Til stede: Jørgen Tynell (JT), Lars Andersen (LA), Hanne Fersøe (HF) Hans H Storm (HS) (referent)

afbud: Bjarne Rich (BR), Jørgen Binzer (JB)

Dagsorden:

 1. Regnskab og budget
 2. Generalforsamling
 3. Grindemesterskab
 4. Grindetræf
 5. Hjemmeside
 6. Medlemmer
  1. Grinder
  2. Kaskelot
  3. Marsvin
 7. Rig/mast
 8. Blad
 9. evt.

ad 1. Regnskab og budget

HF fremlagde udkast til regnskab og budget. Klubben er solvent, med et driftsoverskud i 2006 på 4.517, 43 kr., og da der aktuelt ikke er behov for at akkumulere penge til større investeringer som standere, er der ingen grund til at foreslå ændret kontingent. Flere budgetposter reguleres så de ligger tættere på de faktiske udgifter. Generalforsamlingen budgetteres så der er en netto udgift på 1500 kr. Støtten til klassemesterskabet foreslås øget så et arrangement som det afholdt i 2006 kan gennemføres. Grindetræf – får et budget på 1000 kr. til hvert træf der kan bruges til kan bruges til aktiviteter, gebyrer, forplejning som findes relevant af arrangørerne – klubben skal blot have bilag for udgifter. Portoudgifter i forbindelse med klubbladet er sammen med selve bladproduktionen de største udgifter, og portoposten foreslås øget til 7.500 kr. Hjemmesiden er ikke udgiftstung, men der afsættes et mindre beløb til gaver til de der har hjulpet klubben og webmaster med at drive hjemmesiden. Efter disse justeringer er der estimeret et driftsoverskud i 2007 på 1500 kr., under forudsætning af uændret medlemsindbetaling og annocering.

Da klubben ikke skal drives med henblik på overskud, men med balance, er der mulighed for at tænke på andre medlemsrelaterede goder f.eks. grinde items, som Caps, T-shirt, Sweatshirt.

Kontingentet fastholdes på 200 kr. Regnskabet klargøres til revision og HF sender det til revisoren for godkendelse, så det godkendte regnskab kan indgå i klubbladet (deadline 28/1-2007).

ad 2 Generalforsamling

KAS klublokale er lånt til generalforsamlingen den 10 marts. Leje – 600 kr. LA undersøger om der er tallerkner, bestik og fade inkluderet i lejen, kaffemaskine mv.. To muligheder for generalforsamlingsmiddag blev drøftet – catering fra slager eller selv catering som de seneste 2 år. Det blev vedtaget at satse på et arrangement, med selv catering. Vin vil blive inkluderet “med et par glas” – dertil kan købes ekstra. Mira og Ida står igen for indkøb og arrangement af hovedret og servering til generalforsamling. Mokka står for dessert (med hjælp fra andre bestyrelsesmedlemmer) og kaffe, og borddækning. Deltagere bedes hjælpe med afrydning og opvask.

Klubben er som sædvanlig vært med øl etc. til selve generalforsamlingen.

Den musikalske underholdning forventes gennemført under BR og JB’s ledelse – med 2 sæt af 3-4 numre, med snakke og drikkepause mellem “sættene”. BR sørger som i 2006 for uddrag af Grindesangbog.

Foredrag ønskes som indledning vi prøver at finde en – evt. Ib Schneider tidligere spækhuggersejler (formand og DM) om udvikling af enzymbaseret bundmaling. Evt. foredragsholder fra DS om tursejler ideerne i Unionen (tilbud/organisering), havmiljø etc.

Dagsorden for Generalforsamlingen er:

   
  1. Valg af dirigent (JB kontakter kandidat)
  2. Formandens beretning (inkl. redegørelse for masteprofiler)
  3. Årsregnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelse plus 1 suppleant
  6. Valg af revisor plus 1 suppleant
    7. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
 

8.

 

9.

Orientering fra bestyrelsen om kommende aktiviteter (planer for mesterskab, træf)

 

Eventuelt

     
       

Forslag fra medlemmerne

                      Forslag om ændring af forsejl (ændring af klassebestemmelse – Grinde)

                      Bestyrelsen om ændringer af gennakermål. (ændring af klassebestemmelse – Grinde)

Bestyrelse på valg – HS, LA – begge villige til genvalg.

