Til stede:Jørgen Binzer(JB),Jørgen Tynell(JT), Lars Andersen (LA),Bjarne Rich(BR), Hans H Storm (HHS) (referent)

Afbud: Hanne Fersøe (HF)

Dagsorden

  1. Regnskab
  2. Grindenyt
  3. Generalforsamling
  4. Dansk Sejlunion – forenede danske bådejere
  5. Grindemesterskab
  6. Grindetræf
  7. Hjemmeside
  8. Marsvin/Kaskelot
  9. Teknik – mast bom sejl
  10. evt.

Mødet indledtes klokken 18.30 – slut klokken 23.00

ad 1 Regnskab

Hanne Fersøe havde fremsendt regnskabet per 22/9. Regnskabet balancerer. Porto og Grindenyt vil blive lidt dyrere end budgetteret. Mesterskabet er gennemført iht. budget. Der er 144 både tilmeldt klubben, heraf 2 Kaskelot og 5 Marsvin. Der er 10 tyske, 14 svenske, 5 norske og 4 Hollandske medlemmer.

ad 2. Grindenyt

Næste nummer skal udkomme i november. Indhold: Formandens klumme; artikel fra Marsvin (JB kontakter), “Mokka” servering (HF), mesterskab (HHS), kapsejlads (HHS) inkl. resultater, samsejlads( JB), grindespotning – Gilleleje holder (HHS), Skift til Grinde (Martin A Wiedemann), sejlmål ændring af DH mål (HHS), Bjarnes stol (BR), grindetræf (rapport fra Øresund og Tunø). Dertil indsendt materiale. Artikler primo november – blad ultimo november.

ad. 3 Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 10/3 – evt. KAS’s klublokale (LA+BR), Kvindelig Sejlklub (HHS), Vallensbæk (JT), Hellerup Roklub (LA/BR). Lars/Bjarne – prøver først KAS, dernæst forespørger HHS – kvindelig sejlklub, derefter JT i Vallensbæk. Vi stiler efter et arrangement med selv-catering ellers menu fra “slagter”. Til dagsorden: Forslag om ændring af forsejl fra Tom Honore. Mast og bom – der skal følges op og fremlægges resultat af undersøgelser. Vi vil prøve at finde et relevant fagligt indslag til mødet (alle tænker – ideer fra medlemmer modtages gerne).

Indsat efter mødet: KAS har velvilligt stillet lokale til rådighed.

ad 4 DS – Forenede bådejere

Sejlunionen laver ny DH regel. Konsekvensen er et lidt større breddemål på gennakeren – alle andre mål forbliver uændret. Sejlunionen laver “forenede danske bådejere” hvor der holdes informationsmøder for speciel og sejlklubber. JB sender indbydelsen rundt og de der kan deltager. Evt. kan vi få unionen til at fortælle om sagen på generalforsamlingen

ad 5 Grindemesterskab

Godt mesterskab, god stemning, desværre for få sejladser pga. ringe vind. Kun 9 deltagere, 3 nye i forhold til sidste år, mens 3 fra sidste år ikke deltog (heraf kendes årsagen for de 2). Godt sportsligt niveau. Vi vil efterspørge interesse for afholdelse udenfor København, da kun 4 både kommer fra “nærområdet”. Det blev drøftet om der skulle inviteres til et særligt felt uden spiler for at få flere med, ligesom der skal fortsættes med distancesejladsmuligheden. Opfordring tages med i næste nummer af Grinde nyt. Hvorfor blev besætningerne ikke for at hylde vinderen?  Der blev drøftet mulighed for lodtrækning om særlig præmie blandt alle deltagende både mv. Der bliver arbejdet på særlige synlige præmier (Kasket med logo, specialklubflag) til mesterskabets besætninger på 1,2,3 plads.

ad 6 Grindetræf

Forslag for Øresundstræf – Malmø turbinehavnen – evt. via Flakfortet. Vi vil prøve at høre tidligere deltagere om hvad der skal til for at de deltager igen. Vil folk mødes en dag eller flere dage – vil man sejle? Problemet er at der skal reserveres en havn. Bjarne og Lars vil spørge tidligere deltagere hvad der kan få flere til at slutte sig til.

ad 7 Hjemmesiden

Hjemmesiden er velbesøgt med omkring 48 besøgende per dag. Markedsplads, Foto og nyheder er de mest populære.

ad 8 Marsvin/Kaskelot

Der er ønske om at gøre mere for disse nye medlemmer. Vi vil opfordre til at de benytter de eksisterende kanaler og sender stof til blad og hjemmeside med henblik på at få flere med i klubben. Med 5 Marsvin og 2 Kaskelotter er starten acceptabel.

ad 9 Teknik

JB og HHS vil få udredt muligheder for at få nylavet profiler til mast og bom. Der var drøftelse af indkommet forslag om ny dug til forsejl. Der var delte meninger om forslaget skal støttes. Da det er fremsendt af et medlem vil det blive fremlagt til Generalforsamlingen.

ad 10 evt.

Julearrangement? – Sammen med fagligt arrangement er en god ide. Bestyrelsen vil gerne arrangere men medlemmerne opfordres til at fodre bestyrelsen med ideer.

Næste bestyrelsesmøde i januar med forberedelse af generalforsamling hos J Tynell 8. januar 2007.

HHS.