen med Elisabeth Rich

Martin A. Wiedemann: Referater fra bestyrelsesmøder, kampagner og undersøgelser, flittig bladskribent. Kontaktperson for marsvin.

Hans Storm: Hjemmeside, medlemsregister, kapsejlads, flittig bladskribent.

Jørgen Binzer: Forbereder dagsordener og indkaldelser til bestyrelsesmøder og generalforsamling. Flittig bladskribent.

Der holdes bestyrelsesmøder 3-4 gange pr. år som mest drejer sig om klargøring af blad og planlægning af generalforsamling. Meget kommunikation foregår løbende pr. e-mail.

Standere. Der har været mange indlæg og en enkelt udmeldelse på grund af standersagen (dårlig kvalitet, stort lager som vi ikke har råd til blot at kassere). Heldigvis fik generalforsamlingen 2009 den gode ide at det skulle meldes ud til alle medlemmer, at hvis man fik brug for en ny stander i løbet af sæsonen, så skulle man blot meddele sig til formanden og bede om en ny. Der er udsendt én ny stander.

Klubbåd. I anledning af at en kaskelot var sat til salg på Mallorca opstod ideen: kan det lade sig gøre at købe en sådan i klubregi? Bestyrelsen legede med tanken, og det er muligt, men gjorde ikke mere ved sagen.

GrindeNyt. Vi har valgt 4-farvet tryk hele vejen igennem; til gengæld har vi sparet et nummer for at få råd. For rigtigt at udnytte de fine farver opfordres medlemmerne til at indsende billeder. Vi har især brug for flere kaskelot og marsvinebilleder. Billeder sendes til Jørgen Binzer, Hans Storm og Jørgen Tynell, meget gerne elektronisk, så vi kan få et blad med nye og glade sommerbilleder, og samtidig få billederne på hjemmesiden..

Medlemsundersøgelse vedrørende forsikringer. Der indkom 44 besvarelser, og det var vældig nyttigt – tak til alle der tog sig tid til at udfylde og indsende spørgeskemaet. Konklusionen af undersøgelsen er at Pantaenius er bedst blandt de anvendte forsikringsselskaber m.h.t. mastedækning. Indlægget i februar-nummeret af GrindeNyt kan desværre misforstås hvis man ikke sidder med spørgeskemaet i hånden, idet formuleringen var om der var begrænsning på mastedækning. Det blev til “mastedækning” – Pantaneusnej – hvilket jo betyder der er fuld dækning. Det bliver tydeliggjort i næste nummer af bladet.

Teknik. Der ligger nu motormanualer (værkstedsmanualer til BUKH) på hjemmesiden.

Kurser. Der blev afholdt et meget succesfuldt motorkursus i formandens smedje i det tidlige forår 2009. Det vil blive gentaget og udvidet med påhængsmotorer næste forår (2011). Formanden har i flere år forsøgt at ‘sælge’ kurset til medlemmerne i Jylland – han og Lars Andersen kommer kørende med motoren – men ingen har hidtil meldt ind at de er interesserede. Tilbuddet gælder stadig.

Grindemesterskab. Det lykkedes igen ikke i 2009 at opnå det tilstrækkelige antal tilmeldinger (5) til afholdelse af mesterskab kombineret med træf, så det blev desværre aflyst.

Pinsetræffene. Pinsetræffene er til gengæld en stor succes. I 2009 var der i alt 27 både på de to lokationer på Tunø i vest og Vikhög i øst. I tillæg arrangerede vores tyske søsterklub pinsetræf i Marstal og udsendte hjertelig invitation til danske grindeklubmedlemmer til at deltage i det tyske træf hvis beliggenheden fx skulle passe bedre end et af de danske træf. Hvis medlemmer af den tyske grindeklub er i Danmark i pinsen eller gerne vil til Danmark er de naturligvis også velkommen til at deltage i de danske træf.

Turudvalg. Formanden mindede om at Bjarne Rich stopper i bestyrelsen og opfordrede interesserede til at melde sig til turudvalget for arrangement i øst..