Tilforordning af Marsvin og Kaskelot kontaktpersoner til bestyrelsen

Dagsorden og forslag skal udsendes med 3 ugers varsel – 16/2 skal medlemmerne have indkaldelse til GF. Deadline til blad 28/1

ad 3 Grindemesterskab med mere.

Der er indbydelse til at afholde det i sejlklubben Frem i forbindelse med Frem Cup (formentlig 25-26 August HS kontakter Mads-Peter Galtt). Chr. Holmstrup har meddelt at Egå formentlig vil kunne afholde mesterskabsstævnet i 2008. Der var enighed om at mesterskabet afholdes som i 2006 dvs. med træf og tur kapsejlads for de der ikke vil på banesejlads, og evt. start for Marsvin. Datoer forsøges fastlagt nu så invitation og tilmelding kan komme i bladet til juni.

ad 4 Træf

Årets træf i Øresund er planlagt til – Turbinehavnen i Malmø, lige under “the Turning Torso”. BR laver vignetter og kort introduktion i bladet (annoncering i blad 28/1) og aftaler med havnefoged mv. LA kontakter og hjælper BR. Tunø træffet skal også annonceres – JT tager kontakt til Mie og Chr. Holmstrup. Som nævnt under budget – er der sat 1000 kr. af til hvert træf, der kan bruges til fællesaktiviteter under træf, som besluttet af arrangørerne. Bilag for forbrug til HF.

ad 5 Hjemmesiden

Bruger antallet er stabilt. Flere spontane indlæg der har bred interesse er kommet til brevkassen. Indlæggene rettes til så de kan få bred cirkulation i bladet under overskriften “Vigtig information” (HS). Mest populær er fortsat markedspladsen – gratis for medlemmer andre må betale for længerevarende annoncer.

ad 6 Medlemmer

Medlemstallet vokser

                      138 grinder er medlem heraf 9 med flere ejere

                      3 Kaskelotter

                      5 Marsvin

1 ny kaskelot og 1nyt marsvin tilmeldt for 2007, ligesom en Svensk gruppe Marsvin har angivet interesse for at blive medlemmer.

Bestyrelsen vil spørge ved generalforsamlingen om der er interesse for Caps, T-shirts, Sweatshirt (JT prøver at medbringe et eksempel på Cap). Er der interesse for klistermærker? Skal sangbogen genoptrykkes? – vil man betale for det?  Efterlyser ideer til kursusvirksomhed.

ad 7 Rig og mast

Bestyrelsen skylder tilbagemelding på generalforsamlingen over masteprofiler. LA kontakter JB om de sonderinger der er foretaget om værktøj mv. John mast skal kontaktes og presses vedr. de eksisterende profiler. Problemet er at så få master er knækket. John mast ovale bom vil passe fint på Grinden., medens den ovale masteprofil har en for lille hulkel og ingen mulighed for moderne slæder. Kontakten til Ballad og Skampi klubben om deres valg vedr. mast undersøges. Evt. kontakt til spækhuggerklubben. Priser skal også fremlægges ved generalforsamlingen, bla. på kulfibermaster.

ad 8 Grindenyt

Blad – deadline den 28/1

JT kommer med forslag til ny forside, der viser klubbens aktuelle bredde (3 bådtyper) – HF søger Kaskelot logo skannet – HS Marsvin logo.

Formandens klumme (JB) bør indeholde ønske om Marsvin og Kaskelotkontaktperson til at hjælpe bestyrelsen og promovere medlemskab af klubben.

Indkaldelse til GF (JT) – inkl beskrivelse af arrangement – tilmelding senest 6/3 med betaling af kontingent.

Modtagne forslag til klassebestemmelser (HS)

Lars og Hans på valg – begge villige til genvalg.

Mesterskabet (HS)

Træf – Tunø – noget til bladet (JT)

Træf – Turbinehavnen (BR)

Vigtig nyt – referat fra Hjemmesiden (HS)

Kaskelot- nyt (HF) – evt. henvisning til Kaskelot på New Zealand

Marsvin nyt (Klumme om medlemstilgang – JB kontakte DEN 21 om indlæg)

Grinde nyt (JT evt. om renovering af skrog – andre?? (motor rep., fjerndiagnose (JB))

Referat fra bestyrelsesmøde (HS)

ad 9 Eventuelt

Tak til Kirsten og Jørgen for et fint arrangement for bestyrelsen –

Mødet slut klokken 22.30.