Til stede: Jørgens Binzer (JB), Hanne Fersøe (HF), Bjarne Rich (BR), Lars Andersen (LA), Hans H Storm (HHS) (referent),

Afbud: Jørgen Tynell (JT)

Dagsorden:

1 Økonomi
2 Medlemmer
3 Grindetræf
4 Mesterskab 2007
5 Mesterskab 2008
6 Vinterarrangement
7 Teknik
8 Grindenyt – deadline 1 November
9 Forsikringspræmier
10 Generalforsamling
11 Næste møde

ad 1 Økonomi

Klubben er solvent. I årets drift mangler et nummer af Grindenyt som svarer nogenlunde til restbeløbet for året. Merchandise har været et hit, men har i begyndelsen været solgt med tilskud fra klubben. HF laver budgetforslag for 2008 til næste bestyrelsesmøde.

ad 2 Medlemmer

Medlemstallet er pt. 129 aktive og 3 uden båd. Det svarer til 2005 tallet og lidt tilbagegang i forhold til 2006 på 10 medlemmer. Et medlem vides at stille medlemskabet i bero under et 2-3 årigt udlandsophold.

ad 3 Grindetræf

Øresundstræffet var mindre velbesøgt end forventet. Flere både havde forskellige former for havari på vejen eller private arrangementer der forhindrede deltagelse. Muligheden for ikke bindende tilmelding bør overvejes også af hensyn til de der bevæger sig over land. Samtidig vil man telefonisk kunne orientere om ændringer i planerne ved dårligt vejr etc. Yderligere blev drøftet evt. indkøb af billige pavilloner?Skulle træffet være et fast sted hvert år? JB nævnte KDY’s cruising tur med modificeret 24 timers sejlads til fx 6 timer. Det drøftedes om lidt mere kort sejlads som led i træffet er en ide, og samles lørdag et sted til hhv. frokost og grillmiddag. Vikhög blev nævnt som et muligt sted. Ønsket til afviklingen blandt medlemmerne vil blive drøftet på generalforsamlingen på basis af ”modeller” udarbejdet af vores turudvalg (BR/LA)

Vesttræffet på Tunø har formentlig været en succes. 16 tilmeldte og 1 Kaskelot. Vi har ikke fået beretning men enkelte fotos. JB tager kontakt og sikrer at Bess D 68 er arrangør næste år.

ad 4 Mesterskab 2007

Der var 5 både ved tilmeldingsfristens udløb. Desværre ramte sygdom og andre problemer 2 deltagere, så med 3 både tilbage blev mesterskabet aflyst. Forespørgsler om en evt. forlægning af arrangementet til Jylland synes ikke at sikre større deltagelse. Vi vil søge medlemmernes tilbagemelding gennem blad og hjemmeside om alternative stævner med anden afviklingsform, tidspunkter mv. før det besluttes om der skal gennemføres noget i 2008. Punktet tages op på generalforsamlingen. Hvis der ikke er markant interesse for et stævne vil bestyrelsen ikke afvikle noget i 2008.

ad 5 Mesterskab 2008

Se ovenfor. Evt. arrangør, dato og sted afhænger af medlemmernes respons.

ad 6 Vinterarrangement

Der er ønske om motorkursus på basalt niveau.

Der er ønske om at få drøftet hvordan vi kan hjælpe hinanden med langdistance sejlads til ønskede ferieområder, så den mindre søstærke besætning kan støde til – f.eks. i skærgården. Hvordan arrangerer vi klub ture til f.eks. skærgården? Udvekslingshavne, overliggermuligheder, kontakt til klubber, telefonkæder mv. Hvordan får vi mobiliseret de der gerne vil sejle de lange stræk som hjælpere, og hvordan etablerer vi fælles sejladsmøder i ferien?

Vi prøver at få et arrangement i Hvalsø hos formanden 19 Januar med mulighed for overnatning for 6-8 personer der indeholder begge elementer. Der laves et oplæg til program (JB) som kan indgå i næste Grindenyt. Programmet indeholder både motorkursus og skærgårds transport/aktiviteter. Erfaringsudveksling vedr. hav-syge og lange stræk i åbent farvand.

Vi prøve at motivere Vest-medlemmer til at deltage, eller arrangere tilsvarende i Vest.

ad 7 Teknik

Erfaringer med GPS-USB-stik efterlyses i forbindelse med det levende søkort. Der efterlyses erfaringer med det levende søkort og opkobling til forskellige GPS’ systemer. Hvordan kan man optimere strømforbruget til en PC der kører fx Det Levende Søkort, så batterierne ikke drænes. Vi vil prøve at få DS til generalforsamlingen til at fortælle om brugen og mulighederne (hvem kontakter?)

Vi vil spørge medlemmerne hvor de har set trådløse netværk i havnene, og offentliggøre det på hjemmesiden og i Grinde nyt. Er der trådløse net til rådighed i større udstrækning kan inddatere observationer og positioner, medlems spotning mv.(HHS skriver til bladet).

Masteproblemet: JB mangler at kontakte forsikringsselskaberne om hvordan de vil stille sig hvis der kommer et mastebrud. Problemet er at leverandørerne kun har ganske få profiler og ikke det de annoncerer på deres hjemmesider. Punktet vil indgå i generalforsamlingen (aktion JB)

ad 8 Grindenyt – deadline 1 November

Artikler om pinsetræf (hjemmeside – JB kontakter Christian/Mia)

Mesterskab og fremtid (HHS) – provinsmuligheder

Kursus (HF/JB)

Turberetninger – grindetræf i skærgården (HHS)

Turen til Rørvig (JB)

Annoncering af vinteraktiviteter (HF/JB)

Forvarsel om generalforsamling – aktivering af Marsvin (JB i formandens klumme)

Forsejls dispensation – Honore´ rapport om resultater (JB kontakter)

Fælles arrangementer med Spækhugger og andre Bruun konstruktioner – (JB snakker med spækhuggerklubben/ Mads Peter Gallt)

Grindebutikken (JT)

Klistermærker (HHS ser på mulighederne)

Medlemsbidrag (JT plukker fra hjemmesidens brevkasse + evt. andre indkomne bidrag)

ad 9 Forsikringspræmier

JB kontaktede selskaber der er aktive på sejlmarkedet. Meget få svar indkom. Forsikringssum på 220.000 ansvar og kasko og forskellige selvrisikoer. Codan og Pantaneus svarede og var væsentlig billigere men det skal sikres hvad vilkårene er. Drøftelse om en gensidig forsikring gennem foreningsordning. Det aftales at se på generalforsamlingen om der er interesse for en klubordning

ad 10 Generalforsamling

Finder sted 8 marts i KAS lokaler. Samme koncept som sidste år.

ad 11 Næste møde

Finder sted hos Lars Andersen 15. januar klokken 18.

12 Eventuelt

Intet

HHS – referent