il stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann (redaktør), Lars Andersen (teknik) og Hanne Fersøe (kasserer).

Referent: Hanne Fersøe

Mødet blev holdt hos Hans Storm – bestyrelsen takkede for værtskabet.

Dagsorden:

  1. Klubadministration
  2. Generalforsamling
  3. Kommende blad
  4. Træf
  5. Teknik
  6. Diverse
  7. Næste møde

1. Klubadministration

Årsregnskab 2016. Det reviderede regnskab blev fremlagt. Ved årsafslutningen stod der 39.774,53 kr. på klubbens bankkonto.

Der ligger en signalværdi i at medlemstallet og dermed kontingentindtægterne er for nedadgående og ligeledes udgifterne til pinsetræf og andre træf, ligesom der slet ikke finder klassemesterskaber sted. Bestyrelsen drøftede forskellige mulige tiltag for at fastholde og øge medlemstallet.

Beslutning: Formanden tager mulige tiltag op til diskussion på generalforsamlingen.

Budget 2017. Kassereren fremlagde et budgetforslag til drøftelse. Bestyrelsen besluttede at hæve de foreslåede udgifter til bestyrelsesmøder (3 møder og ikke 2), til træf og møder (for at tilskynde til flere aktiviteter), til porto og til kontormaterialer (der er behov for at købe kuverter og labels).

Driften af klubben vil hermed komme til at give et underskud på 8.915 kr. i 2017.

2. Generalforsamling

GF 2017 finder sted den 11. marts i de sædvanlige lokaler i Svanemøllen.

Lokalet er bekræftet. Lars sørger for en gave.

Indkaldelsen er på hjemmesiden; GF er hermed varslet i tide.

Valg: Hans og Lars er på valg – de er villige til at modtage genvalg.

Suppleanter: Elisabeth Rich vil gerne fortsætte.

Forplejning: Hans og Hanne: Kød, salat, ost, øl, vin og vand. Jørgen og Tove: Æblekage. Lars og Linda: Brød, kartofter og gave. Torben og Hanne: kaffe samt flødeskum og creme fraiche til kagen.

Beretning: Formanden

Regnskab 2016 og Budget 2017: Kassereren.

Underholdning efter GF: Yndlingsdestinationer  om tyske fjorde v. Martin og teknik v. Lars: hans nye ror.

Opvask mv.: alle hjælper – husk viskestykker.

Referent til GF: Hanne og Martin deles om opgaven.

3. Kommende blad

Der er frist for indlæg lørdag aften den 11. februar

Målsætningen er at bladet er hos medlemmerne den 1. marts. Martin har allerede en del materiale; de sidste ting fra bestyrelsen blev aftalt på mødet.

Oplaget skal være på 200 blade. Martin kopierer Hanne på bestillingen hos trykkeren, så hun ved hvad der er bestilt når regningen kommer.

4. Træf

Pinsen ligger i år i starten af juni.

Pinsetræf vest – Tunø – er på plads. Invitation kommer i bladet.

Pinsetræf øst – bestyrelsen arbejder på at arrangere et træf i Rungsted. Notits i bladet.

Andre træf – spontane småtræf har virket godt, fx Ven og Rørvig.

Bestyrelsen opfordrer hermed andre til at arrangere træf, gerne i deres lokalområde, fx er der omkring 20 grinder i Roskilde Fjord.

Beslutning: Klubben giver økonomisk støtte til det sociale samvær, fx i form af mole-øl, adgang til museum eller lignende.

5. Teknik

Lars fortalte om sine igangværende projekter: nyt ror, bliver præsenteret på GF, varmtvandsbeholder med trykvand og køleboks med brine-køling bliver præsenteret i fremtidige numre af bladet.

6.Portoudgifter: Martin undersøger vores nuværende trykkers pris for tryk+adressering/plastomslag+forsendelse. Hans undersøger priser for det samme i Sverige.

Grindepokalen: Står hos formanden som ikke har vundet den. Hvordan kan den komme i spil?

Beslutning: Formanden formulerer et forslag fra bestyrelsen til GF til tryk i bladet og til hjemmesiden.

Velkomstbrev til nye medlemmer: Bestyrelsen vedtog det fremlagte forslag med de af Hans foreslåede tilføjelser. Martin oversætter til tysk. Hanne oversætter til engelsk. Hurtigst muligt.

Næste møde

Tirsdag den 28.marts hos Hanne