Til stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann
(redaktør), Lars Andersen (teknik), og Hanne Fersøe (kasserer).
Referent: Hanne Fersøe
Mødet blev holdt hos Jørgen Binzer – bestyrelsen takkede for værtskabet.
Formanden indledte med at byde velkommen og takke Martin for det fine særnummer af GrindeNyt
om de unges vej til havet.
Dagsorden:
1. Klubadministration
2. Generalforsamling og Grindepokal – evaluering
3. Træf
4. Kommende blad
5. Teknik
6. Klubbens fremtid, ideer
7. Diverse
8. Næste møde
1. Klubadministration
Medlemmer: i 2017 var der 101 kontingentindbetalinger.
Pr. 4. april 2018 var der 80 kontingentindbetalinger. Forventningen er at vi vil ende nogenlunde på
samme antal som i 2017.
Bestyrelsen diskuterede økonomien. Klubben budgetterer med et underskud på driften i 2018 på kr.
18.660 kr. – heraf ca. 15.000 kr. til standere. I 2017 var der et underskud på driften på 5.165 kr.
Klubben har en opsparing, som indtil vider dækker disse driftsunderskud, men vi må se i øjnene at
det ikke kan holde i længden med det vigende medlemstal. Saldo på bankbogen den 31. marts var
49.000 kr. Grindestanderne er siden betalt, og senere kommer årets 3 blade inkl. udsendelse.
Bestyrelsen besluttede at holde sidetallet på det kommende blad nede på 24 sider. Det passer med
den til rådighed værende stofmængde, og det holder portoudgiften nede.
Det blev desuden besluttet at afskaffe trykning og udsendelse af register. Registret vil komme på
den lukkede del af hjemmesiden og pasordet vil blive trykt i Grinde Nyt, så alle medlemmer der får
Grinde Nyt kan logge sig ind og slå op i registret.
Det er efterhånden meget få klubber der udsender trykte blade, men i vores klub sætter
medlemmerne meget stor pris på at modtage et trykt blad, så indtil videre trykker og udsender vi det
så længe der er penge til det.
2. Generalforsamling og Grindepokal – evaluering
GF gik godt, og der var en superfin stemning, som afspejler de rare mennesker der er medlemmer af
klubben. Bestyrelsen har modtaget tilkendegivelser fra nye medlemmer som har følt sig velkomne
og godt taget imod.
Konklusionen er at det ikke er nødvendigt at lede med lys og lygte efter foredrag; snakken går fint
uden. Der skal dog altid være plads til frivillige indlæg om yndlingsdestinationer mv. hvis nogen
ønsker det.
Grindepokalen: konkurrencen har været en stor succes, og konceptet er klar til den nye sæson. I
denne sammenhæng kan det evt. være relevant med et pædagogisk indslag om Keep Sailing.
Det blev besluttet at Generalforsamling i 2019 bliver lørdag den 9.marts.
Lars kontakter Svend-Åge med henblik på at booke lokalet i Svanemøllen.
Forslag om ændring af klassereglerne: Der skal udarbejdes et forslag til GF i 2019, se referatet
fra GF 2018. Der er en vægtbestemmelse i klassereglerne. Hans kontakter North ang. vægten af
den nye sejltype i forhold til traditionelle sejl. Hans formulerer et ændringsforslag til
klassereglerne som dækker Allan Ryes forslag til generalforsamlingen. Ændringsforslaget skal være
klar til februar-2019-nummeret af bladet.
3. Træf
Øst: Tobias og Thomas Mollerup og Hanne Fersøe står for året pinsetræf i Rungsted. Hans har lavet
udtræk fra registret, og der er udsendt invitationer på e-mail til alle kendte adresser i Øresund,
Fjorden og svenske op til Varberg.
Vest: Martin står sammen med en lille gruppe for årets Tunø-træf. Hans laver et tilsvarende udtræk
for det relevante område.
Formanden skriver i næste blad en lille opfordring til medlemmerne om at arrangere andre træf, fx
Nordtyskland, Limfjorden, Oslo-fjorden mv.
4. Kommende blad
Bladet er godt i gang, bl.a. har Martin to turberetninger fra medlemmer, GF-referat, invitationer til
pinsetræf, genoptryk af vilkår for konkurrencen om grindepokalen, meddelelse om ny tilgang til
registret samt pasord, Formanden har roret, teknikindlæg fra Lars, mv.
Deadline for stof: 15/4
Oplag: 110 stk.
Trykning fra 24/4 og en uge frem.
Hans laver labels – Jørgen pakker og udsender så tæt på 1. maj som muligt
5. Teknik
Lars har undersøgt og arbejdet med tyfnol – et materiale som ligner teaktræ, og han har udskiftet
gamle kontakter med nye der indeholder USB-stik – også på båden. Lars skriver herom i næste
blad.
7. Diverse
Der har været en forespørgsel om leje af en grinde. Martin havde en kontakt. Spørgeren har fået
svar.
8. Næste møde
Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 18.00, hos Hans Storm