Bestyrelsesmøde Dansk Grinde Klub 21/3 2013 – hos Hans Storm

Til stede: Jørgen Binzer (JB), Hanne Fersøe (HF), Lars Andersen (LA), Hans Storm (HS)(Referent)

Afbud: Martin Wiedemann (MW)

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Generalforsamlingen 2013
  3. Træf 2013
  4. Jubilæum 2014
  5. Grindenyt
  6. Hjemmeside
  7. Dansk Sejlunion
  8. Kapsejlads
  9. Teknik
  10. evt.

ad 1 Konstituering:

Bestyrelsen fortsætter uændret –

Formand: Jørgen Binzer.
Næstformand, kapsejlads, hjemmeside, fartøjsregister: Hans Storm
Kasserer: Hanne Fersøe
Redaktør: Martin Wiedemann
Teknik/rig: Lars Andersen
Suppleant: Keld Christensen

Ad 2. Generalforsamlingen 2013.

Der var god stemning og alle syntes at have haft en god dag og aften. Der var ingen beslutninger men akklamation til bestyrelsens arbejde og formandens beretning. Kontingentet er uændret. Det afholdte kursus i elektroniske hjælpemidler var uanset lidt løs forberedelse populært, med god undervisning især af Axel. Stumpemarkedet var også en god ide og bør gentages. Medbragte bøger om områder man kunne besøge fra søen var et godt indslag og der skal opfordres til at medbringe tilsvarende næste år. Præsentation af destinationer med tilhørende billeder fungerer godt, ligesom der var god diskussion om udbedring af ”Blød balza”. Afviklingen af spisningen var uproblematisk mad og servering, kaffe og kage var som altid rigtig god og oprydning blev klaret flot af de sidste deltagere. Lars vil reservere lokalet til 2014 generalforsamlingen.

Ad 3 Træf

Pinsetræffet på Tunø var vel annonceret i Grinde Nyt og vil blive gennemført under Poul Henning Sejthens ledelse.

Pinsetræffet i Øst vil blive i Gilleleje under Axel Andersens ledelse, med lån af sejlklubbens faciliteter, udflugt til Nakkehoved Fyr, fælles grill lørdag og formentlig restaurant besøg søndag.

Ad 4 Jubilæum 2014

Mulig festligoldelse af Grindens jubilæum med fælles træf, udsendelse af klistermærke, foto bog om historien, udvidet grindenyt mv blev drøftet. Formanden vil indkalde ideer fra medlemmer i næste Grindenyt. MAW har muligvis et bog projekt klar.

Ad 5 Grindenyt

Martin har materiale til 2 artikler.  Deadline for artikler er 15/4.

Nummeret skal indeholde referat fra Generalforsamlingen (Hanne og Hans levere billeder). Grinderegister og flag skal udsendes sammen med bladet. JB pakker og sørger for udsendelse så medlemmerne har materialet i første uge af maj.

JB skriver om kurset ved generalforsamlingen. LA skriver om dieselpest. HS skriver om generalforsamlingens sociale del. HS skriver om målerbrevsfornyelse. MAW giver udvidet beskrivelse og erfaring med Keep Sailing. HS kontakter Leif Beyer for beskrivelse af opsætning af trægarnering i forskibet. JB tager kontakt til familien Bang om beskrivelse af yndlingsdestination.

Ad 6 Hjemmeside

HS vil få lagt det store billedmateriale på en gratis platform så de igen er tilgængelige. Velkomstsiden ændres nu det meste atter fungerer. Hjemmesiden er meget velbesøgt.

Ad 7 Dansk Sejlunion

Invitation til DS generalforsamling 6/4 foreslås taget af MAW – da JB er i USA og HS i Spanien. HS har foreslået DA at nedsætte prisen for målerbrevsfornyelse for at stimulere til flere kapsejlende.

Ad 8 Kapsejlads

Medlemmerne skal opfordres til at forny målerbrevet og deltage i lokale kapsejladser.

Ad 9 Teknik

Ingen aktuelle problemer

Ad 10 Evt

Næste møde er planlagt til 8/10 hos Lars Andersen i Nivå.