Til stede: Martin Anker Wiedemann (redaktør), Lars Andersen (teknik) og Hanne Fersøe (kasserer).
Afbud: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand)
Referent: Hanne Fersøe
Mødet blev holdt hos Lars Andersen – bestyrelsen takkede for værtskabet.
Dagsorden:
1. Klubadministration
2. Grindepokalen
3. Kommende blad
4. Teknik
5. Diverse
6. Næste møde
1. Klubadministration
Medlemmer – der er pr. dags dato 91 kontingentindbetalinger – det er et meget lavt tal.
Økonomi – der er pr. dags dato ca. 41.800 kr. på klubbens konto. Årets drift til dato viser en samlet
indtægt på ca. 30.350 kr. og samlede udgifter for 28.500 kr. Resten af årets udgifter estimeres til
7.500-8.000 kr. Dvs. at året vil ende med et driftsunderskud på ca. 6.000 kr. Der var budgetteret
med et underskud på lidt under 10.000 kr.
Grindestandere – Klubben har ikke flere standere, så der skal købes standere til næste år så vi har
dem ca. 1. april. På næste bestyrelsesmøde (januar 2018) skal det besluttes hvor mange standere vi
køber og til hvilken pris. Formanden har indhentet tilbud, og Martin ville ligeledes indhente tilbud.
2. Grindepokalen
Til dette punkt deltog både formand og næstformand via Face time.
Hans har opgjort de sejlede mil hos de medlemmer der har tilmeldt sig konkurrencen. Resultatet
blev diskuteret, og det blev bragt op om man evt. også skulle inddrage antal sejldage. Det kan ikke
umiddelbart opgøres automatisk via Keep Sailing på samme måde som antal sejlede mil.
Der var ingen tvivl om vinderen, og det blev besluttet at Hans skriver et indlæg til næste nummer af
bladet om konkurrencen og opgørelsen hvor vinderen offentliggøres. Samtidig skal de nye
Vedtægter for Grindepokalen offentliggøres i bladet (de er pt. udelukkende på hjemmesiden).
Det blev besluttet at gentage konkurrencen næste år med mindre nogen arrangerer et mesterskab.
3. Kommende blad
Formand og næstformand deltog ligeledes i indholdsdelen af dette punkt via Facetime. Der er
allerede en del stof til bladet eller tilbud om at skrive stof. Martin har noter om dette.
Deadline for stof til bladet er senest 24. november – gerne før.
Trykning fra 27/11 og en uge frem.
Hans laver labels – Jørgen pakker og udsender
Oplaget skal være på 110 blade. Martin kopierer Hanne på bestillingen hos trykkeren, så hun ved
hvad der er bestilt når regningen kommer, og han beder trykkeren sende faktura med det samme så
betalingen nås i indeværende år.
4. Teknik
Der var flere mindre teknikpunkter som kan blive til notitser i bladet, og som kan komme på
hjemmesiden. Martin har en liste over de foreslåede emner. Hvis man sender et teknikpunkt til
Martin til bladet, skal det også sendes til Hans så han kan sætte det på hjemmesiden.
5. Diverse
Lokalet ER reserveret til GF den 10/3 2018.
Martin foreslog at vi til GF kan søge at nedsætte en arbejdsgruppe der kan tænke ’Grindeklubben i
fremtiden’ – Hvordan får man næste generation over i grinderne?
Vi bør stadig søge efter medlemmer der vil påtage sig at arrangere træf.
6. Næste møde
Torsdag den 11. januar 2018 kl. 18.00, hos Jørgen Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.