Vært og referent: Hans Storm (HS)

Deltagere: Martin Wiedemann (MW), Torben Fersøe (TF), Lars Andersen (LA), Elisabeth Rich (ER), Jørgen Binzer (JB) fra kl 18.30 pga manglende netadgang.

Med henblik på pinsetræf: Thomas Bo Jeppesen (TBJ), Ole Stachelhaus (OS)

 1. Generalforsamlingen – godkendelse af referat (vedhæftet)
 2. Konstituering af bestyrelsen
 3. Medlemsstatus
 4. Budget og regnskab
 5. Pokal uddeling – normalt ved GF – ved CV-19 restriktion (billede i Grinde-Nyt)
 6. Pinse Træf – hvad biddrage vi med – tilskud til havne penge? Fælles Middag? Foreningsarrangement (kræver tilmelding)?
 7. Grinde Nyt
  • Leder – bestyrelsens klumme (hvem skriver)
  • Indhold – sider – udsendelse + flag
  • Fartøjsregister kode
 8. DS kapsejladslicens + nye CV restriktioner i regler
 9. Eventuelt

Efter lidt tekniske problemer med opkobling og styring bød HS i JB’s fravær velkommen til mødet og til Pinsetræf arrangørerne TBJ; OS; MW.

1 Generalforsamlingen.

Referatet var udsendt med mødeindkaldelsen. JB havde kommenteret referatet og efterlyst lidt uddybning af pokalserien. Bestyrelsen godkendte referatet der oplaedees på hjemmesiden under ”Klubben/Referater/Generalforsamling.

2. Konstituering af bestyrelsen

JB fortsætter som formand, HS som næstformand webmaster, medlemskartotek og kapsejlads, TF som kasserer, LA som medlem og ressource på mast, rig og motorer, MW som redaktør og ansvarlig for Grindenyt, ER som suppleant med møderet til bestyrelsesmøder.

3. Medlemsstatus

HS redegjorde for den aktuelle status 7/4 med 97 medlemmer, heraf 2 æresmedlemmer, 2 bådfællesskaber, 2 uden båd og 1 med anden bådtype. På dagen var der 71 danske, 5 norske, 6 svenske og 15 tyske medlemmer. Der var indgået 93 kontingentindbetalinger for 2021

4. Budget og regnskab

TS havde fremsendt status og budget før mødet. Budgettet forudsatte 100 betalende medlemmer. Med de forventede indtægter og udgifter vil årets resultat blive minus 18000 kr. Med de store udgiftsposter til trykning af blad (10000 kr.) og udsendelse (10000 kr.) vil kassebeholdningen (56000 kr.) ikke være stor nok til indkøb af standere når den netop indkøbte 400 stk. efter 4 år er brugt op.

Generalforsamlingen har hvert år indikeret at netop det fysiske blad var et aktiv for klubben der ikke kan erstattes af hjemmeside og/eller en elektronisk version. Konsekvensen af det vil betyde en kontingentstigning fra 250 til 300 kr, hvilket vil blive foreslået på næste års generalforsamling gældende fra 2023.

5. Pokal uddeling mm.

Uden den fysiske generalforsamling er det knap så festligt at modtage pokalen. HS foreslog at man i år ville sende formanden ud til pokalmodtageren Navicula og få et overrækkelsesbillede til Grinde Nyt og hjemmesiden. Jernfisken kunne medtages til Pinsetræf Gilleleje og tilsvarende foto tages foran de deltagende både.

Da bestyrelsen gerne ser flere deltage i denne hyggelige aktivitet vi vil MW finde tidligere publiceret instruktion i keep sailing som medtages i næste nummer af Grinde nyt. Deltagelse kræver man opretter sig i Keep Sailing (gratis) og opretter venskab med Dansk Grinde Klub (køber licens hvert år) som derved har adgang til de tilmeldte bådes logbog. Logbogen er både sjov for en selv og for venner der kan følge årets sejladser i ledige stunder elektronisk.

6 Pinsetræf

TBJ og OS var langt fremme med arrangementer i hhv Gilleleje og Fur og delagtig gjorde bestyrelsen i planerne.  MW arrangerer Tunø med 2 andre efter den sædvanlige drejebog.

TBJ retter forslaget til i lyset af den aktuelle CV-19 situation og HS kontakter Gilleleje Sejlklub om evt. lån af lokaler ved dårligt vejr. OS og TBJ sender HS forslag til invitation og program mhp upload på hjemmeside. Mailadresser på medlemmer i de områder hvor medlemsbådene med rimelig mulighed (70 sm) kan nå frem til træffet sendes til MW og OS. HS udsender for Gilleleje træf MW og OS står selv for udsendelse i deres områder.

Bestyrelsen besluttede at arrangementerne kan få op til 1000 kr. i støtte til evt. aktiviteter.

HS gjorde opmærksom på at det var vigtigt med tilmelding og registrering af deltagere for at kunne betegne arrangementer som Forenings arrangement i CV-19 tiden. Dertil at sociale arrangementer i klubhuse måske ikke er tilladt selvom andre foreningsarrangementer med 50 deltagere er forventet tilladt fra dagen før Pinse. Dansk Sejlunion følger sagen og meddeler løbende på deres hjemmeside hvad der er tilladeligt.

7 Grinde Nyt

Bladet skal udsendes primo maj så medlemmerne kan sætte standeren. Martin havde ikke noget indhold på lager, men opfordrer til turberetninger med flotte billeder.

I: HS skriver bestyrelsens klumme/leder og konfererer indhold med JB

II: MW efterlyste indlæg gerne turberetninger med gode billeder. HS bød ind med vintersejlads i Grinde og DS restriktioner under kapsejlads i CV-19. Andre bestyrelsesmedlemmer havde ideer som MW forventer at modtage. TBJ vil levere en artikel. Ellers er der Generalforsamlingsreferatet.

I bladet skal medlemmernes kode til medlemssiderne oplyses.

III: Fristen for indlæg er 17/4 så blad kan udsendes tidlig i maj af hensyn til Stander og pinsetræf der allerede er 23 maj. JB står som vanligt for kuvertering og udsendelse. Der trykkes 130 eksemplarer så der lidt at sende til sent betalende og nye medlemmer

8 DS Kapsejlads licens og CV-19 regler

Licensen for at kunne sejle kapsejlads i klubber under DS er nu 300 kr – dvs aktivering af målerbrev.

HS havde sat sig ind i CV-19 reglerne som handler om plads. Man kan nu blive diskvalificeret hvis man ikke sørger for plads der hvor reglerne tilskriver plads – dvs ved mærker og i start mv. på mindst 2 m. Det medtages i næst nr af Grinde Nyt.

9 Eventuelt

Ingen havde noget til eventuelt efter 1 times møde på Teams