Til stede: Bjarne Rich (BR), Jørgen Binzer (JB) Jørgen Tynell (JT), Lars Andersen (LA), Hanne Fersøe (HF) Hans H Storm (HS) (referent)

Dagsorden:

1) Regnskab og budget
2) Generalforsamling
3) Samarbejde med Spækhuggerklubben
4) Grindemesterskab
5) Grindetræf
6) Hjemmeside og Grindeblog
7) Medlemmer
     (a) Grinder
     (b) Kaskelot 
     (c) Marsvin
8) Rig/mast
9) Forsikringer
10) Blad
11) evt.

Formanden indledte mødet med beklage ikke at have haft tid til klubaktiviteter pga. sygdom i familien.

Bestyrelsen blev enig om ovenstående dagsorden.

Ad 1) Regnskab og budget
HF gennemgik regnskabet. Indtægterne er lidt mindre end budgetteret. Merchandise har givet en nettoudgift. Bankgebyrer er som forventet. Generalforsamlingen har indtil nu kunnet afholdes for det medlemmerne betaler for serveringen. Bestyrelsesmøder billigere end det var forventet. Grindenyt er en dyrere aktivitet end forventet men indeholder trykning af nye klassebestemmelser, gebyrer mv. Portoudgiften lidt billigere end det var forventet. Kontorartikler lidt dyrere end de var budgetteret. Resultatet er 1200 kr. mod det budgetterede på 1100 kr.

Merchandise blev drøftet. Mange mente det var en succes, men JT meddelte at salget udelukkende havde været markant når varerne var stærkt støttede og billige som i forbindelse med generalforsamlingen. Der kommer en status over varelageret som note til regnskabet.

Herefter blev budgettet gennemgået. Kontingentet justeres til ca. 27 000 da medlemstallet er stagneret og måske lidt vigende. Pga. ovenstående drøftelse af merchandise blev det besluttet ikke at fortsætte med det. Der er ønske om at få produceret klistermærker med klubbens logo fra flere medlemmers side – og klistermærker kan indgå i velkomstpakken til nye medlemmer – der budgetteres med 4000 kr. JT får tilbud fra trykker og tilbud indhentes fra netbaserede virksomheder.
Generalforsamlingen budgetteres til 4000 kr. i både indtægt og udgift. Der afsættes 4500 kr. til afholdelse af klassemesterskab. Grindenyt sættes til 12 000 – porto til udsendelse sættes til 9000 pga. de annoncerede portoforhøjelser fra post Danmark. Kontorudgifter bliver i år uden kuverter og sættes til 1600 kr. Hjemmesiden sættes til 1000 kr. så der kan gives erkendtlighed til de der hjælper webmaster. Gaver sættes til 500 kr. Formanden medtager drøftelsen om der skal udsendes et blad i sin beretning da det er klubbens dyreste aktivitet, selv om bestyrelsen er enige i at bladet er et vigtigt aktiv.

Med de stigende udgifter til porto og ønsker om aktivitet og materialer vil bestyrelsen foreslå kontingentstigning til 250 kr. fra 2009.

Ad 2) Generalforsamlingen
Indkaldelse foregår gennem Grindenyt, der skal modtages af medlemmerne senest den 15/2, 3 uger før Generalforsamlingen den 8/3. Færdige indlæg skal være modtaget hos JT inden den 27/1 2008. HF sender regnskabet med revisors underskrift. JB henvender sig til Claus Broge som dirigent, og spørger revisor og suppleant om de vil fortsætte.

Dagsordenen blev drøftet.
JB, JT og BR er på valg og modtager genvalg. HF er også på valg og modtager genvalg.

Mastesagen blev drøftet som et evt. punkt på GF dagsordenen. Bestyrelsen vil følge de tilkendegivelser der har været på tidligere generalforsamlinger. Hvis medlemmer ønsker at ændre klassebestemmelserne så kravet om oval mast slækkes, må det komme som forslag fra et medlem. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer per 1 januar.

Arrangementet bliver som sidste år. HHS og LA sørger for det praktiske, HF for kage til kaffen.

Axel har foreslået foredrag om Grindetur til Lofoten ved Per og Anne Hendriksen DEN 218 – (JT) kontakter dem om de vil holde deres oplæg for Grindeklubben.

Ad 3) Samarbejde med spækhuggerklubben
Formandens kontakt er mødt positivt om fælles arrangementer hhv. socialt og mesterskab. Formanden foreslår Grindetræf åbnes for spækhuggere som bestyrelsen i enighed tilsluttede sig. Mht. træf vil vi bede om ikke bindende tilmelding fra alle senest 1 uge før arrangementet af hensyn til arrangementet i havnene, men også for evt. meddelelse om ændret destination pga. af vejr mv. så ingen kommer forgæves som det skete i Øst sidste år. Der sendes invitation til Spækhuggerklubben.

