Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2006 til godkendelse.

4. Godkendelse af budget for 2007 samt fastsættelse af kontingent for 2008.

5. Valg af bestyrelse. Hans Storm og Lars Andersen er på valg, men villige til genvalg. Suppleant Hanne Fersøe er villig til genvalg.

6. Valg af revisor samt revisorsuppleant. Poul Rochat er villig til genvalg som revisor, og Niels Kjær er villig til genvalg som revisorsuppleant.

7. Der er indkommet forslag om ændring af forsejl. (Ændring af klassebestemmelse).

Samt forslag fra bestyrelsen om ændring af gennakermål. (Ændring af klassebestemmelse).

8. Eventuelt

 Referat:

 Ad 1 valg af dirigent

Formanden bød velkommen, og takkede Lars Andersen og Københavns Amatør Sejlklub for lånet af lokaler. På bestyrelsens vegne blev Claus Broge, DEN 173 Quick Step foreslået som dirigent. Claus Broge blev valgt med akklamation.

 Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamling var varslet og afholdes i henh

old til vedtægterne. Herefter blev der foretaget en præsentationsrunde, med registrering af de både der var repræsenteret og kontrol af medlemsstatus. Dirigenten gjorde opmærksom på at der var forslag til ændringer i klassereglerne for Grinder, hvor kun Grindeejere var stemmeberettiget. Ved generalforsamlingen var mødt repræsentanter for 20 Grinder og 2 Kaskelotter. Ved ændring af klasseregler skal der være 1/3 af de stemmeberettigede til stede. Da der ved generalforsamlingens start var 80 registrerede medlemmer for 2007, konstaterede dirigenten at afstemningerne herefter kun var vejledende for bestyrelsen, og at bestyrelsen var forpligtet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling indenfor 14 dage i fald forslagene fik flertal.

 Ad. 2 Formandens beretning

Formanden udtrykte sin glæde over fremmødet, ikke mindst repræsentation fra Jylland, efter nogen konfusion om hvor Fredericia reelt er placeret. Samtidig var der en særlig velkomst til ejeren af en Hollandsk Grinde. Formanden gennemgik herefter klubbens aktiviteter. Der var ros til vores blad Grindenyt og redaktørens ihærdighed med at producere flotte blade som var en fornøjelse at få. Formanden konstaterede at det er vores mest omkostningstunge aktivitet, men også den kommunikationskanal der var sikkerhed for nåede alle. Medlemsbladet har stor betydning for medlemshvervning og fastholdelse, da alle Grinde-Kaskelot og Marsvin ejere vi kender adressen på får januar/februar nummeret med opfordring til at indbetale kontingent.

 Medlemsbladet og hjemmesiden supplerer hinanden på forbilledlig vis, hvor hjemmesiden gennem hyppige opdateringer er aktuel med information, råd og dåd medens bladet giver mulighederne for refleksion. Også hjemmesiden fik ros, ikke mindst for behandlingen af tekniske spørgsmål og for at sikre dokumentation der er umiddelbar til rådighed. Man får svar enten fra nogen med erfaring eller fra eksperter der kontaktes og svaret er til rådighed for alle. Også markedspladsen er meget brugt og populær og medvirker også til at sikre økonomi til klubben da ikke medlemmer opfordres til at indbetale kontingent for brug af siden. Fartøjsregisteret føres også gennem hjemmesiden, og medlemmerne opfordres til at huske at indrapportere ændringer.

 Foreningener mere end blad og hjemmeside. Generalforsamlingen er årets første arrangement, dernæst kommer grindetræf gennem en årrække arrangeret af Malobe og Ida i Øresund. Træf på Tunø arrangeret af Christian og Mie Holmstrup er nu blevet en tradition. I 2006 var der flere deltagere på Tunø med 13 end i Sundet 8. Træffet i Øresund går til Malmøs Turbinehamn..

 Kapsejlads stimuleres ved at der holdes styr på hvor der er nogen der deltager gennem ”kapsejladskalenderen” på hjemmesiden. Kalenderen opdateres løbende og medlemmerne opfordres til at orientere hvor de evt. vil deltage. Distancekapsejladser ligger lidt dårlig til – dog er 8 Grinder med på Fyn rundt – hvoraf 6 fuldførte i 2006. Weekend og klubsejladser er der mindre af – men dog lidt. Klassemesterskaber er genoplivet og der er nu tilbud fra Egå – Århus/Kalø vig i 2008 efter det 3. mesterskab i 2007 der arrangeres fremragende i Frem. Leif Beyer –Anna – formand i Frem blev bedt om at overbringe foreningens tak til arrangørerne. Distancesejlads i forbindelse med mesterskabet bliver gennemført for de der ikke vil sejle banesejlads, og et evt B-løb uden spiler og ”2 personers sejlads” overvejes for at lokke flere med. Frem har en vision om et Peter Bruun båds stævne, dvs Spækhugger, Grinde Kaskelot og Marsvin. Samsejlads – invitation af andre til at sejle med på ens båd ved et stævne er både sjovt, lærerigt og hyggeligt. Vi vil gerne have flere både ud på banerne – en løsning er samsejlads.

