Mødet blev holdt hos den afgående formand Niels Kjær.

Tilstedeværende: alle + Niels Kjær.

Dagsorden:

1.konstituering

2.forslag om ændring af mødeform og referat

3.forslag om ændring af klubbens vedtægter

4.forslag om ændring af klassebestemmelserne

5.næste nummer af grinde-nyt

6.kommende arrangementer

7.eventuelt

1.bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand:Jørgen Binzer

Næstformand:Jørgen Tynell, redaktion af ”Grindenyt”

Kasserer: Holger Munck, økonomi & regnskab

Bestyrelsesmedlem: Hans H. Storm, kapsejlads, IT & webmaster

Bestyrelsesmedlem: Lars Andersen, mast, rig & teknik

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Rich, træf & tursejlads

Klubbens hjemsted & postadresse er fremover:

Dansk Grinde Klub, c/o Jørgen Binzer, Hjortemarksvej 4, Kisserup, DK 4330 Hvalsø.

Telefon 46 40 85 09 

2.Det blev besluttet, at der fremover skal udfærdiges et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne, og at dette efter omstændighederne skal bringes til medlemmerne kendskab via klubbens hjemmeside. Indtil videre vil formanden referere møderne.

3.Bestyrelsen gennemgik vedtægterne med henblik på en revision, som skal forelægges medlemmerne til evt. godkendelse på næste generalforsamling. Ændringerne vedrører præciseringer af forskellige afsnit, hvor der kan anlægges forskellige fortolkninger. Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling søndag d 30/5 kl. 1700 i forbindelse med grindetræffet i Helsingør i pinsen 2004. Særskilt indkaldelse vil blive udsendt med næste nummer af Grindenyt.

4.Bestyrelsen gennemgik klassebestemmelserne med henblik på en revision, som skal forelægges medlemmerne til evt. godkendelse på næste generalforsamling. Anledningen er at der på den ordinære generalforsamling 2004 under evt. blev behandlet et forslag om indførelse af genakker.Det viste sig her, at der var stemning for at gå videre med en formel godkendelse af genakkeren. I forbindelse med revisionen af klassebestemmelserne blev der foretaget mindre rettelser bl.a. med henblik på forbedring af sikkerheden.

 5.Næste nummer af Grindenyt skal udsendes i uge 20 og indeholde indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, forslag til vedtægtsændringer og ændringer af klassebestemmelser samt motivering af ændringerne. Desuden vil bladet indeholde invitation til grindetræffet i Helsingør, initiativer på kapsejladsfronten mm.

6.Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at styrke kapsejladsinteressen og revitalisere grindemesterskabet. Det ser ud til at der er interesse for at lave mesterskabssejladser i Øresund og bestyrelsen arbejder videre med et evt. arrangement, allerede i 2004. Desuden vil der blive taget initiativ til at samle flest muligt kapsejladsinteresserede både til lokale sejladser i Sundet, Roskilde Fjord , Fyn Rundt og Sjælland Rundt.

7.Formanden sonderede interessen for at lave en fælles skitur vinteren 2005. Hensigten er på en alternativ måde at øge fællesskabet mellem medlemmerne på tværs af landet. Der arbejdes videre med ideen.

 Referent: JB