Til stede:Jørgen Binzer(formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann (redaktør) og Hanne Fersøe (kasserer).

Afbud:Lars Andersen

Referent: Hanne Fersøe

Mødet blev holdt hos Hans Storm – bestyrelsen takkede for værtskabet.

Dagsorden:

  1. Siden sidst (alle)
  2. Datoer/begivenheder i den kommende periode (JB, HS)
  3. Status på økonomi og medlemstal (HF, HS)
  4. Grinde Mk.II (MAW)
  5. Orientering om bogprojekt/jubilæumsbog (MAW)
  6. GrindeNyt (alle)
  7. Eventuelt

1. Siden sidst

Der var træf i pinsen på Tunø (13 både) og i Helsingborg (7 både + deltagere over land). Begge træf var rigtig gode og vellykkede arrangementer; bestyrelsen var repræsenteret ved begge træf.

Ved Palby Fyn Cup deltog 5 grinder, og der blev sejlet om pokalen som blev vunder af Anker Hansen fra Blåhvalen af Gråsten. Der har ikke været andre sejladser i år med så mange grinder. Ved Mumm Stelton Cup i Vedbæk deltog 1 grinde (Partout) som blev nr. 2 i sit løb.

Et par gamle grindesejlere sejlede Åbent Jysk Mesterskab i Wayfarer i Ho Bugt ved Esbjerg og klarede sig pænt.

På generalforsamlingen drøftedes muligheden af at kommunikere position på tur for at mødes med andre grindesejlere. Der findes nu en løsning: Dansk Sejlunion tilbyder en APP, Tursejler, til smartphones som kan downloades fra deres hjemmeside http://www.sejlsport.dk/sw47697.asp

2. Datoer og begivenheder i den kommende periode

Grindeklubbens generalforsamling i 2012 finder sted d. 10. marts 2012 i de sædvanlige klublokaler hos KAS i Svanemøllen.

Pinsen 2012 falder den 26-27-28. maj.

Palby Fyn Cup (med start i Bogense) ligger 1-3. juni, dvs. week-enden efter pinse.

Alle opfordres til at være opmærksom på at kombinere pinsetræf og Palby Fyn Cup.

Bestyrelsen drøftede evt. motorkursus eller lignende socialt arrangement i vinterperiode. Det er bestyrelsen vurdering at der ikke er behov for/ikke vil være interesse for motorkursus igen, men at der evt. ville være interesse for et kursus med overskriften Bådmedier som skulle indeholde de muligheder der findes og hvordan man rent praktisk kommer i gang med fx blogs, apps, vejrmeldinger på nettet etc. Der stiles mod datoerne 14/1 og 21/1. Formanden tilbød værtskab i øst og henvender sig Poul Henning Sejthen ang. evt. værtskab i vest.

3. Status på medlemmer og økonomi

Medlemsstatus: 130 medlemmer, inkl. æresmedlemmer og Dansk Sejlunion.

Økonomi: Klubben har fortsat en sund økonomi.

4. Grinde Mk.II

Martin orienterede om sine samtaler med Peter Bruun om dels modernisering af roret på grinden, dels design og produktion af en helt ny grinde. Bestyrelsen besluttede at for klubbens nuværende medlemmer er modernisering af roret nok af størst interesse, og i næste nummer af GrindeNyt skal der komme en beskrivelse af rorombygningen på o´Hvalen, som er en af tre kendte ombygninger. Peter Bruun har været inde over o’Hvalens ombygning og har sanktioneret den.

5. Orientering om bogprojekt/jubilæumsbog

Martin er i kontakt med Uwe Gräfer (GER68 Ella) om et bogprojekt (100-200 sider) i anledning af grindens 40-årsjubilæum i 2014. Formålet er at vise og beskrive generationen efter træspidsgatterne med Peter Bruuns både som fornemme eksempler. Der planlægges med 1000 trykte bøger på dansk, 1000 på tysk, samt som e-bog på engelsk. Værket tænkes finansieret gennem fondsmidler. 

Bestyrelsen diskuterede klubbens interesse og eventuelle engagement i projektet. Klubben ser en interesse i at udnytte bogen i jubilæumssammenhæng, og kan fx støtte udgivelsen med et beløb eller aftage et aftalt antal eksemplarer så bogen kan sælges til medlemmerne med rabat. Der startes med at klubben betaler et eksemplar af Spækhuggerklubbens jubilæumsbog til inspiration og information for Martin.

6. GrindeNyt

Der skal et nummer på gaden i november. Deadline for input til Martin er 18. oktober.

Punktet formede sig som en brainstorm om hvad der skal i bladet og hvor der er mulighed for at skaffe stof, herunder blev det besluttet at formand og næstformand henvender sig til navngivne medlemmer og opfordrer dem til at sende turberetninger.

7. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde vil være i forbindelse med kursus den 14. eller den 21. januar 2012. Mødets hovedemner bliver planlægning af februarnummeret af GrindeNyt med indkaldelse til generalforsamlingen, samt planlægning af generalforsamlingen.

Martin oplyste at han tager til Hanseboot i Hamburg i slutningen af oktober.