Teknik – en stor del af arbejdet er vedligeholdelse af klubbens regler i forbindelse med nye måleregler fra DS. Grindens masteproblem, blev berørt på sidste GF med ønsket om at få en oval masteprofil. Bestyrelsen har kontaktet alle leverandørerne i Danmark. Nordic har solgt til John mast der ikke er villig til at levere en mast i hht. klassereglerne. Vi har kontaktet et firma der producerer (extruderer) master og et værktøj og 100 m profil er koster ca 73000 plus moms – dvs 10 000 per masteprofil. Prisen og muligheden for at rejse det beløb hvis en skulle miste en mast synes ikke uoverkommeligt. En Selden mast (der ikke er klasset) løber op i 17.000 plus moms for en mast. En kulfibermast koster 100.000.

Klubudvidelsen – har været den forventede succes, og jo flere der melder sig til jo større aktivitet må påregnes. I 2006 var 6 Marsvin og 2 Kaskelot meldt ind. I år er der 3 betalende af hver bådtype indtil nu.

Drøftelse. Der var et enkelt spørgsmål om bestyrelsen vil fortsætte med arbejdet for at afsøge mulighederne for at få et passende masteprofil – hvilket blev bekræftet.

Beretningen blev herefter vedtaget med applaus.

ad 3 Fremlæggelse af revideret regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet der var uden påtegning efter revisionen. De enkelte poster blev kommenteret i lyset af budgettallene for 2006. Samlet er der et driftsoverskud, dels pga. større medlemstilgang og annonceindtægter.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

ad 4 Budget 2007

Budgettet blev fremlagt og kommenteret. Der opereres med et mindre driftsoverskud, et større tilskud til kapsejlads og til træf. Formanden gjorde opmærksom på at der er givet tilskud til en produktion af T-shirts og Cap’s som blev solgt på Generalforsamlingen, og denne udgiftspost ikke fremgår af budgettet.

Kassereren meddelte at bestyrelsen foreslog uændret kontingent

Budgettet blev vedtaget med akklamation

ad 5 og 6 -Valg

Bestyrelsens indstilling blev fulgt for alle poster, der var ingen yderligere kandidater der meldte sig. Hans Storm og Lars Andersen fortsætter i bestyrelsen, Hanne Fersøe fortsætter som suppleant, Paul Rochat fortsætter som revisor og Niels Kjær som revisor suppleant.

Formanden udtrykte ønske om at der blev associeret hhv Kaskelot (Hanne Fersøe) og Marsvin medlem til bestyrelsen, for at få stimuleret tilgang til klubben.

ad 7 indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

Der forelå to ændringsforslag til Grinde klassebestemmelserne paragraf 13

Bestyrelsens forslag der er en konsekvens af ændring i DH reglen blev enstemmigt vedtaget – men da der var for få stemmeberettigede til stede skal der indenfor 14 dage indkaldes til ny GF hvor ¾ af de fremmødte skal bekræfte afstemningen

Ændring af paragraf 13 – ved Tom Honore – der vedrører tilladelse af bestemte navngivne ikke vævede materialer i forsejl gav anledning til nogen debat. Tom Honore redegjorde for forslagets tilblivelse, der var sket i samråd med Dansk Sejlunion og sejlmagere – efter den model der var vedtaget i hhv. Ballad og X 79 klassen. Fordelen ved de ny dugtyper er bedre og længere stabilitet, mht. langtidsholdbarheden – ud over 10 år var der debat. Et medlem anførte at bestyrelsen burde have fremsat et gennemarbejdet forslag, hvilket formanden afviste da det fremsatte var gennemarbejdet på bedst mulige vis og bestyrelsen ikke ville have kunnet tillægge noget. Bestyrelsen er delt og fremtræder derfor som enkeltpersoner i forhold til forslaget. Debatpunkter var holdbarhed, pris, udseende, og muligheden for at købe sig til en fordel. Sidstnævnte blev der fra flere sider sagt i større grad kunne være et argument for at indføre nye typer, hvor færre nyindkøb i forhold til den gamle dug ville blive resultatet. Det viste sig at flere havde erfaringer med sejlet der pt. kun kan sejle i klassen på dispensation – og at de ny dugtyper var bedre, mere stabile og nu kun med en beskeden merudgift, Et medlem gjorde opmærksom på at også Spækhugger klassen har godkendt sejldug til forsejlet som foreslået.

Herefter blev der gennemført afstemning – 13 var for forslaget 3 imod og 3 undlod at stemme. Forslaget vil blive genfremsat på den ekstraordinære generalforsamling (se ovenfor).

Ad 8 Evt.

Jørgen Schou Rasmussen (Gråbjørn) viste en elegant og billig løsning der formentlig vil forbedre effektiviteten af en Gori foldepropel. Basis var en ishockey puk – hvor man kun brugte halvdelen, lagt ind som et ”gummistop” på propellens vinger så disse ikke går længere bagud end vinkelret på akslen (billeder og beskrivelse fremsendes til blad og hjemmeside)

Aksel Andersen (Kraka) opfordrede til at gamle materialer/artikler/ tegninger mv. blev arkiveret og sikret for eftertiden. H Storm meddelte at hvad der blev fundet ville kunne skannes og arkiveres via hjemmesiden så alle havde adgang – og meddelte at der fx manglede tegning 4 for Grinden – dvs. rig og sejltegning. Flere meddelte at den havde de og klubben ser frem til at få suppleret informationssiderne med en kopi.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen og ordet blev givet til Ib Schneider der gav et inspirerende og spændende oplæg om udviklingen af en enzymbasert miljøvenlig bundmaling, og om en tilværelse som innovativ iværksætter i Danmark og malingsindustriens interesse og manglende samme i at være med til at udvikle et sådant produkt (se hjemmesiden for yderligere information og foredraget)

10/3 2007 Hans H Storm (referent)