Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af ændringsforslag til Grindeklassebestemmelser § 13 (forsejlsdug)

3. Fremlæggelse af ændringsforslag til Grindeklassebestemmelser § 13 (gennakermål og DH ændring)

 ad 1.

Hans H. Storm blev valgt som dirigent, og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i henhold til vedtægterne.

Der var åbnet mulighed for at benytte fuldmagt. Tre medlemmer havde benyttet sig af denne mulighed, hhv. nr. 190, nr. 78, og nr. 101. Repræsenteret var dertil nr. 117, nr. 138, nr. 180, nr. 215 og nr. 711 – i alt 8 både.

Det blev besluttet at behandle pkt. 3 før pkt. 2.

ad. 3

Bestyrelsens forslag om ændring af gennakermål og indførelse af konsekvensrettelser som følge af DS ændring af DH regler blev vedtaget enstemmigt. Klassebestemmelserne ændres hermed som foreslået med øjeblikkelig virkning.

ad 2

Forslaget om ændring af klassebestemmelserne vedrørende dug for hhv genuaer og fok, som fremlagt på den ordinære generalforsamling blev efter en kort debat vedtaget med 7 stemmer for og 1 stemme imod. Forslaget er hermed vedtaget med det fornødne 3/4 flertal, og ændringen indføres med virkning fra dags dato i klassebestemmelserne for Grinde.

Dirigenten afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling klokken 18.15