Mødet blev afholdt hos formanden.

 Til stede: J. Binzer (JB), J. Tynell (JT), H. Fersøe (HF), B. Rich (BR), HH Storm(HS) (referent)

Afbud: Lars Andersen (LA)

 Dagsorden:

  1. Grinde Nyt
  2. Økonomi
  3. Forslag om motorkursus ultimo november
  4. Kapsejlads – mesterskab
  5. Hjemmeside
  6. Næste års program
  7. Grinde træf
  8. Generalforsamling
  9. Evt.

 Ad 1. Grinde Nyt

 Tidsfrist for indlæg til næste nummer, der udsendes medio november er 1.11.2004. Indlæg sendes elektronisk til Tynell, inkl. evt. billedmateriale.

 Indhold: Formandens klumme (JB); referat af ekstraordinær generalforsamling (fra hjemmesiden) (JT); nye vedtægter og klassebestemmelser (fra hjememsiden) (JT); DSU reform – samarbejde med klasseorganisationer (JB); opvarmning til Grinde træf 2005 (BR); kapsejlads – sam-sejlads (HS); indsendt turberetning (JT); spækhuggeren mark II (HS); fælleskøb – brandtæpper (HS).

 Bladets udsendelse betales af North Sails (Tom Carlsen) mod placering af tilbud på gennaker som indstik, og placering af samme på hjemmesiden. Næste nummer sendes til alle medlemmer. Tom Carlsen kontaktes mhp. evt.. separat udsendelse af tilbud samt opfordring til medlemskab til alle i fartøjsregisteret, samt evt. oversættelse til engelsk mhp. de 86 udenlandske grinde ejere (HS). Yderligere vil vi søge at få skubbet bestillingsfrist til medio januar frem for december. HS laver udkast til brev til ikke medlemmer.

 Oplysning fra et medlem om 50% jubilæumsrabat på sejl fra Elvström Sobstad, vil JT søge at få loftet til at annoncere i bladet, på linie med Eurosail og North Sail.

 Labels til udsendelse inkl. papirkopi til JT fra HS ca. 1. november.

 Ad 2. Økonomi

 HF har nu fået samlet og kontrolleret samtlige bilag og poster. Klubben er solvent og det lagte budget for 2004 holder. Portoudgifterne er større end forudset. Der er tilstrækkelige reserver til indkøb af en større mængde standere. Der har været en positiv medlemsudvikling.

Ad 3 Motorkursus

LA har tilbudt klubben et gratis kursus i vedligeholdelse, konservering, udskiftning af impeller, pumper, anoder etc. på motor, før maskinmesterskolen flytter fra Østerbro. Kurset skulle finde sted ultimo november. Tiden er fremskreden og annoncering i blad måske for sent. JB kontakter LA om kurset evt. kan skubbes lidt (til 4 december), alternativt holdes i foråret. Der var forslag om evt. at kombinere kurset med en ”julefrokost med selvmedbragt mad” eller med generalforsamlingen i foråret.

 Ad. 4 Kapsejlads

 Bestyrelsen konstaterede at grindernes deltagelse i kapsejlads 2004 var beskeden, men afspejler den vigende interesse for lange distancesejladser. Kun 25 har i dag aktivt målebrev. Den positive oplevelse HS JB JT og LA havde ved sammen at deltage i en båd i Hven rundt ved nat bringes ud til medlemmerne med opfordring til at bruge kapsejler@grinde.dk som kontaktrum (HS) – mhp. fremover at samle flere ”hold” til enkelte sejladser.

 Sejlklubben Lynettender arrangerede bla. spækhuggernes DM har tilbudt at afholde DM eller mesterskab, evt. sammen med andre bådtyper hvis feltet er lille. HS kontakter Lynetten Sejlklub mhp. evt. mesterskab en lø/sø medio August. Mesterskab gennemføres ved 5 tilmeldte både.

 Til forårets Grinde Nyt historie om Grinde pokalens skaber og evt. mesterskabsarrangement. Kapsejler@grinde.dk vil blive brugt til promovering af sejladser.

 Ad. 5 Hjemmeside

 Der er tilfredshed med hjemmesiden, både fra bestyrelsen og spontant fra medlemmer. Markedspladsen er den mest benyttede side. Der blev udtrykt bekymring for om hjemmesiden udvander medlemsfordelene og derved tilslutningen til klubben. Imod taler udviklingen i medlemmer. Der er enighed om at den web baserede kommunikationsform er forskellig fra vores blad og at hjemmesiden supplerer uden at erstatte.

 Ad. 6 Næste års program

 a) Grinde træf: BR planlægger træf i pinsen med første møde sted ”Flakfortet” derefter fælles eskadresejlads Øst om Saltholm, under Øresundsbroen til Dragør. Det blev foreslået evt. at arrangere sejlads hver dag, og evt. at have en destination mere – Skanør. Klubben vil kontakte Fyn-Jylland medlemmer der har vist sig aktive for arrangement af et vestligt træf (JB).

b) Generalforsamling: Foreløbig planlagt til 12/3, men fastlægges endeligt når det vides om der er bådudstilling. Hvis det lægges datoer efter det. JT foreslog præsentation af redningsudstyr og ”hvad kan jeg gøre – når manden falder over bord”. En langtursberetning – fx Grinde i Caribien blev nævnt. Der var enighed om at have et arrangement der kunne friste grinde ejere fra fjernere liggende lokaliteter til at deltage, og undersøge mulighed for billig/privat indkvartering.

 Ad 7 evt.

HS efterlyste kopier af de 4 tegninger nævnt i klubben statutter mhp. præsentation på hjemmesiden. Tegninger overleveret gennem formænd vil blive søgt kopieret og nedfotograferet.

Flere medlemmer af bestyrelsen havde mødt ikke medlemmer under sommerens sejladser. I den forbindelse manglede man materiale der promoverede Dansk Grinde Klub. Det blev aftalt at alle bestyrelsesmedlemmer modtager 10 ekstra numre af Grinde Nyt til uddeling som reklame. JB vil lave et udkast til en lille brochure der beskriver klubbens formål og aktiviteter med opfordring til at blive medlem af klubben.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 18/1 klokken 18.30 hos J Tynell.

HHS.