Til stede. Jørgen Binzer, Hanne Fersøe, Martin Wiedemann, Lars Andersen, Hans Storm (ref.)

Dagsorden:

  1. Siden sidst
  2. Generalforsamling
  3. Grinde Nyt
  4. Hjemmeside
  5. Økonomi + Budget
  6. Træf
  7. Kurser
  8. Eventuelt

 Ad pkt 1. Siden sidst

Formanden indledte med at læse hilsenen fra Troels Fenneberg fra Sønderborg op med ros til redaktøren af Grinde Nyt. Martin Wiedemann havde også modtaget ros og ønsker om yderligere artikler og information om ombygning af grinderor.

Ad pkt 2. Generalforsamling

Valg af suppleant. JB forespørger mulig kandidat fra Jylland. Suppleanten kan, men er ikke forpligtet til at deltage i bestyrelsesmøderne. JB spørger Claus Broge om at stille op som dirigent. Hanne Fersøe spørger revisor og revisorsuppleant om de er villige til at fortsætte.
Indkaldelse til GF 19 marts skal ske 3 uger før, dvs. senest 25 februar med program og dagsorden.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne, derfor intet behov for fuldmagtsformular.

Generalforsamlings menu – samme som de forrige år (Hans, Hanne Lars).  Hanne og Tove står for dessertholdet. Prisen reduceres idet GF ikke skal give overskud (100 kr per person). Medlemmerne inviteres til at bidrage med ”yndlingsdestinationer”, gode informative hjemmeside og evt. korte videoklip a højst 5 minutter velegnet til hhv. blad og videosiden. Brug af I-Phone eller andre android muligheder under sejlads. Vise hvordan bloggen bruges.

Ad pkt 3. Grinde Nyt

Martin har flere indlæg på bedding. Bladet skal indeholde generalforsamlingsindkaldelse, regnskab og budget. Bådudstilling i forbindelse med generalforsamling (JB). Mig og min båd serier. At bo i en grinde i efteråret. Nye maritime udtryk. Mulighed for at identificere hinanden via GPS, VHF etc. med henblik på at møde hinanden om sommeren. Artikel fra Martin på både dansk og engelsk – opfordring til medlemmer i udlandet om at indsende bidrag på hhv nordisk, tysk eller engelsk. Bidrag til Martin senest 1. februar. Motorkursus beskrivelse fra Jylland. Udsendelse – pakning hos HHS. Girokort skal medsendes – der gøres opmærksom på at medlemmernes skal påføre bådtype, nummer og navn, samt evt. adresse specielt ved ændringer. Udsendes til samtlige kendte ejere. Fartøjsregister er besluttet trykt som sidste år med udsendelse til medlemmer med nummeret i maj.

Ad pkt. 4 Hjemmeside

Hjemmesiden har et konstant dagligt besøgstal – markedspladsen er den mest brugte del, og der er bevægelse med køb og salg af både. Prisniveauet er faldet sammenlignet med for 2-3 år siden. Google bloggen er vanskelig for mange og skal gøres til genstand for instruktion på generalforsamlingen, plus præsentation af hjemmesiden. Hjemmesiden skal på et tidspunkt flyttes til ny platform. Evt. udgifter i denne forbindelse – programmering, editering mv. kan om nødvendigt dækkes af klubben. Bestyrelsen opfordres til at melde om manglende informationer, links eller andre observationer/ønsker.

Ad pkt. 5 Økonomi + budget

Et budgetteret underskud er blevet til overskud, idet flere planlagte aktiviteter ikke blev gennemført. Generalforsamlingen skal ikke være indtægtsskabende men balancere eller støttes lidt af klubkassen. Middagsprisen sættes derfor til 100 kr. per person. Bestyrelsesmøderne sættes til 400 kr. per gang, hvilket er det beløb der kan bruges til forplejning, og som udbetales til arrangøren. Pinsetræf sættes til 1000 kr. i forbindelse med afholdelse. Kurser sættes til 100-120 kr. for forplejning som opkræves af arrangøren – materialer, kørsel og udgifter for kursusledere dækkes fra klubkassen. Portoudgifter forventes at stige, så budgettet på 12 000 fastholdes. Forventet driftsunderskud ca. 4500 kr. Formuen er per 11/1 2011 – ca. 45 000 kr. Hanne vil sende regnskab til revisor mhp. Godkendelse. Både regnskab og budget trykkes i Grindenyt.

Ad pkt. 6  Træf

Et forårstræf for Marsvin med indbygget sejlads planlægges af Martin Wiedemann. Pinsetræf på Tunø vil finde sted som vanligt. Mht. øst træf har vi ingen arrangør. På generalforsamlingen vi der komme opfordring til en fællestur formentlig til en destination nord for Helsingør hvis der er interesse. Henvisning til maj nummeret og hjemmeside for de interesserede. Opfordring til sommertræf/samsejlads henvises til maj nummeret.

Ad pkt. 7 Kurser

4 tilmeldte til kurset i Silkeborg per dd. Flere har meldt interesse for påhængsmotorkurset den 5/2 kl. 14.

Ad pkt. 8 eventuelt

Næste møde – efter generalforsamling i april hos Hanne Fersøe – Grindenyt forårsnummer Maj.

HHS 11/1 2011