Til stede:

Jørgen Binzer(JB)

Jørgen Tynell(JT)

Hanne Fersøe (HF)

Bjarne Rich(BR)

Lars Andersen(LA).

Hans Storm(HS) – referent

Dagsorden:

 1. Forberedelse Generalforsamling
  1.1 Status på økonomi
  1.2.                  Budget
  1.3.                  Indkaldelse
  1.4.                  Dirigent
  1.5.                  Revisorer
  1.6.                  Valg
  1.7.                  Suppleanter
  1.8.                  Vedtægtsændringer
  1.9.                  Fuldmagter
  1.10.              Klassebestemmelser
  1.11.               Praktisk arrangement
 2. Grindenyt
 3. Hjemmeside
 4. Klassemesterskab
 5. Sangbog
 6. evt.

Ad 1.1 Status på økonomi.

HF gennemgik regnskabet. Der er god balance. En del budgetposter er billigere end forventet. Kontingentindbetalinger og register er overensstemmende. Der mangler indbetaling fra Dalslandskanalen for annoncen sendt med blad til alle medlemmer. HF vil anskaffe dagsdatoblanketter for at lette regnskabsføringen 

Ad 1.2 Budgetforslag 2006.

På basis af forbruget i 2005 og en positiv balance aftaltes: Kontingent – uændret. Annoncer – budget 1000 kr. i indtægt. Medlemsbetaling ved møder 2500. Generalforsamling 5000 kr. Bestyrelsesmøder 1200 kr. Pinsetræf 2000 kr. Klassemesterskab 3000 kr. Grindenyt 10.000 kr. Porto 6000 kr. Hjemmeside 1000 kr. Kontorhold 2000 kr. Klubstander 0 kr. Gaver 500 jr. HF præsenterer budgettet til generalforsamlingen med  kommentarer – ønsket om at kombinere mesterskab med træf og sikre mindst præmier til nr 1-2 og 3., lager af klubstandere er til ca. 9 år

Ad 1.3 Indkaldelse til generalforsamling.

Deadline til Grindenyt er den 28/1 2006. Indkaldelse med vedtægtsændringsforslag skal være hos medlemmerne senest den 18/2. JB laver indkaldelse iht. vedtægter.. Mundtlig beretning gives ved generalforsamling ved JB. Regnskab og budget fremlægges af HF.

Ad 1.4 Dirigent til generalforsamling

JB kontakter Claus Broge mhp. dirigentposten.

Ad 1.5 Valg af revisor og revisor suppleant

HF kontakter Paul Rochat,Niels Kjærkontaktesmhp suppleantposten

Ad 1.6 Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen JB, JT, BR – er alle villige til genvalg, og indstilles af bestyrelsen

Ad 1.7 Vedtægtsændringer

JB fremsætter vedtægtsforslaget og motiverer ændringer. Grindestanderen må føres af medlemsbåde.  Hvis Kaskelot og Marsvin optages i klubben jvnfr. ændringer, har disse også ret til at føre klubbens stander. JT mente at klubstanderen var reserveret Grinder.

Ad 1.8 Valg af suppleant til bestyrelsen.

HF fortsætter gerne som kasserer og suppleant til bestyrelsen. Det blev drøftet om man skulle foreslå ændring til antal medlemmer i bestyrelsen da suppleanten deltager på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen besluttede at fastholde den nuværende struktur.

Ad 1.9 Fuldmagter til generalforsamlingen

Medlemmer der ikke deltager i generalforsamlingen opfordres til at give fuldmagt mhp. vedtægtsændringer, så en evt. ekstraordinær generalforsamling kan undgås. Opfordring og fuldmagtsblanket udsendes med bladet.

Ad 1.10 Klassebestemmelser

LA har undersøgt mulige profiler på erstatningsmast og bom. John Mast har profiler der ligner den originale mast og bom mest. Vægt per meter bliver højere og diametre bliver større end de eksisterende. Selden mast har profil der afviger, men giver en mast der er 1 kilo tungere per meter som er kraftigere men i i en lidt anden facon. Fordelen ved Selden masten er at slæder vil køre i et indvendigt spor. LA undersøger priser, og om demonstrationsprofil kan lånes til generalforsamlingen. Klubben fremlægger løsningerne på generalforsamlingen for at få meningstilkendegivelse så nye masteprofil(er) kan indgå i vedtægterne fra 2007. Bestyrelsen beder om tilladelse til at dispensere for de både der har anskaffet uoriginal bom. Der var ikke støtte til at tillade lettere og tyndere profiler end den eksisterende, eller flere salinger end angivet på tegningerne. Dansk Sejlunion har endnu ikke offentliggjort klassebestemmelser og vedtægter på deres hjemmeside som lovet.

Ad 1.11 Praktisk arrangement for generalforsamling

Taarbæk Sejlklub er lejet inkl. service og rengøring for ca. 1000 kr. HHS køber ind – til menu som i 2005, oksekød, salat, snack – kaffe & avec. For medlemmer der ikke spiser oksekød vil der kunne serveres kyllingebryst ell. Dessert kager laves af bestyrelsens øvrige medlemmer.

Medlemmerne opfordres til at medtage elektroniske billeder og turberetninger –

JB vil evt. finde havbiolog der kan fortælle om hvaler i danske farvande.

BR laver udvalg af sange – JB & Niels Kjær opfordres til at medtage instrument.

Ad pkt 2.Grindenyt

Grindenyt – BR laver forvarsel til Pinsetur. Chr Holmstrup kontaktes om annoncering af Tunø træf . JB står for formandens side. HF for regnskab, GF dagsorden, Indkaldelse GF, Fuldmagt, Evt artikel fra sejlmager om nyheder (spiler pose) HHS. Det levende søkort hvad kan det bruges til HHS., HF om skift til større Kaskelot. Hvilke kapsejladser skal vi sejle i 2006 HHS – inkl. mesterskab, og træf. Opfordring om anskaffelse og status  for målerbreve HHS. Deadline for aflevering 28/1.

Ad 3 Hjemmeside

Hjemmeside – ingen bemærkninger ud over tilfredshed. Der er til stadighed over 50 forskellige besøgende dagligt, og Markedspladsen er den mest populære side.

Ad 4 Klassemesterskab

Invitation bringes i Grindenyt – plus opfordring til at udvide mesterskabet med et træf for Grinder der gerne vil se på – deltage i festen og livet på molen.  

Ad 5 Sangbog

Sangbog – BR’s tekstvalg og katalog over becifringer ligger nu på nettet. BR laver opfordring til Grindenyt om at foreslå/digte ny sange og vælge hvilke der skal indgå i “sangbogen”

Ad 6 evt.

Forskellige muligheder for brug af hjemmesiden i forbindelse med lokale klubarrangementer som fx VHF kurser mv. Mulighed for at få Sejlunionen til at fortælle om deres tilbud.

Næste møde er generalforsamlingen

Næste bestyrelsesmøde  5/4 2006 klokken 18.00 hos HHS