Til stede: Jørgen Binzer (JB), Jørgen Tynell (JT), Hanne Fersøe (HF), Bjarne Rich (BR), Lars Andersen (LA) Hans Storm (HS) (referent) 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. konstituering
 3. Status på økonomi og medlemstilgang. (se oplæg fra HF af 3/4)
 4. Kommunikation med medlemmer
 5. Kommunikation til kaskelot- og marsvin ejere, artikel i sejlerbladet.
 6. Hjemmeside
 7. Træffestævnerne (BR)
 8. Kapsejlads(HS)
 9. Grindemesterskabet
 10. Grindenyt, arbejdsdeling om div. bidrag, deadline (JT)
 11. teknik, specielt om maste/bomprofiler (alle+ LA tager materiale med)
 12. Klubregister
 13. evt.

 Ad pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

 Punkter vedr. hjemmeside, medlemskommunikation og register blev tilføjet.

 Ad. pkt. 2: Konstituering

 Jørgen Binzer, Formand, Jørgen Tynell, Næstformand, Hanne Fersøe, Kasserer. Lars Andersen, Bjarne Rich, Hans Storm bestyrelsesmedlemmer.

 Ad. pkt. 3: Status på økonomi og medlemstilgang. 

 Dags dato 115 betalende både, heraf 1 Kaskelot og 1 Marsvin. 3 Interesserede har meldt sig ind. Der var enighed om at sende e-mail til de der endnu ikke havde betalt kontingent og som var med i klubben sidste år med opfordring til at tilslutte sig klubben igen. Det blev drøftet om der skulle ske en skærpelse i hht. vedtægternes paragraf om udmeldelse. Medlemmer der betaler senere vil få blad, register og flag når de har betalt.

Tilslutningen til klubben på nuværende tidspunkt er meget tilfredsstillende i forhold til tidligere år. Henvendelsen i forbindelse med generalforsamlingen fra klubben har uden tvivl aktiveret medlemmerne.

Økonomien er sund.

Ad. pkt. 4: Kommunikation med medlemmer

Skal medlemmerne der melder sig ud af klubben have en kvittering for udmeldelse. Der var enighed om det, sammen med ønsket om at der kommer melding om nye ejere hvis båden er solgt. Hvis båden ikke er solgt bliver der gjort opmærksom på at der kommer en henvendelse hvert år fra klubben. Jørgen Binzer laver udkast til standardbrev, som Hanne oversætter til engelsk mhp. medlemmer i Tyskland og Holland. Den der modtager meddelelse om udmelding er ansvarlig for at der sendes brev.

Standardbrevet lægges på bestyrelsens dokumentskabelonside på hjemmesiden.

Tekniske spørgsmål, bør svarene koordineres? Det aftaltes at give svar, med kopi til bestyrelsen som så kan reagere med kopi til hinanden og spørger. Det er vigtigt at konklusionen og sammenfatning finder vej til blad og hjemmesidens tekniksider.

Ad. pkt. 5: Kommunikation til kaskelot- og marsvin ejere, artikel i sejlerbladet.

Tilfredshed med at der kommer notits i sejlerbladet. Hanne Fersøe vil søge at få adresser på ejere fra Peter Bruun som så kan kontaktes. Notitsen fra Sejlerbladet sendes til de øvrige sejlblade. Jørgen Tynell sender til sejlbladene. Bestyrelsen vil søge kontakt i havnene til Marsvin og Kaskelotejere som kan modtage blad og et brev om vores aktiviteter. Jørgen Binzer udarbejder “velkomstbrev” til Grinder, Marsvin eller Kaskelot uden klubflag.

Ad. pkt. 6: Hjemmeside

Hjemmesiden blev gennemgået. Hanne Fersøe vil kontakte Peter Bruun for tegninger for Kaskelot og Marsvin mhp. at få dem på hjemmesiden. Der var enighed om at fastholde en pragmatisk medlemsdreven udvikling af hjemmesiden.

Ad. pkt. 7: Træffestævnerne

JT tager kontakt til BR og Tunø gruppen med henblik på indlæg til blad, og aftale om budget. BR har haft kontakt med Taarbæk Havn. Bådene kommer nok ikke til at ligge samlet. Der har været kontakt til havnefogeden på Flakfortet. BR deltager ikke i år, men LA tager sig af styringen i Øst.

Ad. pkt. 8, 9: Kapsejlads + Grindemesterskabet

Mesterskabsstævnet ligger fast i Frem. Der skal være mindst 3 præmier til stævnet, samt “præmier” for anden form for deltagelse som fx at sejle flest sømil for deltagelse. Bestyrelsen ønsker der skal være tilbud om et “træf” med deltagelse som tilskuer – tilskuerbåd ved mesterskabet. Et indlæg til bladet skal indeholde tilbud om deltagelse på tur – basis. Invitation udarbejdes af Jørgen Binzer til næste Grinde Nyt.

Primo august sendes invitation plus socialt program ud til alle medlemmer.

Ad. pkt. 10: Grinde Nyt

Deadline for indlæg – 22/4.

Formandens klumme (JB). Velkomst til Kaskelot og Marsvin (JB). BR laver tegning af de 3 bådtyper. Pinsetræf (Holmstrup/BR). Vedtægter som vedlæg på dansk og engelsk. Artikel om generalforsamling (JB). Bestyrelsesreferat (HS). Medlemstal (HS). Statistik for hjemmeside(HS). Selvstyrer til Grinde (LA). Gastebørs – enkelt vs. faste sejladser (JB).

Ad. pkt. 11: Teknik, specielt om maste/bomprofiler

Opfølgning på generalforsamlingens debat. Forslag om at “bestille” profil hos forskellige leverandører efter klassebestemmelserne for at få afprøvet hvad markedet kan levere. LA/HHS prøver at afsøge markedet. Dernæst at undersøge hvad trækværktøj til et idealprofil og det eksisterende koster, og hvad produktion af en mast koster. LA udarbejder skitse til idealprofil. Drøftes med Leif Beyer. Der var ønske om at kende prisen på kulfibermast/bom.

Ad. pkt. 12: Klubregister

Demonstration af databasen.

Ad. pkt. 13: Evt.

Næste møde 10/10 2006 hos JB.

05-04-06 HHS