Mødet blev afholdt hos Jørgen Tynell

Til stede: J. Binzer (JB), J. Tynell (JT), B. Rich (BR), L. Andersen (LA), HH Storm (HS) (referent)

Afbud: H. Fersøe (HF)

Dagsorden:

1) Siden sidst – orientering
2) Økonomi
3) Generalforsamling
4) Grinde Nyt
5) Grindetræf
6) Klassemesterskab
7) Eventuelt
8) Næste møde

Ad 1 – siden sidst.

JB takkede LA for et succesfuldt motorkursus, både fra den sociale og tekniske side. Bestyrelsen takkede både JB og LA for det samlede arrangement. Der var enighed om at have motorkurser på klubbens dagsorden. LA er villig til om muligt at arrangere et kursus i forårsklargøring af motor, samt påhængsmotorpleje. Tid og sted for kurserne vil blive annonceret. Der var enighed om at forfølge succesen med en kombination af teknik og socialt samvær.

HS meddelte at klubstandere var blevet aftalt med leverandør, gennem Samsøe og Samsøe. Både dug og tryk skulle være i henhold til de tidligere specifikationer.

Ad 2 – økonomi

HF havde til brug for bestyrelsen fremsendt regnskab for 2004, opgørelse over indløbne betalinger for 2005, og meddelt at vi nu atter er tilknyttet netbank. Økonomien er god, med et driftsoverskud i 2004 på knap 8000 kr., og samlede aktiver på 24.500 kr. Der er således en tilstrækkelig formue til indkøb af 1000 klubstandere, der er budgetteret til 20.000 kr. Efter gennemgang af regnskabet blev budgetforslaget for 2005 gennemgået. Det blev besluttet at øge rammen til træf til 3000 kr., da der nu kommer træf i vest Danmark, og rammen til et Mesterskab til 3000 kr. for at kunne stimulere/støtte kapsejladsinteressen bedre.

Ad 3 – generalforsamling

Generalforsamlingen finder sted 12/3 fra klokken 16. Dagsorden i henhold til vedtægter. Der er ikke indløbet forslag fra medlemmerne. JT vil få aftale i stand om præsentation af redningsflåder/sikkerhedsudstyr. Der vil blive mulighed for at vise elektroniske billeder fra Grindetræf. Medlemmer der evt. vil fremlægge turberetning etc. vil blive opfordret til at melde sig til JB før generalforsamlingen. Hellerup Sejlklub vil blive kontaktet mhp lån af lokaler og Hovmester for aftale om middag – kuvert pris 150 kr.

Indholdet af formandens beretning blev drøftet.

Indkaldelse til generalforsamling skal være hos medlemmerne 19/2 2005. Skal det foregå gennem Grinde Nyt er deadline for indlæg 1/2 2005.

Ad 4 – Grinde Nyt

LA vil levere skriv om kursus i forårsklargøring af motor, og råd vedrørende vedligeholdelse af vinterstativer. HS vil levere skriv om Listed havn, udvidet tekst om motorkurset, DLS registrering, og gang i kapsejlads- målerbreve. JB – formandens klumme. BR/LA Grindetræf i Dragør (evt. med mulig sejlads for enkelte til Skanør). BR/LA tager kontakt til D49 Penelope ang. Beskrivelse af træf på Tunø – BH producerer tegning af Tunø kirke.

Ad 5 Grinde træf

Der bliver træf i Dragør og på Tunø. BH/LA arrangerer Dragør træf, D49 Penelope, Chr. Holmstrup, træf på Tunø. 12-15 deltagere forventes i Dragør. Aftale er indgået med havnefoged. Placering i ny marina ved udrustningskajen. Klubhuset kan bruges vederlagsfrit til grill aftenen.

Ad 6 Klassemesterskab

Der var en længere diskussion om barrierer for deltagelse – herunder de få Grinder med aktive målerbreve og deltagerafgift. JB vil tage diskussionen op på generalforsamlingen. Der var tilslutning til at kontakte Maxi klubben for evt. fælles arrangement (HS) – og evt. søge et stævne i august der kunne bruges som klassemesterskab i et specielt løb. Med under 10 forventede deltagere (lidt under halvdelen af dem med målerbrev) kan økonomien for en arrangerende klub ikke hænge sammen med deltagergebyr i en rimelig størrelsesorden.

Ad 7 Eventuelt

HS anførte muligheder for password beskyttede dele af hjemmesiden – kun for medlemmer. Nyt Password kan genereres hvert år til betalende.

JB foreslog at en kalenderfunktion på hjemmesiden indgik i overvejelserne.

Ad 8 næste møde – finder sted hos BR5-4-2005 klokken 18.00

HS.