Mødet blev afholdt hos Bjarne Rich

Til stede: J. Binzer (JB), J. Tynell (JT), B. Rich (BR), L. Andersen (LA), H Fersøe (HF), HH Storm (HS) (referent)

Dagsorden:

1)  Konstituering
2)  Generalforsamlingen
3)  Grindetræf
4)  Sangbog
5)  Grinde Nyt
6)  Teknik
7)  Kapsejlads
8)  Hjemmeside
9)  Eventuelt
10) Næste møde

Ad 1 – Konstituering

Bestyrelsen mødte for første gang siden den ordinære generalforsamling. JB foreslog uændret konstituering. Det blev enstemmigt vedtaget; JB er formand, JT næstformand og ansvarlig for Grinde Nyt, LA ansvarlig for teknik, BR ansvarlig for træf, HS ansvarlig for hjemmeside og kapsejlads, HF – kasserer

Ad 2 – Generalforsamlingen

JB havde modtaget mange tilbagemeldinger efter generalforsamlingen. Arrangementet og formen var en succes. Der var enighed om at satse på et lignende arrangement i 2006. HS vil søge Taarbæk Sejlklub om leje af klubfaciliteter lørdag den 11/3 2006 mhp. generalforsamling fra klokken 16. Der var enighed om budgettet på 1000 kr. til selve generalforsamlingen. Det aftaltes at estimere en pris for middag etc. på kr.100, og lade ansvar for planlægning og indkøb hos LA og HS. Underholdningen musik og sang i forbindelse med middagen vil blive holdt på samme niveau som i år, så der kommer samme gode balance mellem snak og fællessang.

Ad 3 – Grindetræf

BR havde udarbejdet et oplæg for ”Øresundstræffet” mhp. Grinde Nyt. Det var bla. lykkedes at få en rabatordning med Flakfortet så pris for en overnatning er 30 kr., under forudsætning af at klubben opkræver havnepengene. Der er nu etableret gode toilet og badefacilitet, ligesom der er adgang til strøm. Det aftaltes at eskadresejladsen startes fra Flakfortet lørdag klokken 11.00, af hensyn til Grinder der først har mulighed for at slutte sig til lørdag. Information om rute, og kontakt til eskadren fås på VHF kanal 77, ligesom arrangørerne vil meddele mobiltelefonnumre man kan kontaktes på. Der var enighed om at grill aftenen lørdag i Dragør betragtes som træffets centrale mødetidspunkt. Et alternativ til restaurantbesøg for de der er til stede søndag aften blev berørt.

D49 Penelope, Chr. Holmstrup, arrangerer træf på Tunø. JT tager kontakt mhp. yderligere meddelelser i næste Grinde Nyt – herunder VHF kanal for kontakt og mobiltelefonnummer. Der er budget afsat til begge træf, der kan dække moleøl, morgen ”medicin” og lidt til kaffen.

Ad 4 – Sangbog

Der blev udtrykt ønske om genoptryk/revision af Grinde sangbogen (sidst udgivet i 1989). BR står i spidsen for arbejdet. En del sange findes på elektronisk form, med og uden becifringer. BR sender begge udgaver til HS mhp. placering på hjemmesiden. BR inviterer flere til arbejdet med sangbogeni Grinde Nyt, herunder tilslutning til mailgruppen sangbog@grinde.dk. Det aftaltes at invitere til en medlemskonkurrence om digtning af nye sange på kendte melodier – med præmieoverrækkelse på næste ordinær generalforsamling. JT/BR oplyser i Grinde Nyt vilkår og praktiske forhold i forbindelse med konkurrencen.

Ad 5 Grinde Nyt

Deadline for næste Grinde Nyt er 18/4 2005, da bladet med flag og fartøjsregister skal udsendes til medlemmer der har betalt kontingent for 2005 primo maj. JT havde beregnet udgifter til produktion af trykkeklart blad (farvepatroner/papir/kontorhold mv.) til 500 kr. per nummer. Bestyrelsen accepterede at JT skrev en regning på beløbet frem for at samle og vurdere bilag og forbrug af patroner etc. Regulering af beløbet tages op om 1 år. JT er ansvarlig for klubbladet til Herslev Sejlklub (der havde investeret et større beløb i software), som nu kan bruges til Grinde Nyt uden udgift. En mulighed er at Grinde Nyt også offentliggøres på hjemmesiden som i pdf format. Bestyrelsen besluttede at man vil lægge bladet på hjemmesiden i det format efter det er udsendt til medlemmerne.

JB vil undersøge mulighederne for samarbejde med Dalslandskanalens turistkontor om næste udsendelse.

HS vil kontakte Eurosail vedr. videreførsel af annonce.

Indholdet i næste nummer blev drøftet. HS vil kontakte kapsejler@grinde.dk mhp at etablere en kapsejladsarrangementskalender for Grinder. HS vil levere et skriv om mesterskabsarrangement i august. HF vil resumere artikel om el-motor et emne der er ønsket af ”Hideaway”. JB skriver formandens klumme. LA vil på baggrund af den tyske Grinde Klubs beskrivelse af totalrenovation af Bukh motor lave en dansk beskrivelse. BR inviterer til sangbogsgruppe og beskriver Øst træf planerne. BR kontakter Jens B for en beskrivelse af skaderne på den væltede båd. JT kontakter Axel for skriv om genakkersystem og mastebrud på Gilleleje Grinde. JT klipper generalforsamlingsreferat – inklusiv referat af den sociale del fra hjemmesiden. JT gentager muligheden for fællesindkøb af brandtæpper med udlevering ved pinsetræf – bestillinger sendes til HS. HS opfordrer til indlæg til bladet (fx turberetninger) via hjemmesiden.

Ad 6 Teknik

Tempo bådudstyr har svært ved at servicere grinde ejere, da de ikke har kendskab til beslag og båd. Det aftaltes at grindens beslagmanual overgives til Tempo bådudstyr i kopi, og at JT lægger pres på at Tempo til at fotografere og dokumentere hvad der findes på en Grinde. Tempo henvises i øvrigt til hjemmesidens tegninger mv.

Ad 7 Kapsejlads

Det aftaltes at satse på et mesterskabsarrangement på basalt niveau (harestart – minimal indsats for banelægning (brug af udlagte baner) i august – alternativt gives grindepokalen til den grinde der vinder den sejlads med flest deltagende grinder i 2006.

Ad 8 Hjemmeside

HS meddelte at der stadig undersøges muligheder for password beskyttede dele af hjemmesiden – kun for medlemmer og etablering af faciliteter som log og register som bruges på spækhuggersiderne. Problemet er programmeringsplatformen – skal der laves særlig programmering oprettes faciliteterne ikke. Programmering af kalenderfunktion på hjemmesiden er sat i værk. HF tilbød at hjælpe med oversættelse af relevante sider til engelsk – en service udenlandske medlemmer værdsætter.

Ad 9 Eventuelt

Det aftaltes evt. at holde et bestyrelsesmøde i august hvis det lykkes at etablere et mesterskab. Næste ordinære bestyrelsesmøde bliver hos LA den 27-9-05 klokken 18.00

HS.