Til stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann
(redaktør), Lars Andersen (teknik) og Hanne Fersøe (kasserer).
Referent: Hanne Fersøe
Mødet blev holdt hos Hans Storm – bestyrelsen takkede for værtskabet.
Dagsorden:
1. Klubadministration
2. Status på aktiviteter i den forgangne sæson
3. Eventuelle vinteraktiviteter 2015-2016
4. Kommende blad
5. Teknik
6. Næste møde
7. Eventuelt
1. Klubadministration
Medlemstal. På dagen var der 118 betalende medlemmer. Klubben er dermed gået 16 medlemmer
ned i forhold til samme tidspunkt sidste år.
CVR. Klubben har fået et CVR-nummer på grund af nye krav til foreninger. Nummeret er anført på
hjemmesiden. Klubbens bankkonto er ændret til en foreningskonto, men det får ingen praktiske
konsekvenser i den daglige drift.
Hjemmesiden. Fartøjsregistret er nu igen i en anstændig form efter opdagelsen af en teknisk fejl i
transmissionen fra googles regneark til vores hjemmeside.
Porto. Portoen stiger; det kommer til at blive et par tusinde kroner dyrere pr. år at udsende bladet.
Dette gav anledning til, igen, at diskutere overgang til elektronisk distribution. Konklusionen på
diskussionen blev, at vi trykker bladet og udsender det indtil der ikke er råd længere. Sideløbende
påbegynder vi publicering på hjemmesiden. Formanden præsenterer dette på generalforsamlingen
med de overvejelser vi har gjort os.
2. Status på aktiviteter i den forgangne sæson
Aktiviteter. Der har været de aktiviteter der plejer at finde sted. I tillæg hertil fandt der et lille
uformelt træf sted den sidste week-end i august i Norreborg på Hven. Folk fandt hinanden med kort
varsel, og der kom 4 grinder og en kaskelot. Bestyrelsen hører gerne om det hvis andre har
tilsvarende oplevelser i deres nærområder.
Øresundsugen. Vi undersøger om der er noget vi kan koble os på næste år (HF).
Bogen. Det går godt. Der er solgt omkring 90 bøger; flest lige i starten.
Hjemmeside. Kører på samme niveau som hele tiden.
Annoncører. En god, fast kerne af annoncører; vi fortsætter som hidtil.
3. Eventuelle vinteraktiviteter 2015/2016
Vi diskuterede de forskellige aktiviteter der har været gennem de sidste ca. 10 år: motorkurser,
påhængsmotorkurser, sejler-it. Bestyrelsen er af den opfattelse at disse aktiviteter alle var
vellykkede og havde god tilslutning, men at der ikke er behov for at gentage dem. Vi drøftede
forskellige nye forslag og blev enige om at opfordre formanden til at gå videre med at undersøge
mulighederne i et forslag om et arrangement i Kolding omfattende et besøg hos ScanYacht, som har
specialiseret sig i skandinaviske kvalitetskonstruktioner, og som er ved at bygge en grinde ud fra
den oprindelige form. Martin foreslog at indtænke om det kunne kombineres med et kursus eller en
workshop om hvordan man arbejder i glasfiber/epoxy.
4. Kommende blad – UDSENDELSE 7. december
• Hans har sendt en artikel til Martin om en sommertur med tema.
• Martin overvejer en artikel om Heavy weather sailing.
• Jørgen skriver en tak-for-bommen historie.
• Jørgen: en lille Bombardine renoveringsartikel.
• Lars skriver noget om træffet.
• Jørgen skriver om at opdage et mini-træf på keep sailing.
• Lars skriver om Dixi der er ved at få nyt ror i Norge.
• Jørgen skriver Formanden har roret.
• Jørgen skriver forvarsel om GF og indkaldelse af forslag fra medlemmerne.
• Jørgen skriver notits om fisken, se nedenfor.
• Jørgen skriver en notits om at der er god info hos Kjøller om dieselvarmere, se nedenfor.
Deadline til Martin den 14/11
5. Teknik
Der har været forespørgsler om erfaringer med dieselvarmere.
Den knækkede bom viste sig at være tæret.
6. Næste møde
1. februar 2016 hos Lars i Nivå.
Martin skal have materialet til februar nummeret af bladet ca. 1. februar.
7. Eventuelt
Hans mindede om at det ikke er lykkedes klubben at få afleveret sit kapsejladstrofæ – fisken – i år.
Han foreslog at spørge medlemmerne om forslag til trofæudløsende aktiviteter