Ad 4) Grindemesterskab
Forslaget fra spækhuggerklubben om evt. at afholde mesterskabet sammen er positivt modtaget. Det afholdes i 2008 fra den 7-9/8 ifølge Spækhuggernes hjemmeside i Fredericia med sejlads i Båring vig. JB tager kontakt med Spækhuggerklubben, og er de indstillet på det fælles arrangement allerede i år vil vi kontakte Fredericia Sejlklub desangående. (efterflg. Fredericia kan ikke afholde spækhuggermesterskabet, ny arrangør søges pt.)

Ad 5) Grindetræf
Tunø træffet forventes gennemført som tidligere, idet Poul Henning Sejthen, Bess vil stå for det praktiske med invitation mv.. For træffet i øst blev flere destinationer blev drøftet, men der var stemning for at holde grill aftenen om lørdagen i Vikhög. BR og LA kommer med flere detaljer herunder forslag til mødesteder fra forskellige tilsejlings retninger.

Ad 6) Hjemmeside
Antallet af daglige brugere er fortsat relativt højt på ca. 50 for en klub af vores størrelse. Der har været ønske fra flere sider om en mere dynamisk hjemmeside, og i den anledning har klubben åbnet en såkaldt ”blog” man kan komme til fra hjemmesiden. Der er sendt mail invitation ud til en lang række medlemmer. Accepterer de invitationen oprettes de som ”forfattere”, hvilket betyder man selv kan sætte et emne op til diskussion. Alle andre – også udenfor klubben – kan indsende kommentarer, men webmaster har mulighed for at slette evt. uvedkommende eller fornærmende indlæg. Bloggen vil på sigt kunne afløse en del af det der ellers er lagt i ”brevkassen”. Der kan ”plukkes” fra bloggen både til blad og til hjemmesiden når der er væsentlige informationer der bør gemmes. HS vil gennemgå ”blog” systemet på generalforsamlingen.

Hjemmesiden var ved et uheld ikke funktionsdygtig på flere links. Dette er nu retableret men hvis man opdager noget ikke virker som forventet bedes man maile til webmaster.

Det blev aftalt at der sættes note på hjemmeside og i blad om at anføre sejlnummer og bådtype på alle betalinger via netbank, så kassererens arbejde lettes.

Ad 7) Medlemmer
Der har været en lille medlemsnedgang da der ved udgangen af 2007 er 133 betalende medlemmer heraf 120 Grinder, 4 Kaskelot, 5 Marsvin og 4 ”interesserede” uden en af de 3 bådtyper. Der skal opfordres til at melde sig ind for alle 3 bådtyper i det kommende Grinde Nyt, da dette nummer udsendes til alle bådejere vi har adresse på uanset medlemsstatus.

Ad 8) Rig og mast
LA havde de profiler med som tidligere var vist på Generalforsamlingen. Der er ikke enighed i bestyrelsen om at fremsætte forslag til ændring af klassebestemmelserne – men henvise til John Mast der har et ovalt profil der overholder vægten som beskrevet i klassebestemmelserne. Profilet er ikke ideelt for en ny mast i dag, da større slæder og føringskanaler for ledninger ikke findes. Beslag kan ikke genbruges. Masteprofilen kræver uanset hvilket profil man vælger ændring af mastehullet. De der har fået anskaffet sig en mast der afviger fra klassereglerne må søge dispensation i bestyrelsen så de kan deltage i kapsejladserne.

Ad 9) Forsikringer
Mastesagen har været drøftet med forsikringsselskab. De vil ikke investere i masteprofiler eller værktøj. JB har redegjort for kontakten tidligere.

JB’s erfaringer fra bedømmelse af en skade om at Grinden er en gammel båd der har styrke som en æggeskal overrasker. Dertil at man må forvente skader som den JB har beskrevet i Grindenyt. En bådbygger fungerede som opmand på skaden og sagde at man må forvente at der med tiden kommer brud hvor forreste hovedskot samles. JB forfølger sagen og har udbedt sig skriftlig dokumentation. Drøftelsen blev derefter på hvilke mulige forsikringer eller forsikringsordninger der eksisterer. Bestyrelsen besluttede at åbne en Blog om forsikringer og forsikringsordninger for at vurdere, priser, dækning og på denne måde samle erfaringer fra medlemmerne.

Ad 10) Blad
Indholdet og tidsfrister for næste nummer af Grinde Nyt blev drøftet.

Deadline 27/1 – bladet udkommer senest 15/2
Formandens klumme(JB)
Pinsetræf (BR /LA) – JT kontakt til Sejthen for annoncering af Tunø træf.
Evt. Oplæg til samsejlads på transportben til turdestinationer (HF)
Referat fra bestyrelsesmøde (HS)
Beskrivelse af Bloggen (HS)
Medlemsstatistik (HS)
Kapsejlads (HS)

Ad 11) Evt.
Næste møde tirsdag den 1 April hos Hanne Fersøe.