Til stede: Jørgen Binzer (JB), Jørgen Tynell (JT), Bjarne Rich (BR), Lars Andersen (LA), Hans Storm (HS) (referent)

Afbud: Hanne Fersøe (HF)

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Generalforsamlingen
  3. Økonomi
  4. Pinsetræf
  5. Grinde Nyt
  6. Klubvarer
  7. Klassemesterskab
  8. Teknik
  9. evt.

ad 1. Konstituering

I enstemmighed blev JB genvalgt som formand, ligesom øvrige bestyrelsesposter blev besat ved genvalg. Forslag om at udvide bestyrelsen til 7 medlemmer, med en repræsentant fra Kaskelot og en fra Marsvin overvejes til næste Generalforsamling, ikke mindst da det findes unaturligt at kassereren som i dag er suppleant til bestyrelsen.

ad 2. Generalforsamlingen

Der var stor tilfredshed med arrangementet i år og det blev besluttet at fastlægge generalforsamlingen 2008 til den 8/3 fra klokken 16 i samme lokalitet. LA & BR vil tage kontakt med KAS og reservere klublokalerne. Den sociale del af arrangementet søges gennemført på samme vis næste år. Medlemmerne opfordres til at komme med ideer til sejler/klub relevant indlæg.

Ændringerne til klassebestemmelserne for Grinde blev endelig vedtaget på den ekstraordinære Generalforsamling dd. HS renskriver §13 og fremsender de ny bestemmelser til DS og sætter de reviderede bestemmelser på hjemmesiden.

ad 3. Økonomi

Klubbens økonomi er sund, og der er mulighed for at investere i klubvarer i nogen udstrækning. Medlemstallet er lidt mindre på nuværende tidspunkt sammenlignet med 2006 idet 116 er meldt til mod 125 sidste år. Der bringes opfordring på hjemmesiden til at huske indbetaling af kontingent.

ad. 4 Pinsetræf

Tunø træffet arrangeret af Chr. og Mie Holmstrup har på nuværende tidspunkt allerede 10 tilmeldinger. Chr og Mie der desværre forlader Grindeklassen til fordel for en ny båd opfordres til at få sikret at vest-træffet fortsætter.

Øresundestræffet kommer til at foregå i Malmø’s nye centrale lystbådehavn der er etableret i et af de gamle havnebassiner med indsejling gennem havnens hovedsejlrende – og ikke i Turbinehavnen. Det er stadig tæt på ”Turning Torso” men endnu tættere på centrum, og vi er budt meget velkomne af havnefogeden til de nye faciliteter. BR får lavet tegninger og beskrevet arrangementet til Grinde Nyt og kort over anduvning lægges på hjemmesiden sammen med beskrivelse af planerne for træffet. Lørdag aften bliver den fælles grillaften. Det er muligt at komme over land med Øresundstoget for de der ikke kan komme sejlende.

ad 5. Grinde Nyt

JT meddelte at deadline for indlæg er 21/4 for at udsendelse kan ske så Pinsetræf information, standere og fartøjsregister kan nå medlemmerne betids.

I forbindelse med bladets design havde JT udarbejdet et forslag til ændret klub-logo, navn og dermed design af klubbladets forside. Efter en længere debat, blev det besluttet at fastholde det eksisterende logo og klubnavn, med tilføjelsen af de 3 bådtyper. Det blev foreslået at anvende bladets side 2 til præsentation af de 3 bådlogoer sammen med kolofon. Det er klart at klubben er for de 3 bådtyper, og logoet ikke alene beskriver Grinden – men har elementer der er fælles for de 3 bådtyper. Medvirkende til beslutningen var også det uhensigtsmæssige i at ændre klubstander da der indkøbt et lager til 8-9 år.

Redaktionelt skal bladet indeholde ”formanden har ordet” (JB), referater fra den ordinære og ekstraordinære generalforsamling (HS), Tilbud om klubvarer, pris og købsvejledning (JT), medlemsstatistik (HS), Teknik – utæthed ved håndlister (HS), nye skødespil – dimension og montering (LA, HS), mesterskabsprogram (HS), Pinsetræf (BR & Mie + Christian Holmstrup) Kaskelot nyt? (HF), Marsvin? – de nye klassebestemmelser vedlægges bladet. JB vil opfordre Allan Rye og Mads Kofoed om at skrive om deres planer for deltagelse i Gotland Rundt.

ad 6. Klubvarer

JT rapporterede at der var solgt 88 enheder – dvs blå T-shirt og Cap’s med broderet logo – på Generalforsamlingen, plus yderligere bestillinger fra bla. Tyskland. Der er tilsyneladende stor interesse og prisen er lav i forhold til priser for tilsvarende i butikker. Udgiften vil dog være betydelig for klubben ved salg, pga. porto og støtte. Det blev besluttet at klubben ikke skal tjene på klubvarerne men at aktiviteten skal hvile i sig selv. Klubben kan stille garanti så der er et mindre lager og de enkelte dele kan indkøbes i de kvanta der er minimum for en acceptabel pris. For at lette administrationen sættes priserne til et rundt beløb. Dertil kommer porto. JT udarbejder tekst og mulighed for bestilling til Grinde Nyt, og der sættes kopi af dette på hjemmesiden. Der var udtalt ønske om at få inkluderet sweatshirts i samme blå farve med logo i sortimentet, hvis disse kan skaffes til en fornuftig pris. JT undersøger dette.

Det blev drøftet om klistermærker skulle indgå i udbuddet af varer. Da prisen for et klistermærke vil blive i størrelsesordenen 8kr per styk, blev det besluttet at høre medlemmerne ved næste generalforsamling før en produktion blev sat i gang.

ad 7 Klassemesterskab

Det blev besluttet allerede i det næste Grinde Nyt at skitsere planerne for mesterskabet, og følge op på dette senere med opfordring til medlemmerne om at melde til. Sejlklubben Frem vil gerne arrangere løb for Marsvin og Kaskelotter ned til 3 både, og hvis der er interesse også et distance løb for de der ikke vil på de små baner. Ikke mindst det sociale element skal fremgå.

ad 8 Teknik

Masteprofil drøftelserne blev berørt. Det blev drøftet i hvor stor udstrækning forsikringsselskaberne er forpligtet til at erstatte en knækket mast med en der opfylder klassebestemmelserne. Det blev besluttet at bestyrelsen gransker egne bådes forsikringsbetingelser, og at der rettes henvendelse til forsikringsselskaberne om deres dækning i tilfælde af mastebrud – mhp. at kunne vejlede medlemmerne til selskaber der bedst tjener klassebestemmelser ved evt. mastebrud. I samme forbindelse blev det besluttet at lave en medlemsundersøgelse over hvilke bådforsikringer klubbens medlemmer har tegnet, dækning, vilkår og priser. LA laver oplæg til hvilke spørgsmål der skal svares på, JB udformer brev til selskaber rundsendes til kommentar i bestyrelsen.

HS laver beskrivelse af tætning af utæthed ved håndlister som foreslået af P. Bruun.

Der blev ønsket et simpelt motorkursus med gennemgang af Vinterklargøring, og der var ønske om en beskrivelse som medlemmerne kunne bruge. LA kunne tilbyde en gennemgang af vinterklargøringen på hans arbejdsplads – JB kunne stille motor til rådighed. Kurset arrangeres evt. i begyndelsen af oktober.

ad 9 eventuelt

JT opfordrede til at der blev indført e-mail disciplin, dvs. at mail blev læst og kvittering sendt til hele bestyrelsen om at mail var læst.

Næste møde 25/9 hos HS klokken 18.

Hans Storm