Klubdispositioner. Bestyrelsen har vedtaget en klubpolitik for bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesarbejde i Dansk Grinde Klub er frivilligt og honoreres ikke, men bestyrelsesmedlemmerne skal ikke have ekstraudgifter som følge af deres frivillige arbejde, og derfor refunderer klubkassen dokumenterbare udgifter til transport til møder til dem der ønsker det, samt til den middag der indtages under bestyrelsesmødet, hvis værten ønsker det.

Mesterskab. Mesterskabet foregår i år den 5. 6 og 7. august 2010 hvor Sejlklubben Sundet laver et arrangement for spækhuggere og de andre hvalbåde i anledning af spækhuggerens 40-års jubilæum. Bestyrelsen har besluttet at yde tilskud til dem der ønsker at deltage da indskuddet er højt. Formanden bad Hans Storm redegøre for ideerne og forslaget fra Sejlklubben Sundet og samarbejdet med Spækhuggerklubben.

Hans Storm bekræftede at deltagergebyret er højt i forhold til de seneste weekendmesterskaber afholdt i Svanemøllen. Bestyrelsen har lagt sig fast på at deltagergebyret bliver 500 kr. per båd – uanset om man sejler 1, 2 eller 3 dage. Klubben har afsat penge til at dække restbeløbet hvis 10 både melder sig til. Ambitionerne er høje med flere særarrangementer sammen med spækhuggerne på land, fælles morgenmad med mulighed for at lave madpakker, stor fest, mestermøde i mini 12 metre. Grinder, Marsvin og Kaskelot vil få mulighed for at sejle på fast udlagt bane, pølsebane og distancesejlads. Vi vil have vindere for hver dag – og finde en samlet mester for Grinderne. Ideen er at få så mange med som muligt, og vi kan stort set bestemme selv hvordan vi sætter stævnet sammen. Der vil blive information i Grinde Nyt og lodtrækning med præmie blandt tilmeldte inden 15 juni.

Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for et engageret og godt samarbejde.

Der var ingen kommentarer til beretningen, og ordstyreren konstaterede at den er taget til efterretning.

3. Årsregnskab og budget

Kassereren gennemgik det udsendte årsregnskab for 2009 og det ligeledes udsendte foreslåede budget for 2010. Der var ingen kommentarer, og ordstyreren konstaterede at begge dele dermed var godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Der var ingen ændringsforslag. Dvs. at kontingent for 2010 er 250 kr. eller 35€.

5. Valg af bestyrelse plus 1 suppleant

Ingen nye kandidater stillede op.

Jørgen Binzer og Jørgen Tynell blev genvalgt.

Hanne Fersøe blev valgt som medlem af bestyrelsen.

Martin A. Wiedemann blev valgt til 1. suppleant.

6. Valg af revisor + 1. suppleant

Ingen nye kandidater stillede op. Både revisor og 1. suppleant var villige til genvalg.

Paul Rochat blev valgt til revisor.

Niels Kjær blev valgt til 1. suppleant.

7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

8. Eventuelt

Paul Rochat var glad ved tanken om mesterskabsarrangementet. Han synes der også skal være lidt ‘rigtig’ kapsejlads i det.

Bjarne Rich fortalte at arbejdet med at arrangere Øst-træffet går ud på at finde en egnet lokation, træffe aftale med havnefogeden, finde eller lave illustration, herunder kort over havnen, til annoncering af arrangementet i bladet, indkøbe og medbringe nødvendige rekvisitter som moleøl, Gammel Dansk, grillkul. De seneste år har arrangementet været i Vikhög, og hvis det fortsætter som yndlingsdestination bliver arbejdet mindre.

Der går et opråb ud med næste Grinde Nyt med opfordring til at melde sig som turarrangør.

Hermed sluttede den formelle del af generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af Dansk Grindeklubs Generalforsamling 2010.

Herefter fulgte den mere sociale og festlige del af arrangementet som omfattede en serie fremragende præsentationer af favoritdestinationer, og derefter borddækning og klargøring af middag ledsaget af grindetroubadurernes sang og musiceren.

Referent: Hanne Fersøe, Mokka, Kaskelot D44