Til stede:
Jørgen Binzer (JB), Lars Andersen (LA), Hanne Fersøe (HF), Hans Storm (HS) (Referent)
Afbud: Bjarne Rich (BR); Jørgen Tynell (JT)

Dagsorden:

1. Opfølgning på Generalforsamlingen
2. Medlemsstatus
3. Grinde Nyt
4. Mesterskab
5. Pinsetræf
6. Evt.

Ad 1 Opfølgning på Generalforsamlingen

Arrangementet havde været en stor succes, og de 40 deltagere havde spontant udtrykt stor glæde over den sociale del med god mad, vin og en meget spændende beretning om sejlads med Grinde til Nordkap. Formanden bad om der blev meddelt en særlig tak til Anne og Per Henriksen for deres foredrag, og til arrangørgruppen, Hanne og Hans Storm, Lars Andersen og Hanne Fersøe. Ligeledes en tak til vores musikanter under Bjarne Richs ledelse. Der var enighed om at man bør anmode om at låne KAS klubhus igen til næste år og stile efter et lignende arrangement.

Et medlem havde ønsket at generalforsamlingen kunne afholdes i forbindelse med bådudstillingen i København. Da der ikke er udstilling i 2009 vil bestyrelsen overveje forslaget for 2010 – omend det influerer på den faste vinterferie for 2 af arrangørkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen der på vanlig vis blev kompetent ledet af Claus Broge, gav ikke anledning til særlig aktioner, og der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Der var dog 2 både der tilkendegav man skulle forsøge at afholde mesterskab og støttede bestyrelsens tanker om at forsøge et bredere arrangement. Bestyrelsen blev bedt om at sikre budget til et evt. stævne. Kontingentforhøjelsen til 250 kr. fra 2009 blev vedtaget med akklamation blandt de 25 repræsenterede både, samt de 31 fuldmagter bestyrelsen havde fået til at stemme for forslaget.

Ad 2 Medlemsstatus

Medlemsdatabasen havde ved mødet 113 betalende både ud af totalt 120 registrerede medlemmer. Det højeste medlemstal indenfor de sidste 5 år er 132. Nedgangen skal ses i lyset af at der havde været en del medlemskaber i forbindelse med annoncering af både til salg på hjemmesiden, hvorfor der var nogle både der var tilmeldt 2 gange indenfor samme år. Der er for tiden 4 betalende medlemmer uden Grinde (dog et medlem med en Dehler – tidligere Grinde ejer). Der var enighed i bestyrelsen om fortsat bede medlemmerne opfordre Grinder, Kaskelot og Marsvin der mødes over sommeren som ikke er medlem, til at blive det.

Et par medlemmer havde ønske om at kunne skifte klubstander ud med en ny i løbet af sæsonen da holdbarheden var for dårlig. Bestyrelsen vil gerne efterkomme dette mod betaling af kostpris + porto.

Ad 3 Grindenyt

JT – redaktør og producent af Grinde Nyt har måttet melde forfald i en periode grundet sygdom, og har meddelt at han sandsynligvis ikke kunne producere forårsnummeret. Formanden vil søge at få kontakt mhp. status. Det aftaltes at hvis JT ikke var på banen vil bestyrelsen søge at producere et Grinde nød Nyt – evt. i mere simpelt format. HS vil undersøge muligheder gennem Kræftens Bekæmpelses trykkerifunktion, og undersøge hvordan et ”erstatningsblad” inklusiv annoncer, der er vigtige for klubbens drift, kan produceres sammen med fartøjsregister. Pakning og forsendelse vil i givet fald kunne foretages ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde – eller ved at købe servicen i Kræftens Bekæmpelse.

Indholdet af næste nummer – med deadline for indlæg (sendes til HS) 14. april – og udsendelse i uge 18 (fra 28. april til 5. maj – dvs før pinseturene) – blev aftalt til:

Formandens klumme (JB)
Referat af Generalforsamlingen– HHS
Socialt referat fra Generalforsamlingen – HHS
Referat bestyrelsesmøde – HHS
Pinsetræf – LA/HHS
Rustfrit stål – reparation af beslag (LA)
Medlemsstatus – HHS/HF
Grindemesterskab – træfstævne JB/HHS
Debatten fra Bloggen – HHS klipper
Samsejlads til ferie JB – annoncerer oprettet ”gaste ønskeliste og svar blog”
Klip fra hjemmesiden til bladet – HHS
Annoncører plejes

Ad 4 Grindemesterskab

Formanden konstaterede der ikke var den store interesse, når kun 3 medlemmer tilkendegav ønske om mesterskab under GF. Det blev drøftet hvor meget kan man tillade sig at belaste en sejlklub med, når der er så få interessenter. Herefter blev der drøftet koncept under forudsætning af få deltagere som fx selvlagte baner med harestart, ”ægteparsejlads” dvs. 2 personer i båden, benyttelse af fast udlagte mærker og træffestævne krydret med lidt kapsejlads. Bestyrelsen har lovet at prøve at afholde et mesterskab i det jysk-fynske. Det blev besluttet at tage kontakt til Fåborg Sejlklub, der afholder spækhuggernes mesterskab og høre om de evt. vil kunne huse Grinderne også – under forudsætning af at vi kan mønstre mindst 6-10 både med besætninger. Muligheden skrives i bladet med datoer, inklusiv muligheden for at benytte Frems stående tilbud som de tidligere år – kombineret med et træf. Hvis Fåborg er positiv skal der ske orientering af Spækhuggerklubben

Ad 5 Pinsetræf

Der var enighed om at invitere Spækhuggerne og bede spækhuggerklubbens bestyrelse annoncere det på deres hjemmeside. HHS/LA laver ikke bindende tilmeldingsliste med kontaktnumre – helt uformelt for østtræffet, så de der har tænkt sig at komme – over land eller vand kan adviseres hvis der sker ændringer i planerne. Forslag til havne man kan mødes i fra forskellige retninger mod træffet vil også komme i Grinde Nyt.

Ad 6. Evt.

Næste møde hos JB den 30. september klokken